Bestyrelsesmøde 9. juni 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Lars Rømer (RM), Torben Petersen (TP),

 Fraværende: Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Forsamlingstilbuddet er hævet til 50 personer. Dette lægger stadig begrænsninger på mulige aktiviteter. Efter 8. juli forventes mere normale tilstande. Situationen følges nøje.

DGU for planlagt turnering på banen 20/6 med spil op til 216 deltagere fordelt på forskellige grupper og tider fra 07.00 til 21.00. Der stiller krav til mange hjælpere til forskellige opgaver, som vi forsøger at skaffe via Nyhedsbrev snarest.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet viser et lille underskud efter genindvundne afskrivninger. Vi har søgt Corona kompensation, men ingen besked endnu. Der skal generelt udvises stor tilbageholdenhed, indtil vi ved, hvorvidt vi kommer på sikker grund.

Medlemssituationen:

Pt. 618 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Golfens Dag afholdes 21/6 efter Midsommer turnering. JC koordinerer, Ronnie er involveret og vi beder også om assistance fra et par Elitespillere.

Spil Med afholdes forventelig i august, vi afventer nærmere besked.

Aabenraa Kommune har trukket sig fra Diabetes Golf for dette år. DGU og Funnel First forsøger at stille et alternativ på benene, og vi er stadig positive overfor arrangementet.

Sponsorudvalg:

Der skal findes ny formand og møde forsøges afholdt inden sommerferien for fremtidig planlægning.

Baneudvalg:

Der var ingen efterretninger fra Baneudvalget, men der var kommet forskellige kommentarer og bemærkninger, som videregives til Baneudvalget:

 • Hul 8. Out of Bounds pæle står for langt inde. Der er klippet græs udenfor pælene.
 • Er efterhånden meget hullede, Hvad kan der gøres? Skal vi spille med Lay-up i en længere periode?
 • Skilte Next Tee. Der er modtaget både negative og positive kommentarer om placeringerne. Bestyrelsen er enige med Greenkeeper og baneudvalg og fastholder placeringerne. Der overvejes bortvisning, hvis enkelte medlemmer selv flytter skiltene.
 • Der er bekymring, hvorvidt Rough’en bliver for ”umulig”, hvis den først klippes efter Klubmesterskaberne. Der er argumenter for og imod.

Ad 5:

Ingen

Ad 6:

Boldmaskinen slukker først kl. 21 fremover.

LR foreslog en Erhversklub med spil en gang om måneden. Der tænkes videre.

LR foreslog også en Golf Markedsdag, hvor medlemmer kunne sælge brugt udstyr. Klubben ville kunne tjene penge ved ølsalg og evt. salg af stande.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 14. april

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. april 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Lars Rømer (RM), Torben Petersen (TP), Peter Riggelsen (PR), Carl Aage Lassen (CAL)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Muligt samarbejde med Benniksgaard: Der var fremkommet forslag fra de 2 Golf Pro’er, som blev drøftet. Bestyrelsen var positiv overfor samarbejdet og KMJ arbejder videre med sagen.

Nye retningslinjer fra DGU: Bestyrelsen besluttede at følge retningslinjerne fra DGU med få lokale tilpasninger. Disse kommunikeres ud via nyhedsbrev snarest muligt.

Åbningsmatch udskydes indtil videre efter 10 maj.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet udviser et underskud, men der er sponsorater som endnu ikke er blevet faktureret. Der var enighed om at udvise økonomisk forsigtighed, da vi ikke ved, hvad de næste måneder bringer, specielt greenfee indtægter og matchfee indtægter vil komme til at mangle. Stadig stor fokus på at få nye medlemmer, det er afgørende for klubbens fremtid.

Medlemssituationen:

Pt. 580 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:

Sprøjte er blevet leveret. Andre udskiftninger er indtil videre blevet sat i bero og OH fremsender oversigt over leasing muligheder og mulige besparelser ved nyanskaffelser.

