Bestyrelsesmøde 14. august 2018

Referat af Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 14. august 2018 kl. 18:30

Tilstede:Henning Kjeldsen (HK), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH) Mette Lillebæk (ML), Klaus Milton Jensen (KM), Henrik Thykær (HT), Peter Riggelsen (PR), Jytte Callesen (JC)

 

Fraværende: ingen

Dagsorden – beslutninger:

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

 

Referat fra mødet:

 

Ad1: 

Referat godkendt

Ad 2:

Drøftelse af persondataregler.

Der skal sendes mail  ud til de medlemmer som har et billede på hjemmesiden.

Ad 3:

Økonomi:

Vi ligger tæt på budgettet.

Vandingsproblem: der søges om ny vandindvindingstilladelse.

Ole Højen deltager i kursus omkring fundraising d. 1. Oktober. Torben Petersen opfordres til at deltage.

Medlemssituation:    662 medlemmer

 

Uge 29:

 Drøftelse af ugens forløb og konklusion:

Ugen er forløbet tilfredsstillende og vil blive gentaget i 2019. Planlægningsgruppen har evalueringsmøde d. 29. August.

Overskud for ugen : kr. 30.000,- uden sponsorer.

Ad 4:

 Beplantning:

Træer mellem hul 1 og 2 i alt 28 træer

38 træer – 8 og 12

Der er behov for et Træudvalg. Derfor bliver der indkaldt til et orienteringsmøde omkring hvilket omfang pasningen af træerne indebærer.

Nyhedsbrev udsendes med opfordring til at forpligte sig (2. Halvdel af oktober )

Ansvarsområder:

Turneringsudvalg:

god turnering med SuperBrugsen

Juniorudvalg:

Junior har lavet om på deres fredagsmatch. 3 gange i alt med pizza efterfølgende.

Skolegolf er startet i dag 14. August med 56 deltagere fra Løjt skole.

Til foråret kommer der flere skoler til.

Nyhedsbrev udsendes.

Shelters Ole Svenningsen står for projektet.

 

Ad 5:

Forespørgsel fra herreklubben:

Ønske om en 1 times blokering søndage.

Svar:

Afslag med begrundelsen at det vil danne præcedens. Herreklubben opfordres til at booke tider 3 uger før.

Ad 6:

 

Intet

Næste møde: tirsdag den 11. september 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.