Bestyrelsesmøde, 12. januar 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC),

Fraværende:

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

KMJ har været i kontakt med Sønderborg Golfklub for at høre nærmere om fonde m.m., som hjalp Sønderborg Golfklub med et lignende projekt, som vi skal i gang med på hul 18. KMJ fik inspiration til diverse støttemuligheder.

Vi fik nok gavedonationer til at også få momsrefusion for 2020.

Ad 3:

Økonomi:

Resultatet for 2020 er næsten klart, der forventes ikke store ændringer. Resultatet forventes at blive et plus på 135.000 kr. eller 35.000 kr. højere end budgettet med afvigelser indenfor enkeltposter.

Budget for 2021 viser et overskud på 200.000 kr. Dog er der ikke taget højde for renovation af hul 18 samt bro, da omkostningerne til disse ting endnu ikke er fuldt oplyste og ej heller vedtaget.

Budgettet er realistisk, og der er taget højde for ændringer i leasingudgifterne grundet nødvendige
udskiftninger i maskinparken.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:  

Intet møde siden sidst.

Vi har fået et tilbud på renovation af hul 18. Dette er forholdsvis dyrt, hvorfor kontratilbud skal indhentes. Samtidig er PR i kontakt med banearkitekt Traasdahl Møller for at sikre renovationen gøres forsvarligt og ikke skader membran i søen, da vi har brug for vandet.

Broen må vi udbedre ved frivillig arbejdskraft, så det blot er materialeomkostninger.

PR og Per Ditlev har været banen rundt og i den forbindelse er der lavet en liste med steder, hvor der med fordel kan plantes nye træer på sigt.

Der skal laves ny skilt ved vores indkørsel, så klubben bliver mere synlig. Nuværende sten med klublogo genplaceres et passende sted.

Vi har stadig ikke fået godkendelse fra kommunen til ny placering af det tredje shelter. PR kontakter kommunen.

Sponsorudvalg:

Grundet corona situationen er Hotel Østersø lukket og dermed er der endnu ikke underskrevet aftale med hotellet. Derfor ingen informationer på hjemmesiden endnu.

Det er lykkedes at forny næsten alle sponsoraftaler, som udløb med udgangen af 2020, og der har vist sig et par yderligere muligheder, så håbet er at få en anelse højere sponsorindtægter i 2021 i forhold til 2020.

Ad 5:

Februar:

Generalforsamling. Det forventes ikke, af vi kan gennemføre generalforsamling i februar grundet Corona situationen. Da bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021, bliver disse faktureret i starten af februar grundet den almene likviditetssituation. Vi udsender nyhedsbrev med yderligere informationer.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Simulator overvejelser. Butikken er eneste mulighed og der skal glaskuppel i taget for at opnå tilstrækkelig højde, men spær sætter sine begrænsninger på størrelsen af kuplen. LR og Ronni laver en test opstilling og afprøver, hvorvidt den mulige størrelse er tilstrækkelig – også psykologisk.

Parkeringspladsen er ikke indbydende. PR har mulighed for at skaffe et antal gamle jernbanesveller og har fundet brugbare solcelle lamper, som kan gøre området mere oplyst om aftenen. Endvidere er affaldscontaineren ikke et kønt syn, et hegn overvejes. Der vil blive behov for frivillig arbejdskraft for at få parkeringspladsen reetableret, hvilket vi håber vi kan finde. Info vil komme i nyhedsbrev, så snart vi har yderligere informationer.

Referent
Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.