Bestyrelsesmøde 17. oktober 2019

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt
  • Medlemsmøde november 2019
  • Bestyrelsens fremtidige arbejde

 

Ad 1:

Godkendt

 

Ad 2:

Gruppen som står for rengøring på driving range har gjort opmærksom på, at der ikke længere er kopper til tee’s ved måtterne under halvtaget. Dette undersøges gennem greenkeeperne og tages op på næste baneudvalgsmøde.

KM gennemgik de seneste resultater fra ”golfspilleren i centrum”. Det er stadig vigtigt at medlemmerne bruger tid på at besvare spørgeskemaet, hvilket er med til at give bestyrelsen et overblik over ”tilstanden” i klubben.

 

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et underskud i år i forhold til budgettet. Underskuddet skyldes primært manglende kontingentindtægter grundet en ”budgetfejl”, samt skift af greenkeeper. Der er også manglende greenfee indtægter, men de opvejes af besparelser og indtægter andre steder.

Indtil videre har der været en træg start på gaveindsamlingen. Emnet tages op på medlemsmødet i november.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Der er først overblik over udmeldte medlemmer den 31/10, indtil videre er der intet alarmerende.

 

Ad 4:

Baneudvalg:

Intet nyt om tredje shelter.

En bredere ”efterløber” overvejes, vil give både tidsmæssige og driftsmæssige besparelser på sigt.

Indoor golf er endnu ikke fuldt afklaret. Der er fundet en egnet lokalitet, men ejer mangler at underskrive og der skal også ske beboerhøring. Indoor golf kunne være med til at reducere dette års underskud.

Der overvejes renovering af skraldespande, boldvaskere og bænke op på en sådan måde, at det bliver lettere at klippe uden brug at buskrydder.

Hverveudvalg:

Golfens dag den 26. april 2020 og Spil med en ven den 23. august 2020.

Sponsorudvalg:

Har startet sine aktiviteter og mange sponsorater skal gentegnes for 2020/21, hvilket kan bringe lidt usikkerhed for budgettet for 2020.

 

Ad 5:

Henvendelse vedr. brug af golf cart under turneringer. Formuleringen på klubbens hjemmeside fastholdes.

 

Ad 6:

Medlemsmøde november. Vi planlægger at lave en uformel tilmelding for at kende et ca. deltagerantal. Per og Ronni deltager på mødet og har hver en indlæg. Indtil videre er der indkommet 2 spørgsmål.

Jonna træder tilbage som formand på næste generalforsamling, men fortsætter endnu et år i bestyrelsen. Dette giver anledning til ændring og uddelegering af en række arbejdsopgaver, hvilket også kommer til at betyde behov for mere hjælp fra vores store ”frivillige Korps”. Bestyrelsen planlægger en ”arbejdssøndag” i starten af januar 2020, for at få struktureret arbejdsopgaver, redskaber og forretningsgange.

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.