Bestyrelsesmøde 13. juli 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. juli 2021, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Ole Højen (OH), Lars Rømer
(LR), Carl Aage Lassen (CAL), Torben Petersen (TP),
Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Jytte Callesen (JC),

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Efterretninger
3. Økonomi og medlemssituation
4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
7. Eventuelt

Ad 1:
Godkendt

Ad 2:
Arbejdet med 4 elitehold er større end forventet, hvorfor det overvejes at oprette et eliteudvalg. LR
arbejder på sagen. Spørgsmålet er om vi magter 4 elitehold på den lange bane.
Grundet stor succes med Astronauterne er der også opstået et behov for et Juniorudvalg, hvis vi
skal fastholde den ældre del af Astronauterne. De bliver bedre, men dermed også mere krævende
at aktivere og stimulere.

Ad 3:
Økonomi:
Økonomien er fortsat god og viser et overskud i forhold til budgettet. Det er specielt greenfee
indtægter og sponsorater, som er med til at trække indtægterne op.

Der er nu overblik over omkostningerne for hul 18, som løber op i godt 400.000 kr. Det er højere
end forventet, men var nødvendigt grundet hullets tilstand. Bestyrelsen har valgt ikke at aktivere
udgiften i indeværende år, men at afskrive den over 15 – 20 år for at få en jævn belastning af
økonomien. Baneejerne har stillet sig positiv for at medvirke til en finansieringsform, og dette skal
forhandles på plads snarest.

Medlemssituationen:
Pt. 652 medlemmer.

Ad 4:
Butik / Kontor:
Flere af de frivillige hjælpere er lidt usikre på, hvad der skal gøres i forskellige situation i
forbindelse med gæster. Vi forsøger at udarbejde bedre og klarere retningslinjer, så det bliver
lettere for alle at have ”kontortjansen”.

Sponsorudvalg:
Sponsormatch den 26. september. Opgaver er uddelegeret, og invitationer er udsendt. Næste
sponsormøde forventes i oktober.

Begynderudvalg:
Grundet ferie er aktiviteterne begrænset i juli, og starter op igen i august.

Baneudvalg:
Der er kommet et oplæg anskaffelse af ny priklingsmaskine, som kan gå dybere end den
nuværende. DGU’s banekonsulent har bekræftet, at hvis vi skal have vore greens forbedret, er det
nødvendigt at få mindsket filtlagene under vore greens. Det blev besluttet at foretage ombytningen.
Bemandingssituationen hos greenkeeperne blev også diskuteret. Vi vil godt være sikre på at vi har
en stabil økonomi, hvorfor bemandingssituation tages op næste år.
Der var generel enighed i bestyrelsen om, at vi sjældent har haft så flot en bane, som vi har i
øjeblikket. Dette går også igen i diverse kommentarer fra greenfee spillere.

Ad 5:
Uge 29 – Der er fin tilmelding, og alle væsentlige jobs er uddelegeret. Der er stadig nogle huller i
vagtplanen og KMJ udsender en reminder, således at planen bliver komplet. Området omkring
klubhuset skal lige have en tur inden uge 29. Telt rejses søndag.

28/7 – Besøg Sønderjyllands golfklub 35 gæster. CAL beder Christian om at opsætte turnering og finde hjælpere til køkkentjans. Der skal findes en person til modtagelse af gæsterne.

14/8- Sydbank Open
LR er koordinator på arrangementet, og har indtil videre aftalt præmier med Sydbank. Sydbank
kommer fredag og sætter skilte op på banen.

27-29/8 – Klubmesterskaber

26/9 – Sponsor turnering

Ad 6:

Henvendelse vedr. hul 13, som spørger til nødvendigheden af udvidelse til par 5 hul. Dette er stadig på idestadiet, men det er bestyrelsens klare opfattelse, at hvis vi får økonom til dette er der bred opbakning blandt medlemmerne til ændringen.

Henvendelse vedr. golfsimulator. Dette er også på idestadiet, og her er der ingen tvivl om, at dette
projekt kun gennemføres, hvis det forventes at være rentabelt i sig selv eller endda kan genere
overskud til klubben.

Ad 7:
Klubhuset. Det blev foreslået at fjerne nogle af rododendronerne foran klubhuset og i stedet få lagt
fliser, således at arealet under halvtaget blev mere tilgængeligt. Ligeledes blev det foreslået at
mindske cotenasterbedet ved brønden, og få lavet en kørevej til robotten, således at den nederste
græstrekant ikke skal klippes manuelt.
LR foreslog at oprette en erhvervsklub. LR og Ronni arbejder videre med ideen.

Referent
Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 8. juni 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 8. juni 2021, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Torben Petersen (TP), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR),

Fraværende:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Generalforsamlingen foregik stille og roligt, og der følges op på de få spørgsmål. Udgifterne til hul 18 forklares yderligere, når alle regninger er fremkommet.

Ad 3:

Økonomi:

Vi er stadig over budget. Indtægterne er højere end budgetteret og udgifterne er lavere end budgetteret. Ny klipper er blevet leaset, hvilket vil belaste resultatet for resten af året, ligesom hul 18 stadig er uafklaret, men omkostningerne estimeres til 350.000 kr. Det skal undersøges, om der er økonomi i af få robotklipper til dele af driving range og chipping område. Debitorlisten blev gennemgået.

Medlemssituationen:

Pt. 650 medlemmer.

Ad 4:

Butik:

Der er endnu ikke rigtig kommet omsætning i butikken endnu. Vi investerer i et antal polo-shirts med logobrodering. Det vil være ønskeligt med mere åbningstid i butikken, og skal ses i sammenhæng med kontoråbningstider og med bemanding på en eller 2 personer.

Eliteudvalg:

Intet nyt, det understreges, at der ikke er mulighed for morgenmad før hjemmekampene. Eliten må selv søge for at udsende informationsbreve.

