Bestyrelsesmøde 14. december

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. december 2021, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Ole Højen (OH), Lars Rømer
(LR), (Jytte Callesen (JC),
Fraværende: Torben Petersen (TP), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Carl Aage
Lassen (CAL)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Efterretninger
3. Økonomi og medlemssituation
4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad 1:
Godkendt

Ad 2:
Papirarbejdet er klar til at JC kan indsende opgørelse vedr. hul-18 projektet, hvor Aabenraa
Fritidsråd har bevilget 50.000 kr. til.
PS informeret om, at der er aftalt møde med Børneulykkesfonden i starten af februar 2022 for
gennemgang af det praktiske forløb i forhold til kronisk syge børn ifbm Astronauterne.
Vi har modtaget forespørgsel om en fritspilsordning. Bestyrelsen undersøger nærmere.
Køb af nye begyndersæt er igangsat, pengene bevilget fra DGI/DIF pulje, som vi har fået.
Indoor-golf-projektet er drøftet, og der arbejdes fortsat på dette. Vi kigger på muligt samarbejde
med Ronni omkring dette.

Ad 3:
Økonomi:
Regnskabet for november måned er gennemgået, og det er fortsat med positivt resultat. Udkast til
Budget 2022 er gennemgået.
Medlemssituationen: Pt. 657 medlemmer.

Ad 4:
Handicap og Regeludvalg:

Eliteudvalg:

Begynderudvalg:

Aabenraa Golfklub

Aktivitets- og Hverveudvalg:

Baneudvalg:
–.
Sponsorudvalg:

Ad 5:

Ad 6:
LR informerede om hans deltagelse i G7-mødet.
Generalforsamling forventes at blive afholdt den 9. februar 2022. Nærmere følger.

Ad 7:

Referent
Jytte Callesen

Næste møde:
Tirsdag den 11. januar 2022

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.