Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18:30

 

Tilstede: Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

Fraværende: Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og tilrettet.

Der blev nedsat et forretningsudvalg bestående af: formand (Jonna Andersen) , næstformand (Klaus Milton Jensen) og kasserer (Ole Højen). Næstformanden leder møderne.

Bestyrelsesmøde med planlægning af året og uddelegering af opgaver? Aftalt til mandag den 26. Februar Kl. 18:00

Spil med en Ven Arrangement drøftet: der tidskonflikter med begynderholdene. Der aftales nærmere med Ronni (JC og KM)

Der skal udleveres et lamineret gavekort som bevis på et gratis prøvemedlemsskab.

Hjælperturnering: bestyrelsen står for det.

Juniorturnering JDT 9.6 .18

Kredsturnering 11.8.18

 

Der laves en månedsliste over aktiviteter på banen, som anbringes i forhallen.

 

Ad 3:

 

Økonomi:

Sponsorer afviger (perioden).

Forventning om at udgifterne til vedligeholdelse af maskiner bliver mindre i 2018.

Kassekredit: 570.000

Der mangler ca. Kr. 1.000.000 i ikke indbetalt kontingent. (de skal nok komme)

 

Medlemssituation:

 

Medlemstal : 633

Ad 4:

 

Juniorudvalg medlemmer ? (JA)

 

Ad 5:

 

Henvendelse angående udmeldelse. Svar: er udenfor tidsfristen.

Skilte med anvisning til golfklubben. Tages op af bestyrelsen.

 

Ad 6:

 

Aabenraa Arena Birgitte Junker (leder af Arena Aabenraa) tilbyder kursus i fitness golf for alle kommunens golfspillere. Arena Aabenraa er blevet opfordret til at give AAGK samme tilbud om Golf-fitness som Sønderjyllands Golfklub har fået – vi har ikke fået tilbudet endnu.

 

Endnu engang har vi fået et CSR – certifikat.

 

Næste møde: tirsdag den 13. marts 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML)

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Efterretninger
 3. Generalforsamling 2018
 4. Økonomi og medlemssituation
 5. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 6. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 7. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Mødeleder 10. Januar

Medlemsmøde planlægning 21. Januar

Bestyrelsesmøde med planlægning af året og uddelegering af opgaver. (februar-mødet?)

Vedtaget.

Ad 3:

Generalforsamling afholdes den 6. Februar kl. 19.00 i Klubhuset.

Ad 4:

 

Økonomi:

Der forventes et mindre overskud for 2017.

 

Budget 2018:

Forventet tilgang af 22 nye medlemmer. Der budgetteres med overskud.

Likviditet forventes at blive positiv 2018.

Medlemmer i alt: 610 medlemmer.

 

Ad 5:

 

Golfklubben deltager i Kulturnatten i Løjt Kirkeby d. 15. September 2018. Næste møde er den 22. Januar på Løjt Kirkeby skole. Temaet er : ”Løjt Bygger Bro”. PP deltager i mødet.

Toftlund golfklub har henvendt sig til Aabenraa Golfklub for at indgå en aftale om langdistance-medlems-skab (kr. 3000,- pr/år pr. deltager). Aftalen gælder for 2018.

Klubben får mulighed for torsdag formiddag til deres klub i klubben.

 

Ad 6:

Intet

Ad 7:

Det skal undersøges hvad klubbens nuværende telefonsystem har af servicefunktioner, og om abonnementet svarer til klubbens behov. (JA)

Banen: orientering om arbejdet på greenkeepergården:

Sand på fairway hvorfor?

 • Bedre vandgennemstrømning ned gennem jorden
 • Bedre spilleoverflade
 • En tør overflade
 • Nedbrydning af filt

Sigteanalyse af bunkersand, hvorfor?

 • Sand bæreevne
 • Større fornøjelse ved bunkerslag
 • Bolden kommer ned i bunden af bunkeren i stedet for at ligge i et spejlæg på kanten
 • Nemmere vedligeholdelse

 

Alle maskiner bliver gået i gennem, for at sikre det bedste resultat af klipning i 2018, det vil sige:

 • Alle filtre bliver skiftet
 • De bliver alle rengjorte, som så vi kan se evt. skader som vil blive udbedret.
 • Alle maskiner bliver slebet og får skiftet de nødvendige lejer for at opnå det bedste resultat.

