Bestyrelsesmøde 12. juni 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH) Mette Lillebæk (ML) ,Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Henrik Thykær (HT), Klaus Milton Jensen (KM)

 

Dagsorden:

 Godkendelse af referat fra sidst

  1. Efterretninger
  1. Økonomi og medlemssituation

Hvor mange medlemmer har vi fået fra Toftlund Golfklub? (indmeldelser)

  • Status på momsrefusion – vi skal i gang med dette projekt
  • Orientering omkring shelter
  • Udskiftning af Toro 4700 Groundmaster til JD4066 kompakttraktor med Pro-Flex 120 D

(billigere leasing – billigere drift – stor mandskabsbesparelse – meget større flexibilitet)

 

  1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde.
  2. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  3. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

 

Sponsormatch?  22. Juni aflyst og flyttes til d. 14 september

Møde uge 29 udvalg  25. Juni 19:00

Dokumenter til den nye persondataforordning blev forelagt.

  • Samtykkeerklæring ( skal benyttes ved medlemskab)
  • En til cookies

Forretningsudvalg sørger for implementeringen af dokumenterne.

Der skal  sendes et underskriftsark ud til alle medlemmer af klubbens udvalg som har billeder på hjemmesiden.

Ad 3:

 

Økonomi:

 

Økonomi gennemgået.

Nyt vandingsanlæg med bedere må installeres da det gamle anlæg er nedslidt.

Vedtaget

Medlemstal:  650

Toftlundmedlemmer siden januar: 60 spiller i ordningen med Aabenraa Golfklub.

Status på momsrefusion – vi skal i gang med dette projekt (opfordre medlemmer til at give en gave på over 200 kr. Der udfærdiges en liste over gavegivere Ole Højen arbejder sammen med Michel Madsen om en skrivelse til medlemmer.)

Orientering omkring shelter. Der er byggetilladelse til tre, men vi opfører i første to.

 P-plads ændringer blev forelagt (billigere løsning). P-pladsen udskydes måske til næste år punktet udsættes til næste møde.

 

Ad 4:

 

Juniorudvalg: intet møde.

Turneringsudvalg intet møde

Aktivitetsudvalg: har været på Sønderstrand til DGI arrangement.

Begynderudvalg: intet møde

Der skal rettes henvendelse til andre store institutioner for at få flere til at deltage i ”spil med en ven”- dag.

Ad 5:

Klubben mangler en kontaktperson til de praktiske funktioner i klubhuset.

Arbejdsmøde 3. Juli  kl. 19:00

Formål: arbejdsbeskrivelse af opgaver for klubhuset.

Deltagere: OH, JC, PP, Jonna.

 

Ad 6:

Drøftelse af gæstebemanding i klubhuset.

Næste møde: tirsdag den 10. juli 2018

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.