Bestyrelsesmøde 9. april 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. april 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Henning Kjeldsen (HK), Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Torben Petersen (TP), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rappport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt tidligere.

Ad 2:

DGU påtænker en indsats for hvervning og udvikling af juniorer og AAGK er blevet udvalgt som en af 10 klubber i DK for dette projekt. DGU stiller konsulent til rådighed. Bestyrelsen er positiv overfor dette og JA og Ronni arbejder videre med DGU om dette projekt.

I forbindelse med ringridderfesten påtænkes også nogle ungdomsaktiviteter og opstartsmøde holdes den 25 april kl. 15.00. AAGK vil gerne deltage i dette.

Vi har fået tilladelse til at udvide båsene ved materielgården. Projektet blev godkendt af bestyrelsen og baneudvalget arbejder videre med dette.

Ad 3.

Økonomi:

Grundet ferie og sygdom er tallene ikke opdaterede og derfor ikke gennemgået.

Medlemssituationen:

Grundet ferie og sygdom er tallene ikke opdaterede og derfor ikke gennemgået.

Det blev dog besluttet at udsende rykkere for manglende kontingentbetaling med rykkergebyr på 100 kr. og spilletilladelse bliver inddraget med udløbet af rykkerperioden.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Golfens dag 28 april er planlagt (JC og KM er tovholdere). Der bookes pyloner hos kommunen (KM). PC deltager gerne i hverveudvalget fremover.

Baneudvalg:

Shelters skal være færdige nu, vi skylder sponsorer en færdigmelding.

Robotklipper er ikke stabil og beslutning udskydes. Der bevilges en ekstra mand en måned for at klargøre banen til foråret. Bevilget af bestyrelsen.

Administration:

Betalingsautomat / booking / bekræftigelsessystem i receptionen. Der overvejes alternativer med mulighed for nøglebokse til buggies  (JA).

Frivillige udvalg:

Listerne er ikke opdaterede. TP tager fat i de forskellige formænd og får disse up to date.

Ad 5:

Henvendelse fra Rene ang. greenfee i Haderslev og Tønder.

Grundet ny bestyrelse i Haderslev har de ændret på allerede indgåede aftaler. Derfor slettes rabataftaler med Haderslev med øjeblikkelig virkning i Golfbox og på hjemmesiden.

JA kontakter Tønder for yderligere rabat, ellers slettes de på samme måde som Haderslev.

TP svarer Rene.

Ad 6:

Nyhedsbreve. Grundet den nye persondatalov må vi ikke længere selv opdatere mailinglisten for nyhedsbreve. Tilmelding til nyhedsbreve kan kun ske via tilmelding på hjemmesiden, det samme gælder for framelding. JA tager fat i Rene og via Golfbox får alle medlemmer orientering om dette.

Støtte til eliten. TP undersøger kravene til støtte fra Aabenraa Kommune.

Banens dag afholdes skærtorsdag den 18. april. 4 hovedområder blev prioriteret og information sker via nyhedsbrev (OH).

Kaffeautomat. Fungerer ind i mellem ikke og primært grundet manglende rengøring. PC vil gerne være kontaktperson for dette og PC’s telefonummer sættes op ved siden af kaffeautomaten.

Mobilepay kommer snart til Fadølsanlæg og grundet diverse omkostningsstigninger bliver prisen fremover 30 kr.

Nøgler til buggies og booking forsøges løst ved nyt system (se ovenfor). Nøgler i automat fungerer ikke af mange forskellige årsager.

OK sponsoraftale forfølges ikke. Vurdering er for få penge i forhold til arbejdsindsatsen.

 

Referent

Torben Petersen

 

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.