Specielt i disse tider skal folk overholde deres tider og ikke gå ud før. Understreges i nyhedsbrev.

Indoor skal lukkes ned for sommeren og visse ting skal bringes tilbage til klubhuset. KMJ koordinerer. JA tager kontakt til Ewald.

Ad 5:

Ingen henvendelser.

Ad 6:

Intet

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 10. marts 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Lars Rømer (RM)

Afbud: Peter Riggelsen (PR), Carl Aage Lassen (CAL)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

EY blev orienteret for sent i forhold til bestyrelsens forslag på generalforsamlingen. Der er undskyldt. Enighed om at generalforsamlingen gik godt.

Ad 3.

Økonomi:

Der er diverse afvigelser op og ned samt nogle periodeforskydninger, hvilket giver et mindre underskud. Bestyrelsen er ikke bekymret endnu.

Medlemssituationen:

Pt. 570 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Diabetes golf. Der er lavet et samarbejde med Aabenraa Kommune og andre interessenter. AAG afholder et åbent hus-arrangement den 23. april. JC skal have hjælp til at gennemføre arrangementet. Det bliver omkostningsneutralt for AAGK.

Sponsorudvalg:

Møde sidste mandag. Diverse lister er blevet opdaterede og distribueret rundt.

Der har været G7 møde for den sønderjyske region og KMJ gav en generel orientering.

Baneudvalg:

Sti bag hul 10. Der er ikke endnu penge til at etablere en egentlig sti, men Per vil forsøgsvis klippe en stil bag hullet.

Det tilstræbes, at Per deltager kort på næste møde og giver en kort orientering om forårets planer.

Ad 5:

Henvendelse ang. drop og strafslag ved ”out of bounce” for at mindske tidsspild. Klubbens regeludvalg fastholder de oprindelige regler til klubbens officielle arrangementer, men til private matcher og runder kan man altid indbyrdes aftale anderledes. Det samme gælder ”klubber i klubben”.

Begynderudvalg. Forsætter samme praksis som hidtil.

Ad 6:

Ny flaskeautomat bestilles gennem Fuglsang og finansieres gennem deres sponsorat. Den gamle automat har haft høje årlige vedligeholdelsesomkostninger. Leveres om ca. 4 uger.  

Kaffeautomaten er klubbens ejendom efter næste kvartals betaling. Der skal laves en serviceaftalefor for fremtidig drift og vedligehold.

Der købes en ny flagstang som erstatning for stormens offer for en uge siden.

Referent

Torben Petersen

Formandens beretning for 2019

Ordinær generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020

Formandens Beretning:

Så er det tid at slutte endnu et år i Aabenraa Golfklubs historie.

Vejret blev jo noget anderledes end i 2018 med mere regn, hvilket sådan set var godt nok, men for meget og for lidt, begge dele er lige skidt.  Så selvom greenkeeperne i nogle perioder næsten sad på maskinerne i døgndrift, var det ind imellem ikke nemt at følge med.

For selv om det regnede, var det alligevel varmt, så græsset groede helt vildt

Den megen regn har også bevirket, at én del vinterarbejde stadig venter. Vi mangler bl.a. at få klippet ca. 2 km hegn, mand og maskine er klar, men da vi ikke har fået frost eller en længere periode med tørvejr, er det simpelthen umuligt at gå i gang med.

Hen over sommeren blev  vi opmærksomme på, at arbejdet blandt greenkeeperne ikke kørte optimalt og for at gøre en lang historie kort, blev vi nødt til at opsige Aleksander. Heldigvis var Per Ditlev, som er udlært greenkeeper, blevet ansat ved sæsonstart og han var villig til at overtage posten som chefgreenkeeper, hvis den øvrige stab ligeledes ville fortsætte. Dette viste sig ikke at være et problem og vi fik ro på og arbejdsglæden tilbage på greenkeepergården.  Så 2020 starter ud med Per ved roret og fra det tidlige forår er også Kim, Mads og Kurt (der kommer tilbage) på banen igen.

