Bestyrelsesmøde 9. juni 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Lars Rømer (RM), Torben Petersen (TP),

 Fraværende: Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Forsamlingstilbuddet er hævet til 50 personer. Dette lægger stadig begrænsninger på mulige aktiviteter. Efter 8. juli forventes mere normale tilstande. Situationen følges nøje.

DGU for planlagt turnering på banen 20/6 med spil op til 216 deltagere fordelt på forskellige grupper og tider fra 07.00 til 21.00. Der stiller krav til mange hjælpere til forskellige opgaver, som vi forsøger at skaffe via Nyhedsbrev snarest.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet viser et lille underskud efter genindvundne afskrivninger. Vi har søgt Corona kompensation, men ingen besked endnu. Der skal generelt udvises stor tilbageholdenhed, indtil vi ved, hvorvidt vi kommer på sikker grund.

Medlemssituationen:

Pt. 618 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Golfens Dag afholdes 21/6 efter Midsommer turnering. JC koordinerer, Ronnie er involveret og vi beder også om assistance fra et par Elitespillere.

Spil Med afholdes forventelig i august, vi afventer nærmere besked.

Aabenraa Kommune har trukket sig fra Diabetes Golf for dette år. DGU og Funnel First forsøger at stille et alternativ på benene, og vi er stadig positive overfor arrangementet.

Sponsorudvalg:

Der skal findes ny formand og møde forsøges afholdt inden sommerferien for fremtidig planlægning.

Baneudvalg:

Der var ingen efterretninger fra Baneudvalget, men der var kommet forskellige kommentarer og bemærkninger, som videregives til Baneudvalget:

  • Hul 8. Out of Bounds pæle står for langt inde. Der er klippet græs udenfor pælene.
  • Er efterhånden meget hullede, Hvad kan der gøres? Skal vi spille med Lay-up i en længere periode?
  • Skilte Next Tee. Der er modtaget både negative og positive kommentarer om placeringerne. Bestyrelsen er enige med Greenkeeper og baneudvalg og fastholder placeringerne. Der overvejes bortvisning, hvis enkelte medlemmer selv flytter skiltene.
  • Der er bekymring, hvorvidt Rough’en bliver for ”umulig”, hvis den først klippes efter Klubmesterskaberne. Der er argumenter for og imod.

Ad 5:

Ingen

Ad 6:

Boldmaskinen slukker først kl. 21 fremover.

LR foreslog en Erhversklub med spil en gang om måneden. Der tænkes videre.

LR foreslog også en Golf Markedsdag, hvor medlemmer kunne sælge brugt udstyr. Klubben ville kunne tjene penge ved ølsalg og evt. salg af stande.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.