Bestyrelsesmøde 13. august 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Jytte Callesen, (JC), Palle Christensen (PC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

De nye leasede Golf Carts er klar til at blive sat i gang. Vi har ikke modtaget nøgleboksen endnu, men vi vil have de nye biler i brug nu. Pris for brug af golfbilerne fremadrettet bliver følgende:

Greenfee gæster: 300 kr. og Medlemmer: 150 kr. Der laves en klippekortløsning til medlemmer.

Ad 3.

Økonomi:

Der er søgt om fortsat at få del i momspuljen i form af, at vi er registreret som gavemodtager (det er et krav for at kunne søge om refusion). Der sendes info ud til medlemmer omkring dette snarest.

Der rykkes fortsat hos debitorer for manglende indbetaling.

Der er afvigelser i forhold til budgettet, dette følges tæt op.

Lynnedslaget har koster 156.000 kr., som forventes dækket af forsikringen.

Medlemssituationen:

Pt. 621 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:

Der informeres om, når der prikles og proppes m.m., så medlemmerne ved, hvornår det foregår.

Aktiviteter og Hverveudvalg:

Der er pr. dags dato tilmeldt 21 til Spil-med-dag den 17. august.

JC har foreslået at undersøger med en anden klub, hvordan de har haft succes med rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af disse.

Uge 29 udvalg:

Uge 29 arrangementet gav et overskud på ca. 38.000 kr. Til næste år – 2020 – vælges noget af markedsføringen fra, da der så vil kunne spares ca. 15.000 kr. = større overskud.

Begynderudvalg:

Der er god tilmelding til begynderhold, der opstartes eventuelt 2 hold nu.

Ad 5:

Der har været forespørgsel fra medlemmer om udvidelser / ændringer i drikkevare-sortimentet. PC undersøger.

Ole Svenningsen har spurgt til flugtveje og låsning af døre i klubhuset. JA undersøger hvad vi kan gøre ved det.

Elisabeth Skellgaard har spurgt til ændring af intervaller fra 7 til 10 minutter mellem starttider. Det betyder færre tider på banen, og i første omgang beholdes de nuværende intervaller.

Ad 6:

Golfspilleren i Centrum: der er udsendt info til bestyrelsen.

 

Referent

Jytte T. Callesen

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.