Og de får nok at se til det kommende år. Greens skal proppes tre gange, så vi kan få gammel materiale udskiftet med sand. Dette  vil skabe bedre vækstbetingelser og give os mulighed for, hvis vi undgår svampesygdomme, at holde greens åbne hele året . Første propning finder sted i starten af sæsonen og anden propning midt i sæsonen. Disse to propninger er kun 8 mm, altså de små huller, så greens vil være klar i løbet af få dage. Den sidste propning vil blive med lidt større huller, nemlig 12 mm og 20 cm dybe, så her skal der køres ca. 60 tons sand i efterfølgende.  Ingen tvivl om,  at Pers store drøm er, at de samme frivillige – og gerne flere – stiller op igen i år.

Ligeledes vil halvdelen af hul 16 og dele af hul 9 og 13 blive topdresset. Dette gøres for at vi kan se, hvor meget sand, der skal bruges for at optimere væksten og på den måde undgå overfladespænding. Vi skal på de 1,2 ha bruge ca. 72 tons sand, men regner ikke med, at spillet vil blive generet, da det bliver kostet ned. At vi kun udfører arbejdet på halvdelen af hul 16 skyldes, at vi i løbet af sæsonen vil sende en drone op for at kunne analysere, om der er forskel i væksten m.v.

Synsmæssigt vil banen også ændre sig den kommende sæson. Vi får nye teestedskilte og samtidig bliver der lavet nye bænkarealer, hvor vi samler bænk, skraldespand og boldvasker. Det skal anlægges på fliser og er et større arbejde, end grenkeeperne selv  kan klare ved siden af det daglige arbejde, så også her vil der blive brug for frivillige. Vi skal gerne have det hele klar til åbningsturneringen sidst i april, og vi melder ud, når dette arbejde er klar til at gå i gang.

Derudover er der bestilt nye henvisningsskilte til alle huller, således vore gæster kan finde rundt på banen, samt et ønske fra medlemmerne, nemlig nye kopper og letvægtstænger til greens. På disse stænger kommer et lille rødt flag med teksten ”ret nedslagsmærker op” Dette lille flag flyttes så efter hvor hullet er , således, at når flaget er øverst på pinden, står pinden bagerst o.s.v.  Samtidig bliver alle stænger udstyret med ”boldopsamler” så man ikke skal have hånden ned i koppen efter sin bold med risiko for at beskadige hulkanten.

Så med alle de nye tiltag på banen håber vi selvfølgelig at kunne tiltrække endnu flere greenfeegæster. Vi havde i 2019 rigtig mange greenfeegæster først på sæsonen, men efterhånden som sæsonen blev mere og mere regnfuld faldt gæsterne fra og vi nåede desværre ikke op på det antal, vi havde forventet, hvilket desværre også afspejler sig i regnskabet, hvor vi i år kommer ud med et underskud mod forventet overskud ifølge budgettet.

Til gengæld har vi fået en stab af frivillige, der sørger for, at vore gæster får en venlig modtagelse, hvilket gæsterne også giver udtryk for, når de bedømmer banen efter besøg.  Ønsket er, at denne stab bliver øget med lidt flere medlemmer, for det giver et godt indtryk, når du bliver budt velkommen i en klub. At denne stab så samtidig får fyldt div. automater op, fejer og støvsuger lidt, hvis det er nødvendigt, sørger for, bilerne er sat til strøm, så de er klar til næste kunde, ja, der er mange ting, man kan gå og hygge sig med, når man nu alligevel er på ”arbejde”.

Efterfølgende har vi også fået en lille fast stab i butikken, så vi satser på, at vi i den kommende sæson kan annoncere med flere faste åbningstider.

