Bestyrelsesmøde 1. marts 2017

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 1. marts 2017 kl. 18:30

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Preben Pedersen (PP), Mogens Christiansen (MC), Jonna Andersen (JA),), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk(ML)

Fraværende: Jytte Callesen (JC)

Konstituering af bestyrelsen:

 Formand: Jonna Andersen

Næstformand: Klaus Milton Jensen

Kasserer: Ole Højen

Sekretær: N. Preben Pedersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jytte Callesen, Mogens Christiansen, Henning Kjeldsen

Suppleanter: Mette Lillebæk, Peter Riggelsen

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Forretningsorden
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 

Ad1:

Referat godkendt

 

Ad 2:

Mødedag for bestyrelsesmøder er 2. tirsdag i måneden.

Næste møde derfor den 11. April.

Enkelte redaktionelle ændringer til forretningsordenen.

 

Ad 3:

Økonomi:

Der mangler kr. 550.000,- i kontingentindbetaling. En stor forbedring i forhold til 2016.

Medlemmer:

 Der er tilgået 13 nye medlemmer samt et nyt medlem med kort.

Der er fin respons på vores Facebookside, og en enkelt henvendelse angående medlemskab (fra Tyskland)

Kampagnen i den tyske ugeavis MoinMoin giver fin respons.

Ad 4:

 

Udvalg:

Kontaktpersoner :

Turneringsudvalg : HK,

Begynderudvalg : KM, JC.

Juniorudvalg : PP.

Hverveudvalg : KH, JC, PP.

Husudvalg : HK, JA.

Baneudvalg : Martin Petersen, JA.

Eliteudvalg: JA

Hverveudvalg: MC, Kjeld Andersen, Peter Riggelsen.

Hverveudvalget har i løbet af vinteren haft stor mødeaktivitet.

Indsatserne for at skaffe nye medlemmer er offentliggjort gennem nyhedsbrev.

Ad 5:

Der er indkommet forslag om behov for en ”bardisk” (skal bruges i uge 29)Konklusion :Bevilliget.

Ønske om nye Stålvaske til vaskeplads (gerne stålbord og udslagsvask).

Netværk 100 (forslag fra medlem om at støtte klubben med et årligt beløb i tre år på kr. 5000).

Bestyrelsen støtter ideen.

Eventuelt:

Forslag om Flagallé langs opkørsel til klubben KJ vil gerne sponsere.

Musikanlæg på terrassen? (kan bruges enten til daglig eller til turneringer). Anlægget bliver stillet frit til rådighed.

Navne på Hole-in-One på hjemmesiden skal opdateres. ”Glemte” indehavere af den ærefulde betegnelse bedes melde tilbage til info@aabenraagolf.dk

Næste møde: 11. april

 

 

 

Referent Preben Pedersen (PP)

Posted in Referater Bestyrelsesmøder.