Bestyrelsesmøde 9. juli 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juli 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Jytte Callesen, (JC), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Ole Højen (OH)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

Gunstart Herreklub. Der er afholdt møde med Erik Skov Nielsen, hvor nye aftaler blev lavet og implementeret. Herreklubben meddeler ved starten af sæsonen, hvilke dage man ønsker gunstart. Her blokeres banen fra 14.30 til 16.30 således at der kan laves gunstart kl. 16.00. Dette skulle kunne fungere for begge parter.

Vi er blevet kontaktet af DIF’s foreningspulje vedr.  vores ansøgning til Astronaut Golf. Yderligere oplysninger blev givet og vi kan forvente svar primo september.

De nye leasede Golf Carts bliver leveret i denne uge. 6 af de gamle golf carts sælges bedst muligt og 1 Cart overføres til greenkeepernes brug.

Indenfor en måned vil Combi Partner levere nøglebox til brug for Golf Carts. Herefter vil Golf Carts kunne bestilles via Golfbox sammen med tidsbestilling og nøgle kan afhentes ved bekræftelse af tid og betaling i klubhuset. Der skal stadig være fokus/kontrol af, at bilerne sættes til opladning efter endt brug.

Ad 3.

Økonomi:

OH var på ferie hvorfor, økonomien ikke blev gennemgået i detaljer. Der er en mindre negativ afvigelse i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt, og denne er vokset siden sidste måned. Der kikkes på mulige besparelser som forberedelse til næste møde.

Medlemssituationen:

Pt. 618 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:

Der har været lynnedslag i Greenkeeer gården, hvilket beskadigede vandingsanlægget. Reparation kostede 132.000 kr., hvilket er anmeldt til forsikringen.

Roughen er blevet klippet og høet kørt væk. Enkelte skader på banen, bedre instruktion og vejledning til 3’ part næste år.

Roughen vil blive sprøjtet udvalgte steder, hvilket på sigt skal resultere i at der kun er høje strå tilbage og den tætte bevoksning forsvinder.

Det indskærpes overfor Seniorklubben, at gunstart ikke må starte før kl. 9.00 af hensyn til greenkeepernes arbejde og der må ikke startes på hul 13 og 14.

Der monteres laser reflektorer på hul flagstængerne i nærmeste fremtid.

Der var stor opbakning blandt medlemmerne om at skifte til 48, 52 og 58 på teestederne. Dette gennemføres fra næste sæson i forbindelse med ny tee skiltning.

Test afstandsmarkering er lavet på hul 1 og fungerer tilfredsstillende.

Uge 29 udvalg:

Der er 404 tilmeldte til uge 29. Indkøbs- og bemandingsplaner blev gennemgået og alt skulle være klart til uge 29.

Ad 5:

Ingen henvendelser.

Ad 6:

Intet

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.