Bestyrelsesmøde, 12. oktober 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. oktober 2021, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Ole Højen (OH), Peter Riggelsen (PR), Torben Petersen (TP), Palle Christensen (PC),

Fraværende: Jytte Callesen (JC), Carl Aage Lassen (CAL), Lars Rømer (LR),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Computeren ved fjernsynet i kantinen er væk. Vi har fået adgang til den installerede TV-overvågning, men desværre gemmes data kun 10 dage tilbage, så gennemsyn gav intet resultat.

Der bliver lukket for brug at Mobile Pay til betaling af buggies, fremover skal der bruges kreditkort enten fysisk eller elektronisk.

Det skal undersøges, hvordan økonomien er i buggies og om det evt. er rentabelt at få en eller 2 buggies yderligere.

Tilbagemelding fra G7 møde kommer fra Lars Rømer på næste møde.

Ad 3:

Økonomi:

Økonomien er stadig tilfredsstillende og ca. 200.000 kr. over budget. Finansieringen af hul 18 er ikke endeligt fastlagt og er derfor ikke indregnet i regnskabet endnu.

Golfsimulator blev diskuteret og økonomien blev vendt. Der er enighed om, at dette vil være et aktiv for klubben, til gengæld er det en større investering, hvorfor den generelle opbakning fra medlemmer skal undersøges før endelig beslutning tages.

Medlemssituationen:

Pt. 653 medlemmer. (ændret opgørelsesmetode i Golfbox)

Ad 4:

Sponsorudvalg:

Der er blevet afholdt sponsorturnering med godt fremmøde, glade sponsorer og en vellykket turnering. Sponsorgruppen holder snart møde for at indgå aftaler for næste år.

Eliteudvalg:

Martin Schøtt er blevet formand for Eliteudvalget og udvalget har startet sit arbejde.

Begynderudvalg:

Indtil videre har 23 begyndere valgt at fortsætte som fuldt betalende medlemmer næste år.

Ad 5:

21.11 3 jerns turnering. Turneringsudvalget står for arrangementet.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

PS har udarbejdet et forslag hvor gratis prøvemedlemsskab udelades og til gengæld refunderes 500 kr. hvis man fortsætter efter 3 måneder og samtidig gives rabat på første års medlemskab. Forslaget tilrettes og tages med på generalforsamlingen.

Spot ved ud/indkørsel lyser hele tiden. Overgår til husudvalget.

Pokaler fra klubmesterskaberne mangler at komme til gravering i Flensburg.

Der bestilles solfilm til kontoret.

Driving range bolde er svære at skaffe grundet mangel på gummi. Vi er blevet tilbudt et mindre parti uden sponsortryk, som indkøbes.

 

Referent

Torben Petersen

Næste møde:

Tirsdag den 9. november 2021

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.