Bestyrelsesmøde, 8. december 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 8. december 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR),

Fraværende: Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

KM afholder MUS samtaler med fastansatte fredag.

Indtil videre har vi modtaget 80 gaver i forbindelse med momsrefusion. Næste år fastsættes en konkret projekt, som gaverne skal anvendes til.

Vi afventer tilbud på reparation af træværk og bro på hul 18.

Vi har fået tilbud på 32.000 kr. for ændring af loftkonstruktion i butik, hvilket vil give mulighed for at have en simulator i rummet.

Golfhæftet er opsagt, og sidste år er 2021.

Der er lavet foreløbig turneringsplan for 2021, hvor Benniksgaard’s turneringer også fremgår.

Ad 3:

Økonomi:

Budgettet for 2020 holder og resultatet bliver på niveau med budgettet med afvigelser på enkeltposter. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2021, og i fald der ikke kan afholdes generalforsamling i februar grundet corona-situationen, vil der blive udsendt kontingentopkrævninger i starten af februar til medlemmerne af hensyn til likviditetssituationen med forventet senere godkendelse på generalforsamlingen.

Udkast til budget for 2021 viser indtil videre et overskud på 200.000 kr. Budgettet er realistisk og der er taget højde for ændringer i leasingudgifterne grundet nødvendige udskiftninger i maskinparken. Klubhuset trænger til visse renovationer, hvilket der skal afsættes penge til i det kommende budget. Der er ikke afsat penge til renovation af træværk og bro på hul 18 i budgettet.

Medlemssituationen:

Pt. 687 medlemmer – 59 medlemmer forlader klubben pr. 31. januar 2020 af forskellige årsager, på niveau med tidligere år

Ad 4:

Baneudvalg:  

Der er ingen tvivl om af robot plæneklippere bliver fremtiden af mange forskellige årsager. Der er aftalt prøve af nye robotklippere i foråret 2021.

Regel og HCP udvalg:

Generelt ønskes der tættere samarbejde og kommunikation med bestyrelsen. Fx kan nævnes lokalregler og midlertidige ændringer, datoer på midlertidige skilte på banen m.m. Endvidere ønskes kursus i Golfbox og Handicap regulering.

Hverveudvalg:

Samarbejdet med kommunen fortsætter i 2021 og de første arrangementer er planlagt og datoer fastsat og koordineret med Ronni.

Sponsorudvalg:

Vi fastholder at AAGK ikke skal sælge golfophold men blot henvise til relevante overnatningsmuligheder. PC og TP laver tekst til hjemmesiden og får færdiggjort aftale med Hotel Østersø.

Ad 5:

Februar:

Generalforsamling. Dato og sted diskuteres på januar bestyrelsesmødet og afhænger af corona situationen.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Vi er blevet indmeldt i DGI, og første opgave bliver med DGI’s hjælp af få udarbejdet forslag til reviderede vedtægter og en generel revision af vores forretningsorden.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.