 

Sponsorudvalget:

Oprindeligt bestod sponsorudvalget af:

Michael Madsen, Kjeld Andersen og Peter Riggelsen

 

Udvalget er blevet udvidet med 3 nye medlemmer:

Torben Petersen, Ronni Christensen og Palle Christensen

 

 Næste møde: Generalforsamling den 6. Februar 2018

bestyrelsesmøde 13. februar

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde d. 12. december 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mogens Christiansen (MC)

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Generalforsamling 2018. På valg er: N. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen. Mogens Christiansen udtræder af bestyrelsen udenfor tur.
 3. Efterretninger.
 4. Turneringsbestemmelser (se filer fremsendt af HK)
 5. Medlemsmøde i januar.
 6. Økonomi og medlemssituation
 7. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde.
 8. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

Ad1: 

Referat godkendt

Ad 2:

 1. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen er villig til genvalg. Mogens Christiansen er udtrådt af bestyrelsen og Mette Lillebæk (1. Suppleant) er derfor indtrådt i bestyrelsen.

Ad 3:

Ny greenkeeper er blevet ansat ved Aabenraa Golfklub og starter 1. Januar 2018. Han hedder Alexander Emil Damgaard Caspersen, er 26 år og kommer fra et tilsvarende arbejde ved Himmerlands Golfklub. Nærmere oplysninger tilgår gennem nyhedsbrev.

Mathias Madsen færdiggør formodentlig sin uddannelse i Kolding. Der er dog ikke underskrevet kontrakt endnu.

Ad 4:

Godkendt med rettelser.

Der ønskes bl.a. en præcisering af turneringsbestemmelserne i uge 29.

Ad 5:

Der er blevet fastsat medlemsmøde til søndag d. 21. Januar 2018 kl. 10 – 12 i klubhuset.

Ad 6:

Det foreløbige budget for 2018 blev gennemgået. Det er ikke endeligt færdigt endnu.

Regnskabsåret 2017 slutter med et lille overskud.

Medlemmer:

Tilgang på i alt 5 nye medlemmer. Status herefter er 609 medlemmer.

Ad 7:

Sponsorudvalget:

Arbejdet med at forny sponsorkontrakterne for 2018/19 er indledt.

Andet:

“Mesterskab” for 7. Klasser efterlyses. PP følger op på dette.

Ad 8:

intet

Ad 9:

Eventuelt:

Klubben har ansøgt flere fonde om støtte til at bygge lynshelters. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn fra én fond. Da shelterne skal opføres i landzone betyder det formodentlig, at der skal søges byggetilladelse før opførelsen. Dette er ved at blive undersøgt.

Næste møde: 9. Januar 2018

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 14. november 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18:30

Tilstede: Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML).

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Mogens Christiansen (MC), Henning Kjeldsen (HK).

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Generalforsamling 2018. På valg er: N. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen. Mogens Christiansen udtræder af bestyrelsen udenfor tur.
 3. Turneringsbestemmelser (se filer fremsendt af HK)
 4. Økonomi og medlemssituation
 5. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 6. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 Ad1:

 Referat godkendt

Ad1a – efterretninger:

Under punktet blev der drøftet:

 • Greenkeeper?
 • Indoor -olf?
 • Uge 29 møde?
 • Messe i Kruså (9 kvm for kr. 6700,- ) tilbuddet har ingen interesse, dels er det for dyrt og placeringen i Kruså er noget udenfor klubbens opland.

Ad 2:

Punktet er udsat til næste møde

Ad 3:

Punktet er udsat til næste møde

Ad 4:

Medlemmer:

Der har været 26 udmeldelser pr. 31.10.2017

Status pr. 1.11.2017:

Forventet opstart pr. 1.1.2018: 604 medlemmer.

I forhold til 1.1.2017 er der en positiv forskel svarende til kr. 200.000,- i medlemsindtægter.

Det forventes, at der kan komme flere indmeldelser.

Økonomi:

Greenfee-indtægter: over budget.

Året slutter med et lille overskud.

Likviditeten er stadig stram.

Ad 5:

Juniorudvalget:

Juniorudvalgets udspil om støtte til juniorer blev drøftet.

En eventuel støtte til juniorerne skal fordeles til hele afdelingen.

Turneringsudvalget:

Intet nyt.

