Bestyrelsesmøde 12. februar 2020

Referat bestyrelsesmøde onsdag den 12. februar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK),

Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC)

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Golfforedrag med skleroseramt golfer som har spillet alle Danmarks golfbaner er planlagt til foråret. Vedkommende vender tilbage med mulige datoer.

Ad 3.

Økonomi:

Regnskabet for 2019 giver et underskud på -68.000 kr og gennemgåes på den kommende generalforsamling. Forventes på klubbens hjemmeside i løbet af weekenden. Revisionsprotokol blev ligeledes gennemgået. Det blev af besparelsesgrunde besluttet at stoppe med E&Y som revisorer fremadrettet og i stedet bruge 2 generalforsamlingsvalgte revisorer blandt klubbens medlemmer.

Medlemssituationen:

Pt. 569 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC og Ronni har møde med bl.a Aabenraa Kommune onsdag vedr. diabetesgolf i håb at at dette kan give nye medlemmer.

Uge 29:

Diverse praktiske ting blev diskuteret. Det overvejes at inddrage fredagen for at give flere mulighed for at deltage i uge 29 aktiviteterne. Dette kræver dog flere frivillige kræfter. Fredag kunne evt. afsluttes med et ølsmagningsarrangement.

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Generalforsamling, bestyrelsen mødes kl. 18 for at opstille stole mm. Ny projektor er købt. Der arbejdes på at skaffe højtaler.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde, 14. januar 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Mette Lillebæk (ML), Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Er startet fint op. Der arbejdes på en tæppeløsning ved nettet, da boldene hopper højt. Åbne / lukke ordning er etableret. Der er stadig plads til flere og der gøres opmærksom på aktiviteten via Facebook.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et mindre underskud i år i forhold til budgettet til trods for den modtagne momsrefusion. Men grundet flere ekstraordinære omkostninger i år er resultatet tilfredsstillende.

Revisionen er næsten færdig med deres arbejde for 2019.

Budgettet for 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer pr 31/12 2019 og anses for et realistisk budget. Nye medlemmer i 2020 vil forbedre resultatet.

Medlemssituationen:

Pt. 568 medlemmer.

KM har lavet en analyse af medlemssituationen siden klubbens start og de senere år viser en svagt faldende tendens pr. 1. januar. Denne tendens skal gerne vendes og en af mange måder er at appellere til de nuværende medlemmer om at forsøge at skaffe nye medlemmer via vennekreds, naboer og andet mod rabat i næste års kontingent.

Ad 4:

Hverveudvalg:

JC har kontakt til Ronni vedrørende golf og diabetes og der planlægges møde med Aabenraa Kommune for at undersøge kommunens muligheder og involvering. Dette er en af mulighederne for at sikre nye medlemmer på sigt.

Der skal laves ny folder for nybegyndere. Generelt fremover skal vi forsøge at lave vores foldere neutrale i forhold til årstal af økonomiske og miljøhensyn.

Grundet KM’s analyse skal der i den kommende tid mere fokus på diverse hverveaktiviteter og mulighederne for at inddrage nuværende medlemmer.

Sponsorudvalg:

Næste møde er endnu ikke planlagt.

Baneudvalgsmøde:

Er planlagt til onsdag.

 

Ad 5:

Ingen modtagne henvendelser.

Ad 6:

Vi forsøger at blive færdige til afholdelse af generalforsamling den 18. februar, hvilket vil være godt for likviditeten. TP forbereder indkaldelse.

Planlægningen af uge 29 er startet. Vi undersøger mulighederne for at have en bil som hulpræmie på hul 18 en eller flere dage i uge 29.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 10. december 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Indoor golf. Nabohøring er gennemført uden indsigelser, der foreligger også godkendelse fra kommunen, men der mangler stadig godkendelse fra brandmyndighederne, som forventes om få dage. Forventet opstart i næste uge, kommunikation og information via Facebook og Nyhedsbrev.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. Men vi får 95.000 kr. i momsrefusion, hvilket ikke er indregnet endnu i regnskabet, og som vil være med til at reducere underskuddet.

