Bestyrelsesmøde 12. september. 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 12. september 2017 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

Fraværende: Mogens Christiansen (MC)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Økonomi og medlemssituation
  3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1: 

Referat godkendt

Ad 2:

Medlemssituationen:

 

Begyndere: 72 er startet (10 overføres til 2018, og 4 er stoppet)

Medlemmer i alt : 581

Regnskab for golfugen viser et overskud på kr. 74.236,-

Greenfee holder fint budget. Likviditeten er stram.

 

Ad 3:

Juniorudvalget:

Der har ikke været afholdt møde i perioden. Formanden for udvalget ønsker ikke genvalg på grund af efteruddannelse i 2018.

 

Uge 29

Der er afholdt evalueringsmøde i august måned, hvor næste års program er blevet drøftet. Udvalget indstillede til bestyrelsen, at der nedsættes et særskilt Uge- 29-Udvalg, som derved aflaster bestyrelsen for planlægningen.

 

Hverveudvalget:

Der bliver indkaldt til et nyt møde i Udvalget ultimo oktober for opstart af planlægning for aktiviteter for 2018.

Turneringsudvalget:

Der afventes et nyt udspil fra udvalget angående nye turneringsregler. Herunder er der planlagt særskilte regler for uge 29.

Begynderudvalget:

Arbejder planmæssigt, og der er nok at lave.

Baneudvalget:

Ændringerne omkring greenkeepergården blev drøftet.

Ad 4:

Henvendelse fra medlemmer:

Ønske om bolde på rangen hele året?

Eliteherre vil samle bolde, eller der findes en anden ordning. Årsagen er et ønske med træning hele året. Dette er blevet muligt, da der nu er monteret lys på drivingrangen.

Der skal udarbejdes en ordning så boldene kan blive vasket i vintersæsonen.

Ad 5:

Eventuelt:

 ”Golfspilleren i centrum” blev drøftet.

Punkt til næste bestyrelsesmøde: opfølgning af handlingsplaner.

Næste møde: 10. oktober

 

Referent Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.