Hverveudvalget:

Årshjul færdig

Uge 29 (oplæg færdig)

Ad 6:

 Drøftelse af en eventuel fest for klubbens medlemmer: 30 positive tilkendegivelser på Facebook.

Der arbejdes videre med emnet.

 

Ad 7:

Eventuelt:

intet

Næste møde: 12. december 2017

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18:30

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML), Mogens Christiansen (MC)

Fraværende: Jytte Callesen (JC)

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Opfølgning af handlingsplaner
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Der er god balance mellem budget og regnskab i perioden.

Året forventes at resultere i et lille plus.

Likviditeten er stadig stram.

Ad 3:

Behandlet. Nedenstående udsagt bliver nærmere behandlet:

 • Åbningstider i shoppen
 • Kommunikation fra bestyrelse til medlemmer
 • Træningsområdet par-3 banen.

Ad 4:

Turneringsudvalget:

Udvalget har udarbejdet nye turneringsbestemmelser.

Udvalget ønsker frihed til at afprøve nye spilformer under turneringer. Bestyrelsen opfordrer udvalget til at rette henvendelse til sponsorerne, som ”betaler” for turneringerne.

Juniorudvalget:

Størstedelen af udvalget har valgt at træde ud af udvalget. Der skal derfor dannes et nyt udvalg snarest.

Hverveudvalget:

Hverveudvalget holder møde d. 23. Oktober for at planlægge indsatsen i 2018.

Ad 5:

Eventuelt:

Forespørgsel om vekselmønter i automaten?

Svar: det er ikke tilladt have mønter liggende synligt i automaten.

Søren Frosch har ansøgt om midler til deltagelse i kvalifikationen til Ecco-tour.

Blev behandlet, men desværre afvist.

Susan Lassen: er blevet ramt af bold og vil i den forbindelse foreslå, at spillere ikke må drive ud fra hul 9, når der puttes på hul 16.

Svar: behandlet, men afvist og er at betragte som et hændeligt uheld.

Til dagsorden til næste møde:

 • godkendelse af turneringsbestemmelser
 • generalforsamling 2018 (tirsdag d. 6. Februar 2018 kl. 19:00 i klubhuset)

Næste møde: 14. november

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 12. september. 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

Fraværende: Mogens Christiansen (MC)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1: 

Referat godkendt

Ad 2:

Medlemssituationen:

 

Begyndere: 72 er startet (10 overføres til 2018, og 4 er stoppet)

Medlemmer i alt : 581

Regnskab for golfugen viser et overskud på kr. 74.236,-

Greenfee holder fint budget. Likviditeten er stram.

 

Ad 3:

Juniorudvalget:

Der har ikke været afholdt møde i perioden. Formanden for udvalget ønsker ikke genvalg på grund af efteruddannelse i 2018.

 

Uge 29

Der er afholdt evalueringsmøde i august måned, hvor næste års program er blevet drøftet. Udvalget indstillede til bestyrelsen, at der nedsættes et særskilt Uge- 29-Udvalg, som derved aflaster bestyrelsen for planlægningen.

 

Hverveudvalget:

Der bliver indkaldt til et nyt møde i Udvalget ultimo oktober for opstart af planlægning for aktiviteter for 2018.

Turneringsudvalget:

Der afventes et nyt udspil fra udvalget angående nye turneringsregler. Herunder er der planlagt særskilte regler for uge 29.

Begynderudvalget:

Arbejder planmæssigt, og der er nok at lave.

Baneudvalget:

Ændringerne omkring greenkeepergården blev drøftet.

Ad 4:

Henvendelse fra medlemmer:

Ønske om bolde på rangen hele året?

Eliteherre vil samle bolde, eller der findes en anden ordning. Årsagen er et ønske med træning hele året. Dette er blevet muligt, da der nu er monteret lys på drivingrangen.

Der skal udarbejdes en ordning så boldene kan blive vasket i vintersæsonen.

Ad 5:

Eventuelt:

 ”Golfspilleren i centrum” blev drøftet.

Punkt til næste bestyrelsesmøde: opfølgning af handlingsplaner.

Næste møde: 10. oktober

 

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 8. august 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 8. august 2017 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Peter Riggelsen (PR).

 

Fraværende: Mogens Christiansen (MC).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

Referat godkendt

Ad 2:

Medlemmer:

 

Ud over de igangværende nybegyndere, er der 11 nybegyndere fra uge 32. Udviklingen i antallet af begyndere er stigende.Der oprettes flere hold efterhånden som nye melder sig.

