Bestyrelsesmøde 10. december 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende:

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Nabohøring er gennemført uden indsigelser, der foreligger også godkendelse fra kommunen, men der mangler stadig godkendelse fra brandmyndighederne, som forventes om få dage. Forventet opstart i næste uge, kommunikation og information via Facebook og Nyhedsbrev.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. Men vi får 95.000 kr. i momsrefusion, hvilket ikke er indregnet endnu i regnskabet, og som vil være med til at reducere underskuddet.

Første udkast til budget 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer minus udmeldelser pr. 31/10 2019.

Medlemssituationen:

Pt. 635 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Funnel First hverveoplæg droppes grundet økonomi.

Henvendelse fra DGU og Aabenraa Kommune vedr. golf og diabetes positivt modtaget. Jytte tager kontakt til DGU.

Sponsorudvalg:

Arbejder på kontraktfornyelser, december møde aflyst nyt planlægges i januar.

Begynderudvalg:

Nye hold er fastlagt for 2020, de første 2 hold er allerede fuldt bookede.

Ad 5:

Henvendelse vedr. støtte til klubbens ”pro” spillere qua en turnering. Bestyrelsen er positiv indstillet og der arbejdes videre med henvendelsen.

Henvendelse om brug af golf carts under turneringer. For at skabe klarhed laves der en tilføjelse til den gældende nuværende tekst.

Henvendelse vedr. tredje shelter. Det viser sig, at der er ansøgt om ny placering hos kommunen og rykket flere gange, hvorfor der ikke er grund til at gøre yderligere.

Ad 6:

Støttemuligheder fra LAG Sønderborg-Aabenraa blev kort drøftet. Tidskrævende og kompliceret og skal derfor anvendes i forbindelse med meget konkrete projekter vedr. miljø og beskæftigelse.

Bestyrelsen holder ekstraordinært arbejdsmøde søndag den 19. januar kl. 10.00

Mulig dato for generalforsamling er 25 februar afhængig af status på regnskabet.

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.