På juniorsiden gik vi, sammen med Ronni, ind i et samarbejde med DGU, der havde valgt 10 klubber på landsplan til at være med i et projekt, der går ud at få flere juniorer til at spille golf helt nede fra 4  – 5 års alderen.  Rundt omkring i landet er der opstået en hel zoologisk haver af diverse juniorgrupper der er blevet aber, krokodiller, bjørne m.v. – vi er blevet astronauter, og konceptet er blevet en stor succes.  Allerede nu har vi haft en rigtig fin tilgang  i de yngre årgange, nemlig 11 mellem 5 og 10 år og sidegevinst i form af et par fædre, der har meldt sig ind, er et ekstra plus – og vi kom endda lidt sent i gang. Der skydes raketter af, slås bolde efter måne, sol og jorden i form af store balloner og til sæson 2020 er der investeret i endnu flere sjove ting, der kan aktivere børnene, samtidig med, at de lærer at spille golf. Projektet er ikke gået ud over den daglige økonomi, da vi ansøgte og fik penge direkte til dette projekt.

Vi havde også i 2019 stor glæde af  de pæne beløb, Tirsdgspigernes Pink-arbejde har kunnet sende videre til støtte for brystkræft. Det udmøntede sig i, at vi blev vært for de to turneringer,  Pink-organitationen holder hvert år med deltagere fra hele landet.  Med små 100 deltagere både forår og efterår var der meget lyserødt i klubhuset. Desværre holdt farven ikke på banen, for vejret viste sig til begge turneringer fra den værste side, så regntøjet måtte findes frem. Men på trods af vejret blev det en stor succes, pigerne fik meget ros fra Pink-organisationen, der står bag og selv JydskeVestkysten og TV-Syd havde fundet vej herud. Vi håber så, at mange af deltagerne har fået lyst til at komme igen og spille banen i solskin.

Vores tilbagevendende arrangement Uge 29 slog virkelig rekord i år. Med over 500 deltagere hen over de fire dage kan vi kun betragte det som en stor succes og vi gentager selvfølgelig igen i år, atter med nye tiltag, både med hensyn til spilleform, forplejning og præmier, så sæt allerede nu kryds i uge 29 – der bliver hurtigt udsolgt.

Efter lang tids korrespondance og div. ansøgninger fik vi endelig i december dispensation til at indrette os med vintergolf i en tom lagerhal i Rødekro.  At vi kom så sent i gang har nok gjort, at ikke så mange som forventet har meldt sig til, men hvis vi skulle være så heldig, at hallen ikke bliver solgt, har vi allerede dispensation til at bruge samme bygning to år frem.

Jeg har nu kun tilbage at sige tak for de ti år, jeg har fået lov til at være Jeres formand. Det har været 10 begivenhedsrige år og ser jeg lidt tilbage, er der et par ting, der springer i øjnene. De første år med bl.a. financiering af  klubhusbyggeri, byggemøder, flytning, nedtagning af det gamle klubhus m.v.  Positive år trods en konkurs ved firmaet, der stod for byggeriet, med efterfølgende bøvl for at få byggeriet frigivet af konkursboet. Så blev det hverdag, for slut 2013 til og med 2015 stod virkelig i krisetegn. Jeg har slet ikke tal på alle de møder vi havde med både Nykredit og Sydbank  for at overleve de dyre swaplån vi havde i banen. Så fra 2016 kom løsningen ved at Aabenraa Golfbane PS overtog bane og klubhus, så vi nu sidder til leje for en husleje, der er til at betale. Så de sidste par år som formand har været lidt sjovere, hvor vi har kunnet følge med i, at der er blevet investeret i banen med tiltag vi som klub ikke ville have råd til,  jeg kan bare nævne rullegræs på hul 17, nye træer, trænerhus og nu de nye installationer på banen.