Første udkast til budget 2020 viser et lille overskud baseret på nuværende antal medlemmer minus udmeldelser pr. 31/10 2019.

Medlemssituationen:

Pt. 635 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Funnel First hverveoplæg droppes grundet økonomi.

Henvendelse fra DGU og Aabenraa Kommune vedr. golf og diabetes positivt modtaget. Jytte tager kontakt til DGU.

Sponsorudvalg:

Arbejder på kontraktfornyelser, december møde aflyst nyt planlægges i januar.

Begynderudvalg:

Nye hold er fastlagt for 2020, de første 2 hold er allerede fuldt bookede.

Ad 5:

Henvendelse vedr. støtte til klubbens ”pro” spillere qua en turnering. Bestyrelsen er positiv indstillet og der arbejdes videre med henvendelsen.

Henvendelse om brug af golf carts under turneringer. For at skabe klarhed laves der en tilføjelse til den gældende nuværende tekst.

Henvendelse vedr. tredje shelter. Det viser sig, at der er ansøgt om ny placering hos kommunen og rykket flere gange, hvorfor der ikke er grund til at gøre yderligere.

Ad 6:

Støttemuligheder fra LAG Sønderborg-Aabenraa blev kort drøftet. Tidskrævende og kompliceret og skal derfor anvendes i forbindelse med meget konkrete projekter vedr. miljø og beskæftigelse.

Bestyrelsen holder ekstraordinært arbejdsmøde søndag den 19. januar kl. 10.00

Mulig dato for generalforsamling er 25 februar afhængig af status på regnskabet.

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 12. november 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. november 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH), Palle Christensen (PC)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Sponsorudvalget har via EY undersøgt, hvorvidt et medlemskontingent i AAGK kan inkluderes i et sponsorat. Dette er ifølge EY OK, hvis det på fakturaen specificeres, hvad der er kontingent og hvad der er sponsorat. Bestyrelsen accepterer metoden.

Alle gamle golf carts er nu solgt.

Medlemsmøde. De indkomne forslag blev gennemgået og diskuteret.

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes stadig et underskud i år i forhold til budgettet. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til sidste måned. OH starter budgetlægningen for 2020 i løbet af en uges tid.

Gaveindsamlingen er stadig lidt træg, indtil nu har 59 personer givet gave. 100 er nødvendig for at kunne få del i udlodningen.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Vi har modtaget 54 udmeldinger per 31/10, hvilket er på linje med tidligere år.

Ad 4:

Baneudvalg:

Det våde vejr har drillet i efteråret og udskudt forskellige ting.

Der overvejes alternative Tee steder på visse huller over vinteren for at skåne nogle af de permanente Tee steder.

Indoor golf. Ansøgning er sendt til kommune og afventer nabohøring. 1 december kommer til at knibe.

Hverveudvalg:

Vi har modtaget oplæg på hvervekampagne fra Funnel First via Facebook. Forslaget blev diskuteret og overvejes.

Sponsorudvalg:

Sponsorlister er blevet revideret og salget for 2020 er gået i gang

Ad 5:

Intet.

Ad 6:

Intet.

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 17. oktober 2019

Referat bestyrelsesmøde torsdag den 17. oktober 2019, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt
 • Medlemsmøde november 2019
 • Bestyrelsens fremtidige arbejde

 

Ad 1:

Godkendt

 

Ad 2:

Gruppen som står for rengøring på driving range har gjort opmærksom på, at der ikke længere er kopper til tee’s ved måtterne under halvtaget. Dette undersøges gennem greenkeeperne og tages op på næste baneudvalgsmøde.

KM gennemgik de seneste resultater fra ”golfspilleren i centrum”. Det er stadig vigtigt at medlemmerne bruger tid på at besvare spørgeskemaet, hvilket er med til at give bestyrelsen et overblik over ”tilstanden” i klubben.

 

Ad 3.

