Bestyrelsesmøde 10. juli 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 10. juli 2018 kl. 18:30

Tilstede:Henning Kjeldsen (HK), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH) Mette Lillebæk (ML), Klaus Milton Jensen (KM)

Fraværende: Henrik Thykær (HT), Peter Riggelsen (PR), Jytte Callesen (JC)

 

Dagsorden – beslutninger:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 

Referat godkendt

Ad 2:

Drøftelse af uge 29 Alle aftaler er OK

Persondataforordningen GDPR: der lægges et link dokumenterne på hjemmesiden.

Arbejdsopgaver (de 9 grupper) tages op til evaluering efter sæsonen og fremlægges på medlemsmødet i november.

Ad 3:

Økonomi:

Økonomien er fortsat stram. Der er indhentet en del på budgettet i juni måned.

Medlemssituation:    652 medlemmer

Ad 4:

Intet

Turneringsudvalget:

Drøftelse af turneringsudvalgets ønske om at deltage i turneringer. Året er et prøveår og evalueres efter sæsonen.

Materialer til Shelter er kommet. Der mangler nu et arbejdshold. Der rettes henvendelse til medlemmerne.

Ad 5:

Drøftelse af indkommen klage.

Ad 6:

Intet

Næste møde: tirsdag den 14. august 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.