Bestyrelsesmøde, 10. november 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. november 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Palle Christensen (PC), 

Fraværende: Peter Riggelsen (PR),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt – ingen kommentarer

Ad 2:

DGU har afholdt virtuelle regionsmøder og KM gav en kort orientering.

Der er ansøgt om støtte til forskellige projekter ved DGI’s foreningspulje. Vi er også i dialog med Aabenra kommune om tilskud til vedligehold af grønne områder.

Ad 3:

Økonomi:

Vi følger budgettet med afvigelser på enkeltposter. Greenfee indtægter har udviklet sig mere positivt end budgetteret.

Vi har indtil nu modtaget 41 gaver i forbindelse med momsrefusion. Kravet er stadig 100 gaver for at kunne få del i midlerne.

Udkast til budget for 2021 forventes i december.

Medlemssituationen:

Pt. 686 medlemmer.

Ad 4:

Der har været møde med DGI om eventuelt medlemskab. DGI kan hjælpe os på flere forskellige områder, hvorfor vi vil melde klubben ind i DGI.

Det blev besluttet at lave en arbejdsweekend hvor kontor flyttes ind i det gamle butiksområde. Samtidig skal automater flyttes nedenunder, da dette vil give større salg til greenfee gæster.

Sponsorudvalg:

Sponsorudvalget kom med en række anbefalinger for 2021. Pris for Greenfee solgt via hotelaftaler skal sættes op for 2021. Samtidig er der lagt op til tæt samarbejde med Hotel Østersø om golfophold både for individuelle og grupper med attraktive priser. Desuden ønskes 2 – 3 øvrige hotel partnere. Alt dette skal markedsføres aktivt på klubbens hjemmeside og Facebook. Hotel Østersø vil også bruge samarbejdsaftalen i deres markedsføring. Klubben ønsker ikke selv at sælge opholdene, det skal ske via partnere.

Udvalget anbefalede også at opsige samarbejdet med Golfhæftet, udbyttet var for lille og priserne var alt for lave.

Der går fremad med at forny sponsoraftaler for 2021.

Turneringer. Det anbefales at hæve matchfee til 100 kr. pr. deltager, således at turneringerne kan hvile i sig selv. Gruppen vil så arbejde på at skaffe navnesponsorer til de enkelte turneringer.

Eliteudvalg:

LR gennemgik oplæg udarbejdet af Ronni/LR, hvor der kommer øget fokus og ambitioner på Elite arbejdet og med 2 herre og dame hold fremover. Fra bestyrelsens side var der opbakning til projektet og bestyrelsen besluttede, at det er udelukkende Pro-træneren som udtager spillere til at deltage i Elite-projektet. Det undersøges, om der kan skaffes matchleder til Eliteholdenes hjemmebanekampe. De nye planer skal kommunikeres ud i et nyhedsbrev i starten af det nye år.

Baneudvalg:

Der er behov for udskiftning i maskinparken og baneudvalget kommer med et oplæg.

Bro og spunsvæg ved hul 18 trænger til kraftig vedligeholdelse og det kan blive en dyrere omgang. Det skal undersøges nærmere og der skal udarbejdes et oplæg.

Der arbejdes også på om der kan etableres endnu en sø for at have mere vand til rådighed for tørre perioder.

Ad 5:

November:

22/11: 3-jerns turnering er primært et socialt arrangement, så det giver ingen mening at gennemføre denne turnering med løbende start og uden gløgg og æbleskiver, så derfor aflyses turneringen.

24/11: Grundet Corona kan almindeligt medlemsmøde ikke gennemføres. Vi forsøger at lave virtuelt medlemsmøde i stedet for gennem Zoom. KM undersøgermulighederne og der orienteres via nyhedsbrev.

Februar:

Generalforsamling. Dato og sted diskuteres på december bestyrelsesmødet og afhænger af corona situationen.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde.

Arbejdet med turneringsplan for 2021 er påbegyndt og forventes i december 2020.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Der er endnu ikke fundet egnede lokaler for indoor golf i denne vinter.

Det blev foreslået, at der fremover afholdes årlige personalesamtaler med de fastansatte, hvilket blev besluttet.

Der fremkom forslag om, at klubben laver specielle starter-sæt pakker bestående at handsker, bolde mm, som kan sælges gennem kontoret. Der kan opnås bedre priser ved at benytte sig af Ronni’s indkøbsaftaler. Der var enighed om at arbejde videre med denne ide.

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.