Bestyrelsesmøde, 10 maj 2022

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2022, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jytte Callesen, (JC), Preben Skellgaard (PS), Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Carl Aage Lassen (CAL), Lars Rømer (LR), Asger Schmidt (AS)

Afbud: Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde
  1. Godkendt
 1. Efterretninger
  1. Der er udarbejdet forslag til den nye vaskeplads. Der vælges en model med god plads til vognene og nem adgang til vaskerende. Pris ca. 27.000, – kr.
  2. På grund af en intern kommunikationsbrist i bestyrelsen blev beslutningen om PRO’ers deltagelse i klubmesterskab ikke kommunikeret ordentligt ud til Turneringsudvalget. Trådene er efterfølgende blevet udredt.
  3. Der er blevet monteret solfilm på ruderne i kontoret samt ruderne ud mod 10. tee i det lille mødelokale. Effekten er meget overbevisende.
 1. Status på igangværende sager

 

  1. Simulatorgolf: Der skal laves en ingeniørberegning af den hævede tagkonstruktions bæreevne, før tegninger kan udarbejdes. Ole Svenningsen arbejder med sagen.
  2. Shelter nr. 3: Godkendt og bestilt.
  3. G-drev til referater fra udvalgene: KM kontakter Per Callesen for en løsning.
  4. Råd/svamp i bagrum: Skaden er blevet anerkendt som en forsikringssag. På sigt kan det komme på tale at overveje isolering af bygningen.
  5. Skridsikker belægning på broen: I første omgang overvejes en grundig afrensning. Det har tidligere fungeret godt.
  6. Klokker på hul 4 og 13: Klokkerne er til rådighed. Spørgsmålet sendes til høring i Baneudvalg samt Regeludvalg. Ved samme lejlighed drøftes opsætning af sigtepind på hul 13. Dette efterspørges ofte af greenfee gæster.
  7. Skiltning på hul 10: Teksten er udarbejdet. PC sørger for bestilling.
  8. Fast sortiment i butikken: Varelageret er blevet gennemgået. Fremadrettet skal der forhandles produkter fra Srixon samt Mizuno (indkøbes gennem Ronni). Andre brands forlanger fuldt sortiment for at tilbyde attraktive indkøbsvilkår. Det kan omsætningen ikke bære. Eksisterende varelager sælges som sædvanlig. På et tidspunkt kan et ”oprydningsudsalg” komme på tale. Aktuelt kniber det med at skaffe varer. Fx lang leveringstid på bolde.
  9. PC på kontoret: AS leverer en renset, tom PC, som KM sætter op.
  10. Tilbud på rengøring: Der er ikke modtaget noget tilbud.
  11. Lamperne på P-pladsen: Lamperne er boltet i endetræ, hvilket ikke holder. Ole Svenningsen kigger på en løsning.
  12. Telefontid for klubtelefonen: Det blev besluttet at reducere den daglige telefontid fra 0800 – 1700 til 1000 – 1400. Dels er antallet af opkald begrænsede, dels vedrører de fleste opkald emner, som kan findes på klubbens hjemmeside.
 1. Økonomi og medlemssituation
  1. Vi følger stort set budgettet.
  2. Aktuelt er medlemstallet på 612
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder

 

  1. Aktivitetsudvalg: De planlagte hvervetiltag har desværre ikke givet resultater. De fleste har måttet aflyses på grund af manglende tilslutning. Golfens Dag gav en del besøg, men ingen reaktioner efterfølgende. Projektet ”Kvinder & Golf” kører med 9 deltagere. Der vil blive søgt gennemført et arrangement, hvor fx et firma, en gade el.lign. kan stille hold på 1 golfer + 2 ikke golfere til en omgang Texas Scramble, startende med intro hos Ronni for ikke golferne.
  2. Baneudvalg: Intet.
  3. Begynderudvalg: Desværre kun 16 nye prøvemedlemmer til dato.
  4. Eliteudvalg: Danmarksturnering gennemført på vores bane i weekenden. God afvikling med ros til banen.
  5. Regel- og handicapudvalg. Intet.
  6. Sponsorudvalg: Ronni er indtrådt midlertidigt.
  7. Turneringsudvalg: LR bliver bestyrelsens kontaktperson til udvalget.

 

 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  1. I forbindelse med UGE 29 er hul 18 blevet vurderet til at opfylde kravene til en HIO- forsikring. KM undersøger mulighederne for en bil som HIO-præmie.
  2. Der bliver snart indkaldt til opstartsmøde i UGE 29 gruppen.
  3. I kommende weekend afvikles World Amateur Golfers Championship på vores bane.

 

 1. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  1. Intet

 

 1. Eventuelt
  1. Hjertestarter er opsat og kursus gennemført. Der vil blive udbudt yderligere to kurser til næste år.

 

Referent: Preben Skellgaard

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.