Økonomi:

Greenfee når budgettet

Konklusion: vi ender årsresultat med et lille plus.

Der er modtaget kr. 177.500,- fra Erhvervsstyrelsen. (LAG-midler)

Ad 3:

Hverveudvalget:

Der afvikles ”Spil med dagen” 20. August start kl. 10:00

Udvalget vil undersøge om der er interesse i en Klubfest i løbet af foråret 2018 .

Uge 29 evalueres særskilt den 22. August kl. 19:00 PP indkalder til mødet.

Ad 4:

Indkomne forslag:

Er der behov for droppezone ved hul 18?

PP kontakter Regeludvalget.

Golfspilleren i centrum:

Der er nedgang i tilfredshed fra nybegyndere (8 respondenter) Der tages kontakt til Begynderudvalget.

Drøftelse af etablering af Lyn-shelter. Der er ikke besluttet nogen placering, så forslag til placering er velkommen.

Ad 5:

Eventuelt:

Gennemgang af baneønsker for de kommende år.

Der skal laves en handlingsplan for baneudviklingen som skal offentliggøres. PR

Hole-in-one liste bliver ophængt i klubhuset. Der ophænges ligeledes en liste over klubmesterskaber.

næste møde: 12. september

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 11. juli 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 11. juli 2017 kl. 18:30

 

 

Tilstede:, Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML

Fraværende : Henning Kjeldsen (HK) Jytte Callesen (JC), Mogens Christiansen (MC), ), Peter Riggelsen (PR).

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

Referat godkendt

Ad 2:

Økonomi:

Sponsorer mangler at ramme budget

Greenfee er fin.

Der er en pæn tilgang af nye medlemmer.

Ølsalget:

På grund af prisstigninger fra vores leverandør hæves priserne for flaske-øl (Ny pris kr. 20,-) og fadøl (Ny pris kr. 25,-)

Ad 3:

Juniorudvalget har meddelt, at de ikke kan ikke overkomme at lave en overnatning i uge 31. Der findes alternative løsninger på opgaven.

Hverveudvalget:

Klubben deltager i fritidsmesse i Rødekro week-enden 8. Og 9. Juli. OH og PP stod for arrangementet, som medførte, at 6 personer blev skrevet op som begyndere. (messen er gratis for klubben).

Ad 4:

Intet.

Ad 5:

Eventuelt:

Udluftning i bagrum skal undersøges (MC).

Banestatus på hjemmesiden er stadig uge 41. Det er nødvendigt at dette opdateres.

Printeren til scorekort er gået i stykker og skal derfor erstattes med en ny .

Skiltning: der kommer en del klager over at vores skiltning på banen ikke er tydelig nok. Det kommer specielt til udtryk ved grupper som bruger gunstart. Bestyrelsen tager skiltningen op til revision.

Næste møde: 8. August

 

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 13. juni 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Mogens Christiansen (MC), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

 

Fraværende: —

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Greenfee passer med budget.

Regnskabet viser et merforbrug på lønninger. Årsag: der mangler at blive bogført refusion.

Vi er lidt under budget.

Salgsautomat til kantinen bliver installeret i den kommende uge.

Kontrakt ved Fyns Leasing er forlænget i 2 år.

Medlemmer:

Vi har nu 42 nybegyndere

Ad 3:

Sti fra udkørsel ved Sandskærvej og udkørsel til Barsøvej er ejet af Aabenraa Kommune. Der er ingen servitutter tinglyst for vejen.

Juniorerne er tilmeldt Junioruge (DGU-arrangement) i uge 31. Er videresendt til Juniorudvalget.

 Golfugen 17. – 20. juli:

Drøftelse af ugens forløb. Der indkaldes til møde med hjælperne snarest.

Turneringsudvalg: ”Master Sommersjov 2017 – med fuglefløjt” afvikles for anden gang.

Ad 4:

Henvendelse fra medlemmer:

Forespørgsel om årsagen til, at man ikke kan starte på hul 10 i weekend? Er det nødvendigt?

Svar :

Man har ingen rettigheder, hvis man starter på hul 10. Men der er ingen hindring i at starte på hul 10. Det er selvfølgelig bedst at starte på hul 1, fordi du ikke bliver registreret fra hul 10 i Golfbox.