Men i alle de ti år er der en ting, der virkelig har været det hele værd, nemlig alle Jer, der aldrig har sagt nej til at give et nap med, om det så har været økonomisk eller på det praktiske plan. Vi er aldrig blevet mødt med et nej, når der har været brug for hjælp og jeg håber virkelig at I forsætter i samme spor, for der bliver brug for det, også i årene der kommer.

Også en stor tak til personalet med Ronni og Per i spidsen. I er altid friske på at give den en ekstra skalle, når det er nødvendigt  og har været med til at gøre det lidt sjovere at være formand med Jeres positive tilgang til tingene.

Samtidig skal der lyde en stor tak til baneejerne for Jeres støtte og engagement i klubben. Jeg tror ikke, vi havde siddet her i dag, hvis det ikke var for Jer og I har været med til at gøre arbejdet lidt lettere de sidste år.

Så endnu en stor tak for de ti år og held og lykke til den nye formand, der nu skal være med til at føre Aabenraa Golfklub frem til den bedste klub og bane i Sønderjylland – mindre ambitioner er der ingen grund til at have, grundlaget er i orden.

Formand
Jonna Andersen

Referat Ord. Generalforsamling 2020

Aabenraa Golfklub

Referat fra den Ordinære Generalforsamling

Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19:00 i Klubhuset

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1)   Valg af dirigent

2)   Udpegning af stemmetællere

3)   Formandens beretning

4)   Fremlæggelse af regnskab

5)   Fremlæggelse af budget, samt fastlæggelse af kontingent

6)   Forslag fra bestyrelsen

7)   Forslag fra medlemmerne

8)   Valg til bestyrelsesmedlemmer:

På valg er: 

Klaus Milton Jensen (modtager genvalg)

Torben Petersen (modtager genvalg)

Jytte Callesen (modtager ikke genvalg)

Henning Kjeldsen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Lars Rømer og Carl Aage Lassen

9)   Valg af suppleanter  

På valg er:

 1. suppleant Mette Lillebæk (modtager ikke genvalg)
 2. suppleant Peter Riggelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår Jytte Callesen

 10)    Valg af revisor 

 11)  Eventuelt

 

Antal stemmeberettigede fremmødte medlemmer:

 • 112 stemmeberettigede
 • 1 ikke stemmeberettiget
 • 1 fuldmagter

 

Ad 1

Forsamlingen valgte Finn Aagaard som dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2

Ingen afstemning, vælges hvis det viser sig nødvendigt.

Ad 3

Jonna Andersen forelagde formandens beretning – se separat afsnit sidst i vedlagte dokument.

Forsamlingen tog med applaus beretningen til efterretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 

Ad 4

Ole Højen startede med at gennemgå revisorpåtegning og henviste til note 1 og gennemgik herefter foreningen regnskab, som kan findes på foreningens hjemmeside.

Spørgsmål:

 • Salg af gamle golfbiler: Da de var sponserede, er salgsindtægten medtaget under sponsorater.
 • Afskedigelse af Alexander: Omkostninger ifølge funktionærloven, samt en ekstra månedsløn, da det skete uden forudgående skriftlig advarsel.
 • Andre indtægter: Ole Højen viste planche for disse.
 • Egenkapital, likviditet og Sydbank: Forventes at køre på samme måde som tidligere år, hvor baneejerne er behjælpelige med likviditet i en overgangsperiode i starten af året.
 • Uge 29: Overskud ca. 35.000 kr., annonceudgifter på 18.000 kr. spares i 2020, hvilket øger overskuddet.
 • Likviditet og Toftlund medlemmer: Likviditet, se ovenstående. Toftlund medlemmer er blevet givet tilbud og medlemskab og indtil videre har vi fået i alt 5 medlemmer hvoraf 2 er kommet i dag. Flere forventes de kommende måneder.
 • Automatsalg: Virker umiddelbart ikke tilfredsstillende men heri indgår også automatleje, hvilket trækker i den gale retning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5

Ole Højen forelagde bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af kontingent indeværende år.