Økonomi:

Der forventes et underskud i år i forhold til budgettet. Underskuddet skyldes primært manglende kontingentindtægter grundet en ”budgetfejl”, samt skift af greenkeeper. Der er også manglende greenfee indtægter, men de opvejes af besparelser og indtægter andre steder.

Indtil videre har der været en træg start på gaveindsamlingen. Emnet tages op på medlemsmødet i november.

Medlemssituationen:

Pt. 633 medlemmer. Der er først overblik over udmeldte medlemmer den 31/10, indtil videre er der intet alarmerende.

 

Ad 4:

Baneudvalg:

Intet nyt om tredje shelter.

En bredere ”efterløber” overvejes, vil give både tidsmæssige og driftsmæssige besparelser på sigt.

Indoor golf er endnu ikke fuldt afklaret. Der er fundet en egnet lokalitet, men ejer mangler at underskrive og der skal også ske beboerhøring. Indoor golf kunne være med til at reducere dette års underskud.

Der overvejes renovering af skraldespande, boldvaskere og bænke op på en sådan måde, at det bliver lettere at klippe uden brug at buskrydder.

Hverveudvalg:

Golfens dag den 26. april 2020 og Spil med en ven den 23. august 2020.

Sponsorudvalg:

Har startet sine aktiviteter og mange sponsorater skal gentegnes for 2020/21, hvilket kan bringe lidt usikkerhed for budgettet for 2020.

 

Ad 5:

Henvendelse vedr. brug af golf cart under turneringer. Formuleringen på klubbens hjemmeside fastholdes.

 

Ad 6:

Medlemsmøde november. Vi planlægger at lave en uformel tilmelding for at kende et ca. deltagerantal. Per og Ronni deltager på mødet og har hver en indlæg. Indtil videre er der indkommet 2 spørgsmål.

Jonna træder tilbage som formand på næste generalforsamling, men fortsætter endnu et år i bestyrelsen. Dette giver anledning til ændring og uddelegering af en række arbejdsopgaver, hvilket også kommer til at betyde behov for mere hjælp fra vores store ”frivillige Korps”. Bestyrelsen planlægger en ”arbejdssøndag” i starten af januar 2020, for at få struktureret arbejdsopgaver, redskaber og forretningsgange.

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 9. september 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Intet referat fra sidste møde.

Ad 2:

Vi har modtaget 45.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje til vores Astronaut projekt. Ronni laver en prioritetsliste over, hvilke materialer der skal bruges frem til næste sommer. Separat plan laves i fald der bliver mulighed for vintergolf i 19/20.

Golf carts. Der arbejdes på at komme af med de gamle golf carts, samtidig med at sponsorudvalget prøver at finde sponsorer til de nye golf carts.

Ad 3.

Økonomi:

Der er et underskud i forhold til budgettet. Afvigelserne skyldes primært manglende kontingentindtægter, manglende greenfee indtægter samt skift af greenkeeper. Kvartalsregnskab samt forventninger til årsresultat kommer på næste bestyrelsesmøde.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer. 

Ad 4:

Baneudvalg:

3’ shelter er stadig udestående. Klaus sender kort til Peter med ønsket placering af 3’ shelter.

Sommer greens lukkes 3 måneder til vinter grundet svamp samt efterslæb fra tidligere år. Til gengæld er der blevet lovet forbedrede vintergreens i forhold til tidligere år. 

Begynderudvalg:

Begynderturnering flyttes snart til søndag eftermiddag grundet den mørke tid. Preben Skellgaard har overtaget teoriundervisningen.

Hverveudvalg:

Pt. ingen aktiviteter, der undersøges hvilke muligheder der findes i forbindelse med Facebook.

Diverse:

Hjælperturnering lørdag den 5. oktober. Indbydelse udsendes snarest. Da turneringen er for hjælpere, arrangeres turneringen af bestyrelsen og andre frivillige.

Årligt medlemsmøde er planlagt til søndag den 17. november kl. 10. Indbydelse udsendes senere.

