Bestyrelsesmøde 8. august 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 8. august 2017 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Peter Riggelsen (PR).

 

Fraværende: Mogens Christiansen (MC).

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Økonomi og medlemssituation
  3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  4. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  5. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

Referat godkendt

Ad 2:

Medlemmer:

 

Ud over de igangværende nybegyndere, er der 11 nybegyndere fra uge 32. Udviklingen i antallet af begyndere er stigende.Der oprettes flere hold efterhånden som nye melder sig.

Økonomi:

Greenfee når budgettet

Konklusion: vi ender årsresultat med et lille plus.

Der er modtaget kr. 177.500,- fra Erhvervsstyrelsen. (LAG-midler)

Ad 3:

Hverveudvalget:

Der afvikles ”Spil med dagen” 20. August start kl. 10:00

Udvalget vil undersøge om der er interesse i en Klubfest i løbet af foråret 2018 .

Uge 29 evalueres særskilt den 22. August kl. 19:00 PP indkalder til mødet.

Ad 4:

Indkomne forslag:

Er der behov for droppezone ved hul 18?

PP kontakter Regeludvalget.

Golfspilleren i centrum:

Der er nedgang i tilfredshed fra nybegyndere (8 respondenter) Der tages kontakt til Begynderudvalget.

Drøftelse af etablering af Lyn-shelter. Der er ikke besluttet nogen placering, så forslag til placering er velkommen.

Ad 5:

Eventuelt:

Gennemgang af baneønsker for de kommende år.

Der skal laves en handlingsplan for baneudviklingen som skal offentliggøres. PR

Hole-in-one liste bliver ophængt i klubhuset. Der ophænges ligeledes en liste over klubmesterskaber.

næste møde: 12. september

Referent Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.