Sponsorudvalg:

Intet nyt, Sponsorudvalget afholder møde næste mandag.

Begynderudvalg:

Ingen gratis prøvemedlemskaber i 2022. Alle vil blive opkrævet 500 kr. for deltagelse, dette beløb modregnes i kontingentet, hvis man vælger at fortsætte.

Hverveudvalg:

Det overvejes, om kroniker golf kan udvides til også at omfatte børn, hvis der er interesse.

Vi vil genoplive ”spil med en ven” igen – LR vil gerne assistere JC i arrangementet.

Grundet det gode resultat med kronikergolf overvejer DGU at lave en video med Aabenraa Golfklub om emnet.

Baneudvalg:

Det overvejes at flytte træ vej hul 3 og bunker på et senere tidspunkt.

Ad 5:

PM Turnering – Der skal findes grill mester, søges via Facebook.

20/6 Danmarksturnering – Jonna tager sig af det praktiske.

Uge 29 – Planlægningen er startet og tilmelding er åbnet i Golfbox. Indtil videre ca. 135 tilmeldte.

KMJ er snart klar med planlægningslister for dette års arrangement. Der skal findes en person til indkøb og en anden person til at tage sig af vagtplaner.

14/8- Sydbank Open

20/8 – Sponsor turnering

27-29/8 – Klubmesterskaber

Ad 6:

Ingen indkomne henvendelser

Ad 7:

 • Vi skal huske at bestille lidt større mængder hos Fuglsang.
 • Der skal opsættes skilt ved Golfbox skærm, at man skal være logget ind for at kunne rette priser.
 • Et tredje shelter afventer kommunen samt afklaring af fremtid for vandtårn.
 • Solfilm kontor. Vi har behovet nu, så vi prøver at finde alternative leverandører. PR – PC checker forskellige muligheder.

Referent

Torben Petersen

Formandens Beretning 2021

Ordinær generalforsamling torsdag den 27. maj 2021

Formandens Beretning for 2020:

Hvis dette var en TV-udsendelse, ville der nok nu blive sagt “udsendelsen bliver lidt forlænget på grund at Corona”

Vi startede året med en generalforsamling, hvor det så blev mig der skulle tage over efter Jonna, men det blev også året, hvor det er godt at være negativ.

Det var en beslutning der til tider gav et sug i maven, men på den anden side også en lyst til at få løst denne opgave.

Den største opgave var at få alt den viden, som Jonna har opbygget gennem tiden nedfældet på papir, så jeg/vi kunne løse opgaven. Men ikke mindst så den næste formand/bestyrelse også ville kunne læse sig til, hvad denne opgave indebære. Der var jo ufattelig mange ting, som Jonna bare gjorde uden at tænke over det, og det var så alt dette, vi nu skulle igennem. Jeg kan let sætter mig ind i tanken med at det er lettere at gøre det selv, men derved bliver vi også lidt sårbar. Og kan også mærke jeg tit har være ved det samme, at bare gøre det selv, men så kommer vi i samme situation, når jeg stopper.

Da de fleste af os er arbejdsramt, og ikke kan bruge den tid som Jonna har gjort i så stor stil, skulle vi derfor have lavet en bemandings plan.

Så kom der info om heste der have været inde på banen, og en flagstang der var knækket i blæsten… det bliver en lang sæson tænkte jeg. Men det var jo i småtingsafdelingen, set i lyset af, hvad der rent faktisk kom til at vente os af udfordringer.

Et af de første nye tiltag vi satte i gang, var at lave et fællesmøde med de forskellige klubber i klub, vores udvalg, Greenkeeper og PRO. Dette blev planlagt og sendt ud, men så trådte den ny regeringen endelig i kraft, og børnenes statsminister blev pludselig også statsminister for os alle og hun fik lukket alt ned på grund af Corona, så mødet blev aflyst.

Så nu var det et skridt frem og 2 tilbage. Mødet blev dog afholdt i slutningen af september, og jeg synes selv det var et godt møde Vi vil udvide det med formænd i hjælpegrupperne til i år, hvis der bliver mulighed for det.

Corona er nok et ord de fleste vil kunne huske 2020 for, og vi måtte gøre ting, som aldrig er sket før.

Hvem havde troet, nu næsten 1½ år efter, at vi stadig er ramt af Corona og alle de restriktioner!

Der var desværre ingen corona-mappe inde på kontoret jeg kunne tage frem og kikke i eller slå op i, hvordan vi skulle ager i denne situation. Der var ingen der har prøvet før, og heldigvis for det.

I AaGK startede det med at vi lukkede Indoor før tid, dagen efter kom der fra DGU at de opfordrede til at vi lukkede banen, trænings område og klubhus. Det var kæmpe udfordringer, for en ny formand, Men med god opbakning fra bestyrelsen, tog vi så den beslutning, om at ikke lukke alt, men banen forblev åben.

En del af de andre klubber havde jo lukket i forvejen på grund af bane ikke var klar, men vi havde jo en bane som stod fint, årstiden set i betragtning. Så deres beslutning om at fortsat holde lukket var jo ikke så svær.

Sagt på en anden måde, hvis vi tog beslutningen om at lukke banen, var det en beslutning vi tog for alle. Men lod vi den være åben kunne den enkelte jo selv vurdere, om man turde gå på bane.

Uanset hvilken beslutning vi havde taget, ville der komme en masse kritik, og jo tak, det kom der også, både fra vores egne medlemmer men også ukendte, som sendte mails og udtrykte utilfredshed med vores beslutning, men det var nok mest fra medlemmer i de klubber som have lukket.

Men vi kom også igennem dette.

Uanset hvad vi besluttede, ville vi få problemer og kritik. Og det fik vi også. Dog skal siges, at de fleste af jer bakke op om vores beslutning, og stor tak for det.!