 

Forslag til nye kontingentsatser for 2020: (Uændrede i forhold til 2019)

                                           2019     2020

Senior                              6.100    6.100

Ynglinge                         3.000    3.000

Junior                             1.500    1.500

Hverdags Flex               4.300    4.300

Langdistance senior    2.700    2.700

Ynglinge (L)                   1.350    1.350

Junior (L)                          800       800

Flex                                  2.300    2.300

Prøvemedlemsskab         500      500

Passive                               800       800

Puslinge –                        1.000    1.000

Studenter ynglinge/senior          -50%    -50%

                       

Spørgsmål:

 • Sommergreens om vinteren og ekstra indtægter: En klar mulighed, bestyrelsen bruger hjemmeside og Facebook til at reklamere for dette. Del gerne opslagene således at de kommer længere ud og brug mund til øre metode overfor andre.

 Bestyrelsens forslag til budget og kontingenter blev enstemmigt godkendt.   

Ad 6

Bestyrelsen havde ingen forslag

Ad 7

Der var ikke fremkommet nogle forslag til bestyrelsen.

Ad 8

Klaus Milton Jensen og Torben Petersen blev genvalgt.

Carl Aage Lassen og Lars Rømer blev indvalgt i bestyrelsen.

Ad 9

Peter Riggelsen blev genvalgt som suppleant og Jytte Callesen blev indvalgt som suppleant.

Ad 10

Jens Peter Boe og Ejler Schutt blev valgt som revisorer. 

Ad 11

 • Jytte Kock orienterede om kommende turneringer. Order of Merit: Mads Meiland.
 • Formanden henstillede til, at man bestilte tider i golfbox og ikke bare gik en runde.
 • Der blev udtrykt ønske om mere banekontrol, og folk blev opfordret til at melde sig som banekontrollanter.
 • Ønske om at Golfbox app på telefonen aktiveres når man nærmer sig klubhuset. Bestyrelsen undersøger nærmere.

Derefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt, hvorefter han nedlagde hvervet som dirigent for forsamlingen.

 

Referent: Torben Petersen

           

Bestyrelsesmøde 12. februar 2020

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 12. februar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK),

Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC)

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Golfforedrag med skleroseramt golfer som har spillet alle Danmarks golfbaner er planlagt til foråret. Vedkommende vender tilbage med mulige datoer.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet for 2019 giver et underskud på -68.000 kr og gennemgåes på den kommende generalforsamling. Forventes på klubbens hjemmeside i løbet af weekenden. Revisionsprotokol blev ligeledes gennemgået. Det blev af besparelsesgrunde besluttet at stoppe med E&Y som revisorer fremadrettet og i stedet bruge 2 generalforsamlingsvalgte revisorer blandt klubbens medlemmer.

Medlemssituationen:

Pt. 569 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC og Ronni har møde med bl.a Aabenraa Kommune onsdag vedr. diabetesgolf i håb at at dette kan give nye medlemmer.

Uge 29:

Diverse praktiske ting blev diskuteret. Det overvejes at inddrage fredagen for at give flere mulighed for at deltage i uge 29 aktiviteterne. Dette kræver dog flere frivillige kræfter. Fredag kunne evt. afsluttes med et ølsmagningsarrangement.

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Generalforsamling, bestyrelsen mødes kl. 18 for at opstille stole mm. Ny projektor er købt. Der arbejdes på at skaffe højtaler.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde, 14. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Er startet fint op. Der arbejdes på en tæppeløsning ved nettet, da boldene hopper højt. Åbne / lukke ordning er etableret. Der er stadig plads til flere og der gøres opmærksom på aktiviteten via Facebook.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et mindre underskud i år i forhold til budgettet til trods for den modtagne momsrefusion. Men grundet flere ekstraordinære omkostninger i år er resultatet tilfredsstillende.

Revisionen er næsten færdig med deres arbejde for 2019.