Ad 5:

Ingen henvendelser.

Ad 6:

4 personer er på valg til næste generalforsamling. Der agiteres for mulige emner på det kommende medlemsmøde.

”Wall of Fame” skal ændres grundet pladsmangel. Speedy er behjælpelig med dette, men egnet stillads skal findes.

Der blev udvekslet strøtanker vedrørende revidering af vedtægter, bestyrelsessammensætning samt fremtidig struktur.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 13. august 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. august 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Jytte Callesen, (JC), Palle Christensen (PC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

De nye leasede Golf Carts er klar til at blive sat i gang. Vi har ikke modtaget nøgleboksen endnu, men vi vil have de nye biler i brug nu. Pris for brug af golfbilerne fremadrettet bliver følgende:

Greenfee gæster: 300 kr. og Medlemmer: 150 kr. Der laves en klippekortløsning til medlemmer.

Ad 3.

Økonomi:

Der er søgt om fortsat at få del i momspuljen i form af, at vi er registreret som gavemodtager (det er et krav for at kunne søge om refusion). Der sendes info ud til medlemmer omkring dette snarest.

Der rykkes fortsat hos debitorer for manglende indbetaling.

Der er afvigelser i forhold til budgettet, dette følges tæt op.

Lynnedslaget har koster 156.000 kr., som forventes dækket af forsikringen.

Medlemssituationen:

Pt. 621 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:

Der informeres om, når der prikles og proppes m.m., så medlemmerne ved, hvornår det foregår.

Aktiviteter og Hverveudvalg:

Der er pr. dags dato tilmeldt 21 til Spil-med-dag den 17. august.

JC har foreslået at undersøger med en anden klub, hvordan de har haft succes med rekruttering af nye medlemmer og fastholdelse af disse.

Uge 29 udvalg:

Uge 29 arrangementet gav et overskud på ca. 38.000 kr. Til næste år – 2020 – vælges noget af markedsføringen fra, da der så vil kunne spares ca. 15.000 kr. = større overskud.

Begynderudvalg:

Der er god tilmelding til begynderhold, der opstartes eventuelt 2 hold nu.

Ad 5:

Der har været forespørgsel fra medlemmer om udvidelser / ændringer i drikkevare-sortimentet. PC undersøger.

Ole Svenningsen har spurgt til flugtveje og låsning af døre i klubhuset. JA undersøger hvad vi kan gøre ved det.

Elisabeth Skellgaard har spurgt til ændring af intervaller fra 7 til 10 minutter mellem starttider. Det betyder færre tider på banen, og i første omgang beholdes de nuværende intervaller.

Ad 6:

Golfspilleren i Centrum: der er udsendt info til bestyrelsen.

 

Referent

Jytte T. Callesen

Bestyrelsesmøde 9. juli 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juli 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Jytte Callesen, (JC), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Ole Højen (OH)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

Gunstart Herreklub. Der er afholdt møde med Erik Skov Nielsen, hvor nye aftaler blev lavet og implementeret. Herreklubben meddeler ved starten af sæsonen, hvilke dage man ønsker gunstart. Her blokeres banen fra 14.30 til 16.30 således at der kan laves gunstart kl. 16.00. Dette skulle kunne fungere for begge parter.

Vi er blevet kontaktet af DIF’s foreningspulje vedr.  vores ansøgning til Astronaut Golf. Yderligere oplysninger blev givet og vi kan forvente svar primo september.

De nye leasede Golf Carts bliver leveret i denne uge. 6 af de gamle golf carts sælges bedst muligt og 1 Cart overføres til greenkeepernes brug.

Indenfor en måned vil Combi Partner levere nøglebox til brug for Golf Carts. Herefter vil Golf Carts kunne bestilles via Golfbox sammen med tidsbestilling og nøgle kan afhentes ved bekræftelse af tid og betaling i klubhuset. Der skal stadig være fokus/kontrol af, at bilerne sættes til opladning efter endt brug.

Ad 3.