Som man siger: det man ikke dør af, bliver man stærkere af, og det gav også lige lidt ekstra hår på bryste. 

Vi fik også fint besøg, Politiet kom på besøg. Vi var blevet politi anmeldt. De havde fået tip om, at der skulle være en turnering i gang, det var dog bare Herreklubben som var lidt klumpet samme på Golfbox. De kikkede sig omkring og kunne se vi have lukke klubhuset, dog havde vi være så flinke at holde en dør åben, så dammene kunne komme på toilettet. Kommentaren fra politiet var, at lidt humane er i dog! De var dog mest interesseret i at snakke med Preben Westh da de så han kom gående fra hul 9.

Jeg blev også spurgt, om det var nødvendigt at skrive det i et nyhedsbrev at vi var politianmeldt, og ja det er nødvendigt, da rygter løber hurtigt, og derfor vil jeg hellere sige det som det er, så der ingen tvivl er. Det kunne måske også fortælle den, som har anmeldt os, at vi havde styr på det, og fulgte reglerne.

Nyt forsøg var så, at sende et spørgeskema ud til vores medlemmer, og det virkede rigtig godt, men også her, var der nogen der blev stødt over det. Men uanset er det er godt værktøj, som vi nok vil bruge igen.

Så kom der lidt lempelser fra DGU, og vi kunne så spille 2 flights i et stykke tid. Man må sige, I  medlemmer har været gode til at følge de nogle gange lidt underlige regler vi har sat, så tak igen for den opbakning, i denne svære periode.

Sprit i bagagen, som før kun var til indvortes brug, blev nu også brugt til hænderne. Hvilket var nyt især for herreklubben.

På et tidspunkt da det var meget hektisk, løb det lidt løbsk på Facebook, og det var ikke kun mig eller bestyrelsen, som stod for skud, men også medlemmer indbyrdes, og det er der jo ingen grund til. Vi er jo voksne mennesker, så lad os opføre os derefter. Kæmp på bane, og ikke på Facebook.

Husk at nye medlemmer skulle gerne føle at det er en hyggelig klub at komme i

Som ny formand var det ikke kun Corona jeg kæmpede imod, men skulle også lære kommandovejen igennem organisationen, og det gav da et par over fingrene.

Jeg er jo ikke en ny Jonna, så vi skulle lige alle sammen finde vores hylde. Jeg synes personligt, at det fungerer fint nu.  Jeg var jo godt klar over der ville være nogle kanter der skulle slibes, men det fik vi også styr på, og jeg lærte også, at ændringer og nye ideer, ikke skal gå alt for hurtigt. Der er stadig lidt “sådan plejer vi ikke at gøre” som vi skal igennem.

Midt i det hele kunne vi så bringe den dejlige nyhed, at vi har lavet en aftale om frispil sammen med Benniksgaard. Og det vil jeg gerne send en stor tak til Ronni, da det var ham og Rene fra Benniksgaard der havde snakke sammen, hvorefter vi så tog over. Dette er ikke kun godt for det enkelte medlem, at vi kan spille hos dem også, men reklameværdien er stor, at vi kan skrive “bliv medlem hos os og spil på 2 baner for samme pris”.

Vi ved jo godt at deres fordel er vi har en bane det meste af året, men der er jo også plads til dem.

Det er ikke kun en medlemsfordel, men også en fordel for klubben, da også vi kikker på de muligheder, at lave fælles turneringer og dele erfaringer.

Et af mine ønsker var også, at vi fik lavet en strategi for AaGK, og den fik vi lavet og har kaldt den AaGK25. Det er en vision om, hvor vi ønske at se os selv om 5 år, og det skulle så gerne hjælpe os alle til at kikke i samme retning, og ikke lade os slå ud af kurs bare fordi der kommer en Corona forbi. Den får vi lagt op på vore hjemmeside så kan I læse den hvis I har lyst.

Vores åbningsturnering trak lidt ud, da det jo ikke helt er det samme hvis vi ikke må sidde bagefter og få en snak og en fadøl. Men den blev så lidt senere afholdt som Ronnies PRO turnering, desværre med løbende start og ingen pølser. Nu ikke helt det samme. 🙂 Og i år er vi stadig lidt ramt af dette.

11.06.2020 fik vi så den nyhed vi alle havde ventet på, at nu kunne vi være 100 samlet fra 8.juli, og så fik vi travlt, med at få gang i diverse turneringer og ikke mindst med at få ”Uge29” klar.

I juni fik vi også besøg af Torsdags herrerne fra Sønderjyllands Golfklub, og her gik jeg med på deres formandsflight for at lave lidt marketing for klubben, og det må have lykkes, for nu har vi fået en dialog om at lavet en årlig turnering, en dag hver sted, og en vandre pokal men det finder herreklubben sikker ud af hvordan det kommer til at køre. Men der er jo kommer en håndfuld af herrerne tilbage hjem til os igen, og det er rigtig dejligt. Som der var en kæk en fra Sønderjyllands der sagde, at han ikke ville flytte herud, men han havde et par stykke som gerne måtte flytte…

Kunne kun siger at jeg også havde nogle vi kunne bytte med, men sådan er det jo.

Som vi siger lad og fokusere på muligheder og ikke forhindringer.

Midsommerturneringen blev afholdt med næste 90 deltager, stadig med løbende start, da her var vi endnu underlagt forsamlingsforbuddet på max. 50 personer. Men denne gang var der så en præmie overrækkelses, så langsom begyndte det at ligne en normal golfturnering.

I forbindelse med Midsommer turneringen blev afholdte havde vi den bedste Golfens dag nogen sinde. Ronni havde sagt at skulle der være nogen, så starter jeg et hold næste søndag kl. 11, det blev hurtig klar at et hold ikke var nok. 19 nye startede på hold så det er jo helt fantastisk.