Budgettet for 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer pr 31/12 2019 og anses for et realistisk budget. Nye medlemmer i 2020 vil forbedre resultatet.

Medlemssituationen:

Pt. 568 medlemmer.

KM har lavet en analyse af medlemssituationen siden klubbens start og de senere år viser en svagt faldende tendens pr. 1. januar. Denne tendens skal gerne vendes og en af mange måder er at appellere til de nuværende medlemmer om at forsøge at skaffe nye medlemmer via vennekreds, naboer og andet mod rabat i næste års kontingent.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC har kontakt til Ronni vedrørende golf og diabetes og der planlægges møde med Aabenraa Kommune for at undersøge kommunens muligheder og involvering. Dette er en af mulighederne for at sikre nye medlemmer på sigt.

Der skal laves ny folder for nybegyndere. Generelt fremover skal vi forsøge at lave vores foldere neutrale i forhold til årstal af økonomiske og miljøhensyn.

Grundet KM’s analyse skal der i den kommende tid mere fokus på diverse hverveaktiviteter og mulighederne for at inddrage nuværende medlemmer.

Sponsorudvalg:

Næste møde er endnu ikke planlagt.

Baneudvalgsmøde:

Er planlagt til onsdag.

 

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Vi forsøger at blive færdige til afholdelse af generalforsamling den 18. februar, hvilket vil være godt for likviditeten. TP forbereder indkaldelse.

Planlægningen af uge 29 er startet. Vi undersøger mulighederne for at have en bil som hulpræmie på hul 18 en eller flere dage i uge 29.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 10. december 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Nabohøring er gennemført uden indsigelser, der foreligger også godkendelse fra kommunen, men der mangler stadig godkendelse fra brandmyndighederne, som forventes om få dage. Forventet opstart i næste uge, kommunikation og information via Facebook og Nyhedsbrev.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. Men vi får 95.000 kr. i momsrefusion, hvilket ikke er indregnet endnu i regnskabet, og som vil være med til at reducere underskuddet.

Første udkast til budget 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer minus udmeldelser pr. 31/10 2019.

Medlemssituationen:

Pt. 635 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Funnel First hverveoplæg droppes grundet økonomi.

Henvendelse fra DGU og Aabenraa Kommune vedr. golf og diabetes positivt modtaget. Jytte tager kontakt til DGU.

Sponsorudvalg:

Arbejder på kontraktfornyelser, december møde aflyst nyt planlægges i januar.

Begynderudvalg:

Nye hold er fastlagt for 2020, de første 2 hold er allerede fuldt bookede.

Ad 5:

Henvendelse vedr. støtte til klubbens ”pro” spillere qua en turnering. Bestyrelsen er positiv indstillet og der arbejdes videre med henvendelsen.

Henvendelse om brug af golf carts under turneringer. For at skabe klarhed laves der en tilføjelse til den gældende nuværende tekst.

Henvendelse vedr. tredje shelter. Det viser sig, at der er ansøgt om ny placering hos kommunen og rykket flere gange, hvorfor der ikke er grund til at gøre yderligere.

Ad 6:

Støttemuligheder fra LAG Sønderborg-Aabenraa blev kort drøftet. Tidskrævende og kompliceret og skal derfor anvendes i forbindelse med meget konkrete projekter vedr. miljø og beskæftigelse.

Bestyrelsen holder ekstraordinært arbejdsmøde søndag den 19. januar kl. 10.00

Mulig dato for generalforsamling er 25 februar afhængig af status på regnskabet.

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 12. november 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Sponsorudvalget har via EY undersøgt, hvorvidt et medlemskontingent i AAGK kan inkluderes i et sponsorat. Dette er ifølge EY OK, hvis det på fakturaen specificeres, hvad der er kontingent og hvad der er sponsorat. Bestyrelsen accepterer metoden.

Alle gamle golf carts er nu solgt.