Det bliver rettet på hjemmesiden.

Spørgsmål/forslag: Ønske om golfuge for juniorer.

Svar:

Forslag at det i år bliver uge 31 (følger DGU denne gang), men fremover skal det være uge 25, 26 eller 27. Sendes videre til juniorudvalget og Ronni.

Forslag om dropzone ved Hul 18

Svar:

Der laves dropzone ved hul 18 (en på hver af side af broen)

Ad 5:

 

Eventuelt:

 Kommentarer fra medlemsundersøgelsen bliver samlet i interessegrupper, og bliver derefter tilsendt bestyrelsen.

Der skal udsendes et Nyhedsbrev 2 gange om måneden. Materiale tilsendes Klaus (KM) og Mette (ML). Klubbens udvalg orienteres om tiltaget.

 

Kommentarer om banen:

 • Rough er for høj.
 • Der skal på hjemmesiden oplyses om hvornår der udføres større arbejder på banen.
 • Problemer med fugt i bagrummet. MC tager sig af det. Fugten kan ikke undgås.

Der plantes et antal ”store” træer som skal vandes med poser omkring træet.

Der plantes træer langs hul 8 og ved hul 3.

Klubben har brug for, at enkelte klubmedlemmer hjælper med at fylde vand på ”vandposerne”. Der følger nærmere i et nyhedsbrev.

Forslag til placering af træer som kan plantes andre steder gives videre til klubben.

Sponsorturnering skal sendes ud som invitation.

 

Udslagshuset, der bruges af træneren, udbedres samtidig bliver der opsat spotlys på resten af det overdækkede range-område, så der kan trænes i den mørke tid.

Der skal sendes en mail til de passive medlemmer med tilbud om to lektioner (én gruppe- og én individuel lektion) for i alt 500 kr. og samtidig med en opfordring til at genoptage golfspillet.

 

 

 

 

 

Næste møde: 11. Juli

 

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 9. maj 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 9. maj 2017 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Mogens Christiansen (MC), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 5. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

Beslutninger:

 • Der skal flere turneringsresultater på hjemmesiden.
 • Holdene melder til kontoret om resultaterne af kampe. Lægges på hjemmesiden og udsendes som nyhedsbrev. (JA)
 • Opslag om lokalregler bl.a. markeringsmærker, afstandsregler. Alle regler skal lige revideres. Skilt: husk at booke din tid. (JA)

Ad1:

Referat godkendt

Ad 2:

Økonomi:

Der er 70.000 kr. i restance.

Sidst i juni skal der laves status over klubbens økonomiske situation.

Greenfee er lidt bagefter. (skyldes dårligt vejr)

Udgifter skal periodiseres for bedre overblik.

Der tages et overblik i maj måned.

JA og OH ser på det.

Medlemmer:

27 nybegyndere

Ad 3:

Udvalg:

Hverveudvalget:

Golfens dag gik godt.

Maj måned: ”spil med en ven” og DGI- dag på Sønderstrand

Der er udarbejdet en plakat for uge 29.

Oplæg nyhedsbrev og plakater udsendes til Golfklubber i DK

Skal der laves firmagolf?

 

Sponsorudvalget:

Udvalget har revideret sponsoroversigten, men der er stadig brug for nye emner.

Juniorudvalget:

Ingen møder

AAGK lægger bane til en juniorturnering

Elitespillerne vinder.

Turneringsudvalget:

Der skal flere turneringsresultater på hjemmesiden. Holdene melder til kontoret om resultaterne af kampe. Lægges på hjemmesiden og udsendes som nyhedsbrev. (JA)

Åbningsturneringen var i år med 110 deltagere et meget stort antal. Turneringen blev afviklet til alles tilfredshed.

Begynderudvalget:

Baneudvalget:

 

Ad 4:

Henvendelse fra medlemmer angående træning af tidligere nybegyndere (fra 2016). Der gives et tilbud til pågældende personer. Dette tages af de timer, som Ronni har. Specialtilbud gives. (JA)

Ad 5:

Eventuelt:

Opslag om lokalregler bl.a. markeringsmærker. Afstandsregler. Alle regler skal lige revideres.

Skilt: husk at booke din tid. (JA) . ML modtager input.

Næste møde: 13. Juni

Referent Preben Pedersen (PP)