Bestyrelsesmøde 13. oktober 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. oktober 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR)

 Fraværende: Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Palle Christensen (PC),

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt – ingen kommentarer

Ad 2:

Ingen efterretninger.

Ad 3:

Økonomi:

Vi følger stadig budgettet med afvigelser på enkeltposter og der er pt. et lille overskud i forhold til budgettet. Greenfee indtægter har udviklet sig mere positivt end budgetteret.

Vi får ca. 86.000 kr. i moms kompensation for 2019 grundet vores 200 kr. gaver fra medlemmer. Vi skal i gang igen med diverse opfordringer, således af vi også har mindst 100 bidrag i 2020 for at sikre momskompensation. Der kom forslag om, at vi 2021 skulle lave indsamlingen i foråret og som belønning skulle der laves en speciel gaveturnering for bidragsydere i efteråret 2021.

Udkast til budget for 2021 forventes i december.

Vores forsikringer kikkes igennem for at undersøge eventuelle besparelsesmuligheder og for at sikre vi har de rigtige dækninger, bl.a. hærværk på banen.

Pt. forventes der ingen kontingentstigning for 2021.

Medlemssituationen:

Pt. 687 medlemmer.

Ad 4:

Sponsorudvalg:

Nyt møde 2. november.

 

Baneudvalg:

Grundet svamp skal der fremover spilles på vintergreens på 3 huller. Greenfee nedsættes med 100 kr. så længe de ikke kan spilles på sommer greens.

 

Butik:

Jonna har lavet manual til kasseapparatet, som evt. flyttes til kontoret fremover.

BackTee’s tøj er pakket sammen og klar til afhentning.

Status på inventar er stadig uafklaret.

 

Fælles udvalgsmøde:

Generelt positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Der planlægges med ny møde i marts 2021, hvor også formændene for de frivillige grupper inviteres med.

 

Ad 5:

November:

22/11: 3-jerns turnering. Arbejdsfordeling sker på næste møde.

24/11: Medlemsmøde kan ikke afholdes i klubhuset grundet de nuværende Corona regler og restriktioner. Der undersøges en række alternativer og i givet fald planlægges arrangementet til 24. november. Evt. planlægning på næste møde.

Februar:

Generalforsamling. Dato og sted diskuteres på december bestyrelsesmødet.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde.

Arbejdet med turneringsplan for 2021 er påbegyndt og forventes i december 2020.

 

Ad 6:

Ingen henvendelser

 

Ad 7:

Fremover skal vi prøve at lave et ejendoms / bygningsudvalg for at undgå at småskader udvikler sig til større skader. Klavs kontakter Ole Svenningsen for at høre om han vil være formand for et sådant udvalg.

Hans Peter Frisk er villig til at overtage gruppen med vedligeholdelse af arealerne udenfor klubhuset.

Vi har fået alternativt tilbud på solfilm mod syd i kontor og mødelokale, tilbuddet blev accepteret og igangsættes.

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.