Samme weekend blev der også afhold D-tour et arrangement fra DGU for næsten 100 unger i alder fra 8-24år, og helt utroligt at se de små og hvad de kan.

Uge 29 blev nok uden at overdrive en succes. Med 572 startende deltager fra 34 forskellige klubber, kan vi ikke klage. Og her vil jeg endnu engang takker de mange som hjalp med at få ugen gennemført… tak for det.!

Vi lavede et overskud på ca. 88.000, – og det kunne nok havde været større, men på grund at vi lidt kom sent i gang igen på grund af Corona, og faktisk var det kun ugen inden det blev godkendt, at forsamlingsforbuddet blev hævet til 100 personer, måtte vi derfor selv lægge nogle penge i til præmier, hvor vi normalt har mere fra sponsorer. Og antal deltager gjorde også vi måtte finde lidt ekstra og lave 4. pladser i præmier og ikke kun 3.

Vi er klar igen i år, så markere allerede nu denne uge, til lidt Golf, og rigtig meget hygge.

Vi sagde sidste år til generalforsamlingen, at vores primære Focus var at skaffe nye medlemmer, og det må vi sige at det lykkes. Vi optaget 119 nye medlemmer nye som gamle der er kommet hjem igen. Nogle er så stopper igen, men Netto har vi sagt velkommen til 100 nye medlemmer, og der var rigtig mange nybegynder men også golfspiller, som er kommet over til os, eller nogle som er startet igen.

Vi kan nok uden tvivl takke Corona for den store tilgang, men vil nu også men at vi har været meget aktive, og her kan vi nævne, at udover Golfensdag, som gav en del medlemmer, har vi også haft gang i Paragolf, Diabetes/Kronikker golf, som i samarbejde med Kommunen har hjulpet nogle i gang med at spille Golf, og sidst prøvede vi at køre en kampagne på vores Passive medlemmer, men de er stadig passive.

Vi har som forventet mistet nogle at de nye igen, men netto starter vi med 61 flere medlemmer i januar end sidste år. Og kan vi holde det på en netto tilgang er det godt.

Det skal så dog siges, at nogle stykker er siden stoppet da de fik regningen, da de ikke var klar over man skal melde sig ud udgange at oktober.

Vi har kikket mange ting igennem, for når vi har svært ved at få flere medlemmer, må vi spare på udgifterne.

Derfor har vi har fået nye maskiner til Greenkeeper, og buggys er skiftet, men de er alle sammen leaset.

Så har vil lavet ny aftale med Fuglsang om en ny automat, som også kan tage dåser, så vi nu har Freebird alkoholfri øl. Vores kaffemaskine, er også ændret, samt el-aftale, Credit kort aftale, fjernet betalingsterminalen i kontoret osv.osv.

Samlet har kunne spare en del ved disse ændringer, så det er jo også penge.

Samt har vi søgt om hjælp for mistede indtægt i forbindelse med Corona, og her fik vi næste 20.000 der faldt på et tørt sted.

Jytte, har sidste år været meget aktiv i hverveudvalget, men især i forbindelse med søgning at tilskud eller bevillinger til de forskellige ting vi har startet, og her har vi samlet fået 40.000 til forskellige ting. Og vi har gang i nye søgninger af forskellige former af tilskud, så som til reparation af Hul 18, men også omstilling til Grøn energi.

Tror også hvis I spøger vores Greenkeeper så har det være en god periode det sidste års tid. Maskinparken er helt up-to-date, masser af træer, og robot klippere til at hjælpe, så tror det er på kontoret vi skal investere lidt næste gang det må nu være vores tur.

Vores forskellig hold har klaret sig rigtig godt i år, bl.a. blev Marente Sønderjysk mester. Stort tillykke med det.

Eliten vokser hver sæson og flere spillere får øjnene op for sammenholdet og udviklingen i klubben. Igen i 2020 var der sportslig fremgang, da både dame og herrer holdet rykkede en division op, så vi nu er repræsenteret i 3. div. i begge rækker. Herreholdet er rykket op 3 gange de sidste 4 år, og målsætningen er oprykning til 2. div. inden 3 år. Damerne vandt suverænt oprykningsspillet i 2020, med mange slag til nummer to, og her er målsætningen ligeledes oprykning til 2. division. Og hvad vi har set indtil endnu i år skal dette nok lykkes. Og vi kan se de er startet rigtig godt i år så mon ikke vi kan håbe på noget oprykning i år også.

Individuelt var flere spillere repræsenteret i eliteturneringer og Ecco Touren rundt omkring i landet, men grundet corona var flere spillere udfordret, da turneringsplanlægningen var besværliggjort. 

Astronauter/junior

“De sejeste golfere i klubben” Astronauterne voksede også i 2020. Faktisk er de nu så mange at de er blevet opdelt i “juniorastronauter” og “seniorastronauter”, for at sikre kvaliteten i træningen. Der er fart på til træningerne og de sætter et specielt præg på klubben, og det vi gerne vil signalere som klub. 

Juniorerne holder godt sammen og den gode gruppe på 8-10 spillere møder altid op til træning. Det kunne vi nok lære lidt af..

2020 fik vi også startet en hjælpegruppe som tager sig af servicevogn, det lyder bedre end kontrolvogn, men det har desværre vist sig at det er nødvendig, vi har set og taget folk i at snyde. En ting er hvis en greenfee gæst prøver at snyde, men når vi har egne medlemmer der tager greenfee gæster med ud og glemmer at betale, så går det ud over os alle. Og vi må sige i har alle taget det alvorligt, jeg modtager ofte opkald når nogen af jer ser noget mistænksomt, og det virker, Jeg kørte personligt ud til nogen på hul 8, som have lidt rod i regnskabet som man siger 🙂 Og flink som vi er fik de muligheden for at betale via. MobilePay eller sige tak for i dag.. Så de betalte og tror de have en god runde. Men det er signalværdien i dette der er vigtig.

