Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 18:30

 

Tilstede: Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

Fraværende: Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

 

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Forretningsorden for bestyrelsen gennemgået og tilrettet.

Der blev nedsat et forretningsudvalg bestående af: formand (Jonna Andersen) , næstformand (Klaus Milton Jensen) og kasserer (Ole Højen). Næstformanden leder møderne.

Bestyrelsesmøde med planlægning af året og uddelegering af opgaver? Aftalt til mandag den 26. Februar Kl. 18:00

Spil med en Ven Arrangement drøftet: der tidskonflikter med begynderholdene. Der aftales nærmere med Ronni (JC og KM)

Der skal udleveres et lamineret gavekort som bevis på et gratis prøvemedlemsskab.

Hjælperturnering: bestyrelsen står for det.

Juniorturnering JDT 9.6 .18

Kredsturnering 11.8.18

 

Der laves en månedsliste over aktiviteter på banen, som anbringes i forhallen.

 

Ad 3:

 

Økonomi:

Sponsorer afviger (perioden).

Forventning om at udgifterne til vedligeholdelse af maskiner bliver mindre i 2018.

Kassekredit: 570.000

Der mangler ca. Kr. 1.000.000 i ikke indbetalt kontingent. (de skal nok komme)

 

Medlemssituation:

 

Medlemstal : 633

Ad 4:

 

Juniorudvalg medlemmer ? (JA)

 

Ad 5:

 

Henvendelse angående udmeldelse. Svar: er udenfor tidsfristen.

Skilte med anvisning til golfklubben. Tages op af bestyrelsen.

 

Ad 6:

 

Aabenraa Arena Birgitte Junker (leder af Arena Aabenraa) tilbyder kursus i fitness golf for alle kommunens golfspillere. Arena Aabenraa er blevet opfordret til at give AAGK samme tilbud om Golf-fitness som Sønderjyllands Golfklub har fået – vi har ikke fået tilbudet endnu.

 

Endnu engang har vi fået et CSR – certifikat.

 

Næste møde: tirsdag den 13. marts 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde 9. januar 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML)

 

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Efterretninger
 3. Generalforsamling 2018
 4. Økonomi og medlemssituation
 5. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
 6. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 7. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

Mødeleder 10. Januar

Medlemsmøde planlægning 21. Januar

Bestyrelsesmøde med planlægning af året og uddelegering af opgaver. (februar-mødet?)

Vedtaget.

Ad 3:

Generalforsamling afholdes den 6. Februar kl. 19.00 i Klubhuset.

Ad 4:

 

Økonomi:

Der forventes et mindre overskud for 2017.

 

Budget 2018:

Forventet tilgang af 22 nye medlemmer. Der budgetteres med overskud.

Likviditet forventes at blive positiv 2018.

Medlemmer i alt: 610 medlemmer.

 

Ad 5:

 

Golfklubben deltager i Kulturnatten i Løjt Kirkeby d. 15. September 2018. Næste møde er den 22. Januar på Løjt Kirkeby skole. Temaet er : ”Løjt Bygger Bro”. PP deltager i mødet.

Toftlund golfklub har henvendt sig til Aabenraa Golfklub for at indgå en aftale om langdistance-medlems-skab (kr. 3000,- pr/år pr. deltager). Aftalen gælder for 2018.

Klubben får mulighed for torsdag formiddag til deres klub i klubben.

 

Ad 6:

Intet

Ad 7:

Det skal undersøges hvad klubbens nuværende telefonsystem har af servicefunktioner, og om abonnementet svarer til klubbens behov. (JA)

Banen: orientering om arbejdet på greenkeepergården:

Sand på fairway hvorfor?

 • Bedre vandgennemstrømning ned gennem jorden
 • Bedre spilleoverflade
 • En tør overflade
 • Nedbrydning af filt

Sigteanalyse af bunkersand, hvorfor?

 • Sand bæreevne
 • Større fornøjelse ved bunkerslag
 • Bolden kommer ned i bunden af bunkeren i stedet for at ligge i et spejlæg på kanten
 • Nemmere vedligeholdelse

 

Alle maskiner bliver gået i gennem, for at sikre det bedste resultat af klipning i 2018, det vil sige:

 • Alle filtre bliver skiftet
 • De bliver alle rengjorte, som så vi kan se evt. skader som vil blive udbedret.
 • Alle maskiner bliver slebet og får skiftet de nødvendige lejer for at opnå det bedste resultat.

 

Sponsorudvalget:

Oprindeligt bestod sponsorudvalget af:

Michael Madsen, Kjeld Andersen og Peter Riggelsen

 

Udvalget er blevet udvidet med 3 nye medlemmer:

Torben Petersen, Ronni Christensen og Palle Christensen

 

 Næste møde: Generalforsamling den 6. Februar 2018

bestyrelsesmøde 13. februar

Referent Preben Pedersen (PP)

Bestyrelsesmøde d. 12. december 2017

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 12. december 2017 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Mette Lillebæk (ML), Peter Riggelsen (PR)

Fraværende: Mogens Christiansen (MC)

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Generalforsamling 2018. På valg er: N. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen. Mogens Christiansen udtræder af bestyrelsen udenfor tur.
 3. Efterretninger.
 4. Turneringsbestemmelser (se filer fremsendt af HK)
 5. Medlemsmøde i januar.
 6. Økonomi og medlemssituation
 7. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde.
 8. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 9. Eventuelt

 

Referat fra mødet:

Ad1: 

Referat godkendt

Ad 2:

 1. Preben Pedersen, Klaus Milton Jensen, Jytte Callesen og Henning Kjeldsen er villig til genvalg. Mogens Christiansen er udtrådt af bestyrelsen og Mette Lillebæk (1. Suppleant) er derfor indtrådt i bestyrelsen.

Ad 3:

Ny greenkeeper er blevet ansat ved Aabenraa Golfklub og starter 1. Januar 2018. Han hedder Alexander Emil Damgaard Caspersen, er 26 år og kommer fra et tilsvarende arbejde ved Himmerlands Golfklub. Nærmere oplysninger tilgår gennem nyhedsbrev.

Mathias Madsen færdiggør formodentlig sin uddannelse i Kolding. Der er dog ikke underskrevet kontrakt endnu.

Ad 4:

Godkendt med rettelser.

Der ønskes bl.a. en præcisering af turneringsbestemmelserne i uge 29.

Ad 5:

Der er blevet fastsat medlemsmøde til søndag d. 21. Januar 2018 kl. 10 – 12 i klubhuset.

Ad 6:

Det foreløbige budget for 2018 blev gennemgået. Det er ikke endeligt færdigt endnu.

Regnskabsåret 2017 slutter med et lille overskud.

Medlemmer:

Tilgang på i alt 5 nye medlemmer. Status herefter er 609 medlemmer.

Ad 7:

Sponsorudvalget:

Arbejdet med at forny sponsorkontrakterne for 2018/19 er indledt.

Andet:

“Mesterskab” for 7. Klasser efterlyses. PP følger op på dette.

Ad 8:

intet

Ad 9:

Eventuelt:

Klubben har ansøgt flere fonde om støtte til at bygge lynshelters. På nuværende tidspunkt er der givet tilsagn fra én fond. Da shelterne skal opføres i landzone betyder det formodentlig, at der skal søges byggetilladelse før opførelsen. Dette er ved at blive undersøgt.

Næste møde: 9. Januar 2018

Referent Preben Pedersen (PP)