Bestyrelsesmøde, 14. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Er startet fint op. Der arbejdes på en tæppeløsning ved nettet, da boldene hopper højt. Åbne / lukke ordning er etableret. Der er stadig plads til flere og der gøres opmærksom på aktiviteten via Facebook.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et mindre underskud i år i forhold til budgettet til trods for den modtagne momsrefusion. Men grundet flere ekstraordinære omkostninger i år er resultatet tilfredsstillende.

Revisionen er næsten færdig med deres arbejde for 2019.

Budgettet for 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer pr 31/12 2019 og anses for et realistisk budget. Nye medlemmer i 2020 vil forbedre resultatet.

Medlemssituationen:

Pt. 568 medlemmer.

KM har lavet en analyse af medlemssituationen siden klubbens start og de senere år viser en svagt faldende tendens pr. 1. januar. Denne tendens skal gerne vendes og en af mange måder er at appellere til de nuværende medlemmer om at forsøge at skaffe nye medlemmer via vennekreds, naboer og andet mod rabat i næste års kontingent.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC har kontakt til Ronni vedrørende golf og diabetes og der planlægges møde med Aabenraa Kommune for at undersøge kommunens muligheder og involvering. Dette er en af mulighederne for at sikre nye medlemmer på sigt.

Der skal laves ny folder for nybegyndere. Generelt fremover skal vi forsøge at lave vores foldere neutrale i forhold til årstal af økonomiske og miljøhensyn.

Grundet KM’s analyse skal der i den kommende tid mere fokus på diverse hverveaktiviteter og mulighederne for at inddrage nuværende medlemmer.

Sponsorudvalg:

Næste møde er endnu ikke planlagt.

Baneudvalgsmøde:

Er planlagt til onsdag.

 

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Vi forsøger at blive færdige til afholdelse af generalforsamling den 18. februar, hvilket vil være godt for likviditeten. TP forbereder indkaldelse.

Planlægningen af uge 29 er startet. Vi undersøger mulighederne for at have en bil som hulpræmie på hul 18 en eller flere dage i uge 29.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.