Bestyrelsesmøde d. 12. december 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mogens Christiansen (MC)

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Generalforsamling 2018. På valg er: N. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen. Mogens Christiansen udtræder af bestyrelsen udenfor tur.
  3. Efterretninger.
  4. Turneringsbestemmelser (se filer fremsendt af HK)
  5. Medlemsmøde i januar.
  6. Økonomi og medlemssituation
  7. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde.
  8. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  9. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

Ad1: 

Referat godkendt

Ad 2:

  1. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen er villig til genvalg. Mogens Christiansen er udtrådt af bestyrelsen og Mette Lillebæk (1. Suppleant) er derfor indtrådt i bestyrelsen.

Ad 3:

Ny greenkeeper er blevet ansat ved Aabenraa Golfklub og starter 1. Januar 2018. Han hedder Alexander Emil Damgaard Caspersen, er 26 år og kommer fra et tilsvarende arbejde ved Himmerlands Golfklub. Nærmere oplysninger tilgår gennem nyhedsbrev.

Mathias Madsen færdiggør formodentlig sin uddannelse i Kolding. Der er dog ikke underskrevet kontrakt endnu.

Ad 4:

Godkendt med rettelser.

Der ønskes bl.a. en præcisering af turneringsbestemmelserne i uge 29.

Ad 5:

Der er blevet fastsat medlemsmøde til søndag d. 21. Januar 2018 kl. 10 – 12 i klubhuset.

Ad 6:

Det foreløbige budget for 2018 blev gennemgået. Det er ikke endeligt færdigt endnu.

Regnskabsåret 2017 slutter med et lille overskud.

Medlemmer:

Tilgang på i alt 5 nye medlemmer. Status herefter er 609 medlemmer.

Ad 7:

Sponsorudvalget:

Arbejdet med at forny sponsorkontrakterne for 2018/19 er indledt.

Andet:

“Mesterskab” for 7. Klasser efterlyses. PP følger op på dette.

Ad 8:

intet

Ad 9:

Eventuelt:

Klubben har ansøgt flere fonde om støtte til at bygge lynshelters. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn fra én fond. Da shelterne skal opføres i landzone betyder det formodentlig, at der skal søges byggetilladelse før opførelsen. Dette er ved at blive undersøgt.

Næste møde: 9. Januar 2018

Referent Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.