Økonomi:

OH var på ferie hvorfor, økonomien ikke blev gennemgået i detaljer. Der er en mindre negativ afvigelse i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt, og denne er vokset siden sidste måned. Der kikkes på mulige besparelser som forberedelse til næste møde.

Medlemssituationen:

Pt. 618 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:

Der har været lynnedslag i Greenkeeer gården, hvilket beskadigede vandingsanlægget. Reparation kostede 132.000 kr., hvilket er anmeldt til forsikringen.

Roughen er blevet klippet og høet kørt væk. Enkelte skader på banen, bedre instruktion og vejledning til 3’ part næste år.

Roughen vil blive sprøjtet udvalgte steder, hvilket på sigt skal resultere i at der kun er høje strå tilbage og den tætte bevoksning forsvinder.

Det indskærpes overfor Seniorklubben, at gunstart ikke må starte før kl. 9.00 af hensyn til greenkeepernes arbejde og der må ikke startes på hul 13 og 14.

Der monteres laser reflektorer på hul flagstængerne i nærmeste fremtid.

Der var stor opbakning blandt medlemmerne om at skifte til 48, 52 og 58 på teestederne. Dette gennemføres fra næste sæson i forbindelse med ny tee skiltning.

Test afstandsmarkering er lavet på hul 1 og fungerer tilfredsstillende.

Uge 29 udvalg:

Der er 404 tilmeldte til uge 29. Indkøbs- og bemandingsplaner blev gennemgået og alt skulle være klart til uge 29.

Ad 5:

Ingen henvendelser.

Ad 6:

Intet

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 11. juni 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH) Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Henning Kjeldsen (HK)

Fraværende: Jytte Callesen, (JC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rappport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

Gun start Herreklub blev vendt igen efter yderligere skriverier. JA/TP tager et møde med Erik Skov Nielsen og præsenterer muligt løsningsforslag.

Golfcarts. Nyt finansieringsforslag er fremkommet, som blev accepteret af bestyrelsen. 6 nye golf carts bliver leveret i slutningen af måneden, hvorefter de 6 ældre biler sælges bedst muligt.

Ad 3.

Økonomi:

Økonomien blev gennemgået. Der er en mindre negativ afvigelse i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt, men der forventes forsat et resultat på niveau med budgettet ved årets udgang.

Medlemssituationen:

Pt. 608 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Vi deltog i arrangement på Sønder Strand, dog med begrænset resultat.

Projekt Astronaut er i opstartsfasen og de første deltagere er tilmeldt. Der er ansøgt om opstartsstøtte hos DGI puljen.

Baneudvalg:

Da der ikke længere er overensstemmelse mellem forventninger og tillid parterne imellem, er det besluttet at opsige samarbejdet med Alexander, der fratræder sin stilling med udgangen af september måned.

Der arbejdes på den fremtidige løsning

De første afstandsmarkeringer er kommet op og resten kommer snarest.

Sponsorudvalg:

Sponsortræning 22 juni. Indtil videre begrænset tilmelding, sidste tilmeldingsfrist er fredag den 14 juni.

Administration:

Der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. juni. KM medbringer medlemslister, stemmesedler forefindes, der skal findes en dirigent udenfor bestyrelsen.

Ad 5:

Henvendelse vedr. tee steder. Det er foreslået, at tee stederne ændres fra rød og gul til rød, blå og gul svarende til 48, 52 og 58 (4.800 meter, 5.200 meter og 5.800 meter). En sådan markering og betegnelse er allerede indført på en del golfbaner. Forslaget overvejes positivt og afklares senere. Kan tidligst indføres næste år grundet ny skiltning, nye baneguides og nye konverteringstabeller.

Henvendelse om dropzone på hul 18. Diskussionen genoptages og vendes også med regeludvalget.

Henvendelse om fodgolf på par 3 banen. Forslaget blev forkastet.

Henvendelse om lokalregel ang. drop ved skæve slag i rough. Forslaget blev afvist.

 

Ad 6:

Intet

 

Referent

Torben Petersen