Bestyrelsesmøde 11. juni 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH) Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Jytte Callesen, (JC),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rappport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

Gun start Herreklub blev vendt igen efter yderligere skriverier. JA/TP tager et møde med Erik Skov Nielsen og præsenterer muligt løsningsforslag.

Golfcarts. Nyt finansieringsforslag er fremkommet, som blev accepteret af bestyrelsen. 6 nye golf carts bliver leveret i slutningen af måneden, hvorefter de 6 ældre biler sælges bedst muligt.

Ad 3.

Økonomi:

Økonomien blev gennemgået. Der er en mindre negativ afvigelse i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt, men der forventes forsat et resultat på niveau med budgettet ved årets udgang.

Medlemssituationen:

Pt. 608 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Vi deltog i arrangement på Sønder Strand, dog med begrænset resultat.

Projekt Astronaut er i opstartsfasen og de første deltagere er tilmeldt. Der er ansøgt om opstartsstøtte hos DGI puljen.

Baneudvalg:

Da der ikke længere er overensstemmelse mellem forventninger og tillid parterne imellem, er det besluttet at opsige samarbejdet med Alexander, der fratræder sin stilling med udgangen af september måned.

Der arbejdes på den fremtidige løsning

De første afstandsmarkeringer er kommet op og resten kommer snarest.

Sponsorudvalg:

Sponsortræning 22 juni. Indtil videre begrænset tilmelding, sidste tilmeldingsfrist er fredag den 14 juni.

Administration:

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. juni. KM medbringer medlemslister, stemmesedler forefindes, der skal findes en dirigent udenfor bestyrelsen.

Ad 5:

Henvendelse vedr. tee steder. Det er foreslået, at tee stederne ændres fra rød og gul til rød, blå og gul svarende til 48, 52 og 58 (4.800 meter, 5.200 meter og 5.800 meter). En sådan markering og betegnelse er allerede indført på en del golfbaner. Forslaget overvejes positivt og afklares senere. Kan tidligst indføres næste år grundet ny skiltning, nye baneguides og nye konverteringstabeller.

Henvendelse om dropzone på hul 18. Diskussionen genoptages og vendes også med regeludvalget.

Henvendelse om fodgolf på par 3 banen. Forslaget blev forkastet.

Henvendelse om lokalregel ang. drop ved skæve slag i rough. Forslaget blev afvist.

 

Ad 6:

Intet

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.