Medlemsmøde. De indkomne forslag blev gennemgået og diskuteret.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. OH starter budgetlægningen for 2020 i løbet af en uges tid.

Gaveindsamlingen er stadig lidt træg, indtil nu har 59 personer givet gave. 100 er nødvendig for at kunne få del i udlodningen.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Vi har modtaget 54 udmeldinger per 31/10, hvilket er på linje med tidligere år.

Ad 4:

Baneudvalg:

Det våde vejr har drillet i efteråret og udskudt forskellige ting.

Der overvejes alternative Tee steder på visse huller over vinteren for at skåne nogle af de permanente Tee steder.

Indoor golf. Ansøgning er sendt til kommune og afventer nabohøring. 1 december kommer til at knibe.

Hverveudvalg:

Vi har modtaget oplæg på hvervekampagne fra Funnel First via Facebook. Forslaget blev diskuteret og overvejes.

Sponsorudvalg:

Sponsorlister er blevet revideret og salget for 2020 er gået i gang

Ad 5:

Intet.

Ad 6:

Intet.

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 17. oktober 2019

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt
 • Medlemsmøde november 2019
 • Bestyrelsens fremtidige arbejde

 

Ad 1:

Godkendt

 

Ad 2:

Gruppen som står for rengøring på driving range har gjort opmærksom på, at der ikke længere er kopper til tee’s ved måtterne under halvtaget. Dette undersøges gennem greenkeeperne og tages op på næste baneudvalgsmøde.

KM gennemgik de seneste resultater fra ”golfspilleren i centrum”. Det er stadig vigtigt at medlemmerne bruger tid på at besvare spørgeskemaet, hvilket er med til at give bestyrelsen et overblik over ”tilstanden” i klubben.

 

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et underskud i år i forhold til budgettet. Underskuddet skyldes primært manglende kontingentindtægter grundet en ”budgetfejl”, samt skift af greenkeeper. Der er også manglende greenfee indtægter, men de opvejes af besparelser og indtægter andre steder.

Indtil videre har der været en træg start på gaveindsamlingen. Emnet tages op på medlemsmødet i november.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Der er først overblik over udmeldte medlemmer den 31/10, indtil videre er der intet alarmerende.

 

Ad 4:

Baneudvalg:

Intet nyt om tredje shelter.

En bredere ”efterløber” overvejes, vil give både tidsmæssige og driftsmæssige besparelser på sigt.

Indoor golf er endnu ikke fuldt afklaret. Der er fundet en egnet lokalitet, men ejer mangler at underskrive og der skal også ske beboerhøring. Indoor golf kunne være med til at reducere dette års underskud.

Der overvejes renovering af skraldespande, boldvaskere og bænke op på en sådan måde, at det bliver lettere at klippe uden brug at buskrydder.

Hverveudvalg:

Golfens dag den 26. april 2020 og Spil med en ven den 23. august 2020.

Sponsorudvalg:

Har startet sine aktiviteter og mange sponsorater skal gentegnes for 2020/21, hvilket kan bringe lidt usikkerhed for budgettet for 2020.

 

Ad 5:

Henvendelse vedr. brug af golf cart under turneringer. Formuleringen på klubbens hjemmeside fastholdes.

 

Ad 6:

Medlemsmøde november. Vi planlægger at lave en uformel tilmelding for at kende et ca. deltagerantal. Per og Ronni deltager på mødet og har hver en indlæg. Indtil videre er der indkommet 2 spørgsmål.

Jonna træder tilbage som formand på næste generalforsamling, men fortsætter endnu et år i bestyrelsen. Dette giver anledning til ændring og uddelegering af en række arbejdsopgaver, hvilket også kommer til at betyde behov for mere hjælp fra vores store ”frivillige Korps”. Bestyrelsen planlægger en ”arbejdssøndag” i starten af januar 2020, for at få struktureret arbejdsopgaver, redskaber og forretningsgange.

 

Referent

Torben Petersen