Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18:30

 

Tilstede: Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

Fraværende: Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og tilrettet.

Der blev nedsat et forretningsudvalg bestående af: formand (Jonna Andersen) , næstformand (Klaus Milton Jensen) og kasserer (Ole Højen). Næstformanden leder møderne.

Bestyrelsesmøde med planlægning af året og uddelegering af opgaver? Aftalt til mandag den 26. Februar Kl. 18:00

Spil med en Ven Arrangement drøftet: der tidskonflikter med begynderholdene. Der aftales nærmere med Ronni (JC og KM)

Der skal udleveres et lamineret gavekort som bevis på et gratis prøvemedlemsskab.

Hjælperturnering: bestyrelsen står for det.

Juniorturnering JDT 9.6 .18

Kredsturnering 11.8.18

 

Der laves en månedsliste over aktiviteter på banen, som anbringes i forhallen.

 

Ad 3:

 

Økonomi:

Sponsorer afviger (perioden).

Forventning om at udgifterne til vedligeholdelse af maskiner bliver mindre i 2018.

Kassekredit: 570.000

Der mangler ca. Kr. 1.000.000 i ikke indbetalt kontingent. (de skal nok komme)

 

Medlemssituation:

 

Medlemstal : 633

Ad 4:

 

Juniorudvalg medlemmer ? (JA)

 

Ad 5:

 

Henvendelse angående udmeldelse. Svar: er udenfor tidsfristen.

Skilte med anvisning til golfklubben. Tages op af bestyrelsen.

 

Ad 6:

 

Aabenraa Arena Birgitte Junker (leder af Arena Aabenraa) tilbyder kursus i fitness golf for alle kommunens golfspillere. Arena Aabenraa er blevet opfordret til at give AAGK samme tilbud om Golf-fitness som Sønderjyllands Golfklub har fået – vi har ikke fået tilbudet endnu.

 

Endnu engang har vi fået et CSR – certifikat.

 

Næste møde: tirsdag den 13. marts 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.