Preben Skellgaard blev årets frivillige hjælper efter afstemning fra medlemmer, og det er fuldt fortjent.

I år vil vi også starter gruppen ”husudvalget” op, hvor Ole Svenningsen har være så flink at sige ja til styre denne gruppe. Grundet er vores klubhus begynder at være lidt slidt, så derfor begynder vi nu at følge op på de ting der måtte komme.

Så her til sidst vil jeg bare lige fortælle, at selv om kontoret tit er tomt, er det ikke fordi vi i bestyrelsen ikke er aktive i hverdagen, det er vi meget endda. Og nok også mere end jeg troede, men jeg tager et år mere og ser så om vi kan klare dette uden Jonna på sidelinjen. Vi har delt mange opgaver ud, og det hjælper, men i sidste ende skal alle disse opgaver jo styres og ja det er en opgave i sig selv. Men i det vi nu flytter butikken ind på kontoret, kan vi måske være bedre dækket ind og derved have lidt bedre service for jer medlemmer og ikke mindst vores gæster.

Og vil gerne komme med en opfordring til jer medlemmer, og det er:

Husk når en af vores ansatte, eller bestyrelsesmedlem er ude at spille golf, så er de det fordi de kan lide at spille golf, og de har fri igen som jer. Giv dem denne runde i fred, og så kan man få en snak og komme med gode ideer når man kommer ind.

Jeg synes at der er træls at vi skal hører, at der er nogen der tager til andre klubber for at kunne spille i fred og ro.

Og sidst men ikke mindst, vil jeg gerne give en stor tak til vores barneejer som virkelig gør noget for klubben. Vi kan alle se de træer hvor det pynter på banen, og vi frem til at de kommer rigtig i gang.

Men ikke mindst det med når vi mangler noget i klubben, bliver det bestilt, og ”så finder vi ud af det senere” er den kæmpe hjælp og støtte for bestyrelsen og ikke mindst klubben… Stort tak herfra.

Husk ugen 29 nærmer sig, og igen i år har vi bruge for frivillige til at gøre denne ugen til en succes igen i år. Men vi vil snart lave en tilmelding hvor man kan melde sig på, og bare en lille håne kan være en stor hjælp.

På forhånd tak..

Ellers vil jeg bare siger tak for jeres opbakning igennem dette 1.år.

Klaus Milton Jensen
Formand
Aabenraa Golfklub

 

Læs også Referat fra Ordinær Generalforsamling her

Se Bestyrelsens sammensætning her

Konstituerende bestyrelsesmøde 27.05.21

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 21:00, Folkehjemmet Aabenraa

Konstituerende bestyrelsesmøde

Eneste punkt på dagsordenen er konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Klaus Milton Jensen, formand – mail: klaus@miltonjensen.dk – mobil: 23661669

Lars Rømer, næstformand – mail: larsro41@gmail.com – mobil: 31313432

Ole Højen, kasserer – mail: olehojen@gmail.com – mobil: 24492265

Torben Petersen, sekretær – mail: torben.petersen1@outlook.com – mobil: 81619193

Palle Christensen, bestyrelsesmedlem – mail: pop@alpesol.dk – mobil: 21282803

Carl Aage Lassen, bestyrelsesmedlem – mail: carlaagelassen@gmail.com – mobil: 23964344

Jytte Callesen, bestyrelsesmedlem – mail: jytte.callesen@gmail.com – mobil: 22233401

Suppleant, Peter Riggelsen – mail: pr@rimeco.dk – mobil: 40171300

Suppleant, Preben Skellgaard – mail: prebenskellgaard@gmail.com – mobil: 53706339

 

Referent

Torben Petersen

 

Læs også Referat fra Ordinær Generalforsamling her

Læs også Formandens Beretning her

Referat Ord. Generalforsamling 2021

Aabenraa Golfklub

Referat ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19:00 Folkehjemmet, Aabenraa

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Palle Christensen (modtager genvalg)

Ole Højen (modtager genvalg)

Jonna Andersen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Jytte Callesen

 1. Valg af suppleanter

På valg er:

Peter Riggelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår Preben Skellgaard

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Antal stemmeberettigede fremmødte medlemmer:

 • 38 stemmeberettigede

Ad 1

Forsamlingen valgte Finn Aagaard som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt for sent i forhold til vedtægterne, men grundet Corona situation var den lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2

Ingen afstemning, vælges hvis det viser sig nødvendigt.

Ad 3

Klaus Milton Jensen forelagde formandens beretning – se denne separat på hjemmesiden.

Forsamlingen tog med applaus beretningen til efterretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Klaus takkede også samtidig Jonna for lang og trofast indsats i bestyrelsen og som mangeårig formand, og forsamlingen gav også Jonna stor applaus.

Ad 4

Ole Højen gennemgik foreningen regnskab og status, som kan findes på foreningens hjemmeside.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5

Ole Højen forelagde bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af kontingent indeværende år. Budget kan ses på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2021.                                       

Spørgsmål:

 • Hul 18. Der blev spurgt om pris og konsekvenser. Hul 18 er ikke indeholdt i budgettet, da skadernes omfang blev først endelig konstateret efter at budgettet var færdigt. Den forventede pris er ca. 300.000 kr., men dels har baneejerne indikeret at de vil være behjælpelige med likviditeten, og dels vil vi afskrive forbedringen over en årrække, så konsekvenserne på resultatet for 2021 vil være begrænset.
 • Aftale baneejere. Aftalen løber indtil 2025, hvorefter aftalen skal genforhandles.

