Bestyrelsesmøde 12. marts 2019

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Torben Petersen (TP), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Ad 1.

Godkendt tidligere

 

Ad 2.

Baneudvalgsmøde (OH). Åbning for sommergreens afventer vejret. Orientering til medlemmerne sker via nyhedsbrev og på hjemmesiden.

Banens dag endnu ikke planlagt.

 

AD 3.

Økonomi:

Driftsregnskab blev udleveret og kommenteret, kun mindre afvigelser i forhold til budget.

 

Medlemssituation:

Blev gennemgået af JA. Medlemstal: 590.

 

Andet:

(OH) Gennemgang af leasingkontrakter. Potentiel besparelse ved forlængelse af 2 kontrakter.

 

Automatklipper stadig nødvendig grundet mandskabssituationen og ønske om mere klipning. Forskellige muligheder blev gennemgået. Traktorklipper (robot) kommer på prøve et par uger fra næste uge før beslutning træffes.

 

Så sigt kunne automatopsamler/automatklipper til driving range være ønskelig, dog ikke muligt indenfor de økonomiske rammer i år.

 

Solceller. OH redegjorde for mulighederne samt foreliggende tilbud. Tænkes placeret på maskinhuset. Tilbagebetalingstid mindre end 18 måneder. OH arbejder videre med projektet.

 

AD 4.

Diverse udvalg skal opdateres på hjemmesiden. De enkelte udvalg skal selv koordinere med Rene Aagaard.

Pt. intet juniorudvalg. Bestyrelsen går i tænkeboks.

 

Palle overvejer at blive medlem af hverveudvalget.

 

Uge 29. Annonce godkendt. Tøjsalg overvejes under arrangementet.

 

Opfølgning på arbejdsgruppe på næste bestyrelsesmøde.

 

Opfølgning på udvalg, tilladelser iht. Persondataloven samt fotos på hjemmesiden (TP)

 

DGI hvervemøde og Aabenraa’s kommunes grejmøde. Indbydelser rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne, som kan tilmelde sig individuelt.

 

Bygningsudvalget har gjort sig tanker om anden udnyttelse af mødelokale på 1 sal. Intet besluttet og tages op senere.

 

Turneringsudvalget laver regelmøde med DGI-repræsentation for nye regeldommere. Senere er der også påtænkt regelmøde for alle klubmedlemmer.

 

Ad 5.

Anvendelse af restauranten blev diskuteret, specielt bemanding i weekenderne i højsæsonen er ønskelig. Samarbejde med eventuel ny forpagter i Feriecentret kunne være en mulighed.

 

Golflog app overvejes, Ny mulighed for kommunikation med medlemmerne. Prisbillig.

 

OK Benzin sponsoraftale via medlemmernes benzinkøb. TP undersøger nærmere.

 

KM nævnte ekstraordinær generalforsamling i relation til bestyrelsessammensætning. Blev ikke drøftet nærmere på mødet.

 

 

Ad 6.

Intet.

 

Udestående punkter / emner til senere behandling:

 • Banens dag
 • Robot klipper
 • Solceller
 • Juniorudvalg
 • Arbejdsgrupper
 • Tilladelser og fotos udvalg
 • Mødelokale 1. sal
 • Regelmøde
 • Golflog
 • OK Benzin sponsorat
 • Ekstraordinær generalforsamling

 

Referent 

Torben Petersen

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.