 Bestyrelsens forslag til budget og kontingenter blev enstemmigt godkendt.   

Ad 6

Bestyrelsen foreslog en teknisk tilføjelse til kontingenterne, således at Astronauter kan fortsætte med Astronaut kontingent så længe de ikke har bane rettigheder.

Forsamlingen godkendte denne tilføjelse.

Ad 7

Der var ikke fremkommet nogle forslag til bestyrelsen.

Ad 8

Palle Christensen og Ole Højen blev genvalgt til bestyrelsen.

Jytte Callesen blev indvalgt i bestyrelsen.

Ad 9

Peter Riggelsen blev genvalgt som suppleant og Preben Skellgaard blev indvalgt som suppleant.

Ad 10

Jens Skov og Ejler Schutt blev valgt som revisorer.                

Ad 11

 • Huller i vej op til klubhus. Bestyrelsen er opmærksomme på dette, men der har ikke været økonomi til en større reparation.
 • Et tredje shelter. Der ligger stadig en ansøgning hos Aabenraa Kommune, som skal på plads for vi kan komme videre.
 • Ekstra øl automat på 1. sal. Bestyrelsen tror ikke, at en ekstra automat kan forrente sig, hvorfor den ikke står øverst på listen.
 • Mere lys ved bagrum. Solcellelys er sikkert ikke tilstrækkelig grundet meget skygge, så der skal laves elinstallation. Dette overvejes.
 • Vej hul 4 – hul 6. Dette er en offentlig vej som ikke kan lukkes. Til gengæld er færdsel på eget ansvar, hvilket også fremgår af skiltning.
 • Hul 13. Det er stadig under overvejelse at lave dette hul til et par 5 hul, men koster penge.
 • Uge 29. Denne aktivitet er blevet en væsentlig indtægtskilde for klubben, men der er behov for frivillig assistance for at gennemføre arrangementet. Behov kommunikeres snarest i nyhedsbrev.
 • Hul 18. Der køres jord på næste torsdag, og så mangler der bare at blive sået græs. Hul 18 er forhåbentlig helt klar til uge 29.
 • Tomt butikslokale. Bestyrelsen overvejer at omdanne dette til golfsimulator rum, men der er et problem med loftshøjde, som skal løses, før dette kan gennemføres.
 • Telt materielgården. Der ønskes assistance til at rejse det nye telt. Interesserede kan kontakte Carl Åge.
 • Forskønnelse klublokale 1 sal. Ønske om at gøre rummet hyggeligere – bestyrelsen tager det med i sine overvejelser.

Derefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt, hvorefter han nedlagde hvervet som dirigent for forsamlingen.

Referent: Torben Petersen

                            

Læs også Formandens Beretning her

Se Bestyrelsens sammensætning her

Bestyrelsesmøde, 11. maj 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 11. maj 2021, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Torben Petersen (TP),

Fraværende: Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Fuglsang er blevet solgt. Det skal undersøges, om dette har konsekvenser for os, specielt i forhold til leverancer og andet.

De seneste Corona regler blev diskuteret. Det er svært at få fuld klarhed over, hvorledes alle forholdene skal forstås, men der blev lavet en køreplan, både i forhold til steder med krav om coronapas, kontrol af pas til arrangementer, stikprøver og skiltning m.m. TP laver udkast til skriv til nyhedsbrev, hjemmeside samt opslag i klubhus. KMJ printer skilte og sætter op i klubhuset, hvor coronapas er påkrævet.

Ad 3:

Økonomi:

Vi er over budget. Indtægterne er højere end budgetteret og udgifterne er lavere end budgetteret. Dog mangler telt til materielgård at blive konteret, og samtidig er udgifterne til hul 18 ikke inkluderet i budgettet.

Medlemssituationen:

Pt. 645 medlemmer. Golfens dag gav godt og resulterede i 2 nye begynderhold. Der er stadig nogle medlemmer, som ikke har betalt kontingent for i år.

Ad 4:

Regeludvalg:

Bestyrelsen beder regeludvalget om at overveje, hvorvidt der skal etableret en permanent dropzone ved hul 18, når reetableringen er færdig, og gerne med tilføjelsen at dropzonen skal benyttes, hvis bolden kommer i vandet.

Baneudvalg:

Ingen møde siden sidst. Bestyrelsen anmoder baneudvalget om at overveje, om ikke lay-up skal genindføres grundet banen nuværende stand. Der er stadig en del huller i fairways.

Eliteudvalg:

Det går godt for holdene, dog har man manglet et par spillere nogle gange, hvilket der skal rettes op på.

Sponsorudvalg:

Ingen møde siden sidst. Der blev aftalt match for sponsorer den 20. august, som lægges ind i turneringskalenderen.

Hella har købt adgang til banen den 4. juni til deres interne sponsorarrangement.

Hverveudvalg:

Generelt god tilslutning til de forskellige arrangementer. Vi skal have fastlagt en ”Spil med” dag. Par 3 banen blev vendt i forbindelse med kroniker golf og andre arrangementer. Alle syntes det var en god ide, men vi er pt. begrænset af, at vedligehold af par 3 banen vil stjæle mange greenkeeper timer fra den almindelige bane, der mangler vandingsanlæg på nogle greens på par 3 banen og sidst men ikke mindst, i tørre tider har vi ikke nok vand til par 3 banen.

Butik / kontor – diverse:

Da Jonna stopper i bestyrelsen i forbindelse med den kommende generalforsamling, er der en række opgaver som skal overdrages.

 • Der er ved at ske oplæring i kasseapparatet for ”kontorpersonalet”.
 • Der skal findes en person til administration af køb/salg og genbestilling af varer i butikken.
 • OH overtager lønadministrationen fremover.
 • JA har tilbudt at passe klubtelefon samt mail foreløbig for resten af sæsonen.

Vi skal snarest have fastlagt butikkens åbningstider og have disse kommunikeret ud.

Ad 5:

 1. maj: WAGC
 • Der skal låses op i klubhuset, ellers er vi ikke involveret
 1. maj: Pink Club
 • Dameklubben har styr på arrangementet.
 1. maj: Pro turnering / Impact Golf
 • Det skal undersøges, hvorvidt Ronni skal have assistance til afviklingen af turneringen.
 1. maj: Generalforsamling.
 • Palle Bestiller Folkehjem
 • TP får indkaldelsen på hjemmesiden og laver opslag i klubhuset.

4 juni: Hella Sponsormatch

 • Scorekort skal udskrives
 • Der skal være assistance i køkkenet til morgenmad og frokost.

Uge 29 – Planlægningen er startet og tilmelding er åbnet i Golfbox

Ad 6:

Ingen indkomne henvendelser

Ad 7:

Intet

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 9. april 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. april 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC),

Fraværende: Torben Petersen (TP)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Fritagelse af grundskyld, undersøger om det er muligt efter modtagelse af mail fra DGU ( Ole )

38.000 tilbage i ejendomsskat.

Ad 3:

Økonomi:

Vi er lidt over budget. Indtægterne er højere end budgetteret primært grundet sponsorindtægter, og omkostningerne er som budgetteret.

Medlemssituationen:

Pt. 623 medlemmer. Der har været et par udmeldinger fra nye, som ikke kendte til fristen 31. oktober, så også nogle nye indmeldelser.

Årsmærker klar til udlevering.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Der har være afholdt Kroniker Golf dag i samarbejder med Aabenraa Kommune og DGU. Igen var der stor tilslutning, der mødte 18 op på dage, og et par stykker som ikke kunne den dag men ønsker at starte.

Regeludvalg:

LR prøver at få en dialog op at køre i mellem regeludvalget og Greenkeeper, og til at starte med køre dette igennem barneudvalgsformanden.

Eliteudvalg:

Eliten er kommet godt i gang, og i år med 4 hold. Der har været 2 afbud, så vi er på jagt efter nye emner.

Baneudvalg:

Boldværk på hul 18 har vist sig at være et større problem end planlagt. Så vi lukker Greenen på hul 18 i uge 16, så de kan få ro til at gøre det færdig.

Der er et ønske om at få et lagertelt til Greenkeeper gården, da der er pladsmangel til de nye maskiner. Udgift ca. 10.000,- og godkendt af bestyrelsen.

De 2 robotter kommer onsdag og starter med at køre omkring klubhuset. Og vore bænker vil snart blive malet med en sponsor aftale.

Diverse:

PC: Har lavet aftale med Alberto Golf, så vi kan indkøbe et par busker og poloer til både herre og damer. Vi ønsker også at få lavet en klubpolo med logo som medlemmerne kan købe.

PC: Aftale med Steffen (Sandskær Strandcafe ) omkring forskellige retter vi kan tilbyde vores gæster, samt til andre arrangementer, også priser til Uge 29 har vi modtaget.

KMJ: Retter formandens beretning til og så lægger vi Klubben regnskab samt beretning op på hjemmesiden. Der kan gå lang til inden vi kan holde en generalforsamling.

KMJ: Undersøger ved advokat om der er mulighed for at stifte ny bestyrelse uden generalforsamling.

Ad 5:

Generalforsamling:

Snarest muligt.

April:

Åbningsturnering 25 april.

Gaver skaffes til 3x 1.2 og 3. plads + (junior) og tætteste på hul og længste drive

Pølser og tilbehør til turnering og Golfens Dag hentes inden af Ole

Uge 29 – Planlægningen er startet og tilmelding er åbnet i Golfbox

Ad 6:

Uheldig oplevelse med person der kom ud på vejen ved hul 6, det er desværre den risiko vi har da vejen er offentligt og kan ikke lukkes.

Ad 7:

 

Referent

Klaus Milton Jensen

Bestyrelsesmøde 9. marts, 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC),

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

KMJ gennemgik nye It-redskaber og statistik fra DGU. Interessant, men vi kan skaffe os samme oplysninger via Golfbox gratis. Klub 7 greenfee aftaler er fornyet for næste år. Haderslev Golfklub er ikke med i aftalerne. Der er ansat en ny greenkeeper assistent.

Ad 3:

Økonomi:

Vi er lidt over budget. Indtægterne er højere end budgetteret primært grundet sponsorindtægterne, omkostningerne er som budgetteret.

Sydbank aftalen er forlænget, og det er ikke længere nødvendigt, at kassekreditten skal nedbringes hvert år. Sydbank vil være desuden være partner for 2 arrangementer i år. Det vil som sædvanligt være Klubmesterskaberne og vi vil også gennemføre en turnering Synbank Open og gerne med deltagere fra andre klubber.

Medlemssituationen:

Pt. 628 medlemmer. Der har været et par udmeldinger fra nye, som ikke kendte til fristen 31. oktober, så også nogle nye indmeldelser.

Der er stadig en del som ikke har betalt kontingent endnu, hvorfor rykkere udsendes snarest. Årsmærker vil være klar til udlevering primo april.

Ad 4:

Eliteudvalg:

Da vi har 4 elitehold i år, skal vi være vært for 4 arrangementer i år, hvor der skal bruges en matchleder. JA tilbød at tage denne tjans. Til gengæld er der ved at blive udarbejdet en kontrakt, hvor elitespillerne forpligtiger sig til at hjælpe til ved diverse klubarrangementer.

Baneudvalg:  

Der er plantet nye træer.

Greens åbner måske til påske, men er fuldstændig afhængig af vejret. Buggies forventes at må bruges fra midt april – igen vejrafhængig.

Renovering af P-pladsen starter 16. marts. Der er brug for frivillig hjælp, som søges via Facebook.

Renovering af broen ved hul 18 starter på fredag. CAL får hjælp af Ole Svenningsen.

Den oprindelige banearkitekt Michael Traasdahl har været og besigtige hul 18. Øen er skabt ovenpå et betonfundament, hvori der er stålwirer som holder hver anden stolpe i bolværket. Så et kollaps er meget lidt tænkelig. Stolperne skal skæret af i toppen og behandles med træbeskyttelse, både for det visuelle indtryk samt for at øge holdbarheden. Den kan betyde, at bolden ved backspin kan trille tilbage i vandet, men sådan var hullet også oprindeligt tænkt. Jorden har blot sat sig de seneste år.

Arwos vandtårn ved hul 9 kan muligvis skødes over til klubben, hvilket kan give nogle nye spændende tee-steder. På sigt kan der muligvis også etableres et toilet deroppe.

Det er besluttes at købe 2 robotklippere til græsområderne omkring klubhuset og putting range.

JC har gang i en række ansøgninger vedrørende støtte til renovering af hul 18.

Hverveudvalg:

Arbejdet med kommunen er midlertidig sat i bero grundet coronaen.

Vi skal intensivere Facebook aktiviteterne for at skaffe nye medlemmer. Ronni har stadig plads på begynderholdene i foråret. Det er også vigtigt at fastholde den positive udvikling, som klubben er inde i.

Ad 5:

Snarest muligt:

Generalforsamling – udskudt indtil videre grundet corona.

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Bestyrelsen – arbejdsdag.

April:

Åbningsturnering 25 april. Diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

Uge 29 – Planlægningen er startet og tilmelding er åbnet i Golfbox

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

En revideret gennemgang har vist, at der kan placeres en golfsimulator i det gamle butikslokale ved at lave udveksling på spærene og sætte en kasse op. Der arbejdes videre med projektet.

Automaterne skal flyttes ned i stueetagen, da de forventes at give større salg ved denne placering. Der skal etableres el-stik før flytningen kan gennemføres. Kjeld sørger for dette. Kvik-Flyt kan evt. bruges til fysisk flytning grundet vægt.

Der skal opstille lidt butiksinventar i kontorlokales til salg at bolde, handsker m.m. og evt. polo-shorts med klublogo. POP har initiativet her.

Vi indgår i et samarbejde med bytte af greenfee billetter med andre klubber.

28/7 har vi en booking på 20 mand fra Sønderjyllands Golfklub. CAL har kontakten.

POP checker op med Strandcafeen, hvilke tilbud de kan diske op med, når vi får besøg af større grupper.

 

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde 9. februar 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR),

Fraværende: Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Der var ingen efterretninger.

Ad 3:

Økonomi:

Resultatet for 2020 udviser et overskud på 131.000 kr. og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Budgettet for 2021 viser en overskud på 200.000 kr. og blev ligeledes godkendt af bestyrelsen. OH planlægger møde med Sydbank i den nærmeste fremtid. Vi er i fuld gang med af fakturere sponsorer og medlemmer for 2021 af likviditetshensyn.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer.

Ad 4:

Sponsorudvalg:

PR har skaffet 5 nye sponsorer og alle for 2 årige aftaler, hvilket er med til at styrke vores økonomi.

Baneudvalg:  

Stenen ved indkørslen flyttes og erstattes af nyt og større skilt af hensyn til gæster.

Indoor golf i butikslokalet er stadig en udfordring grundet loftshøjde. Lokale i Feriecenter kan måske overvejes.

Ad 5:

Marts:

Generalforsamling – udskudt indtil videre grundet corona.

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Generelt er alt arrangement planlægning på standby indtil videre.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Renovering af parkeringspladsen starter når vejret tillader det. Vi søger frivillig hjælp via nyhedsbrev, når tiden er inde.

Vandtårnet ved hul 9 / 17 bliver ikke længere brugt af Arwos, og der arbejdes på, at området kan indgå som en del af golfbanen.

Oliefyret i maskinhuset er udslidt og ikke økonomisk længere. Vi har fået et tilbud fra Overby VVS på 96.300 kr. incl. moms på udskiftning til Bosch varmepumpe. Investeringen vil være tjent hjem på 4 – 5 år og vil hjælpe os med en grønnere profil. Bestyrelsen besluttede at foretage denne udskiftning nu.

Vores energiaftale med Scanenergi opsiges, når vi har modtaget vores tilskud på 15.000 kr. Ny leveringsaftale laves med GNP Energy Danmark, hvilket vil give en årlig besparelse mellem 5.000 til 6.000 kr. Der var fuld opbakning til dette skridt.

Der blev diskuteret forskellige finansieringsformer for renoveringen af hul 18 og ligeledes blev mulighederne for fondsstøtte og andre støttemuligheder diskuteret. Vi inddrager DGI i disse overvejelser.

Referent

Torben Petersen

Bestyrelsesmøde, 12. januar 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC),

Fraværende:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

KMJ har været i kontakt med Sønderborg Golfklub for at høre nærmere om fonde m.m., som hjalp Sønderborg Golfklub med et lignende projekt, som vi skal i gang med på hul 18. KMJ fik inspiration til diverse støttemuligheder.

Vi fik nok gavedonationer til at også få momsrefusion for 2020.

Ad 3:

Økonomi:

Resultatet for 2020 er næsten klart, der forventes ikke store ændringer. Resultatet forventes at blive et plus på 135.000 kr. eller 35.000 kr. højere end budgettet med afvigelser indenfor enkeltposter.

Budget for 2021 viser et overskud på 200.000 kr. Dog er der ikke taget højde for renovation af hul 18 samt bro, da omkostningerne til disse ting endnu ikke er fuldt oplyste og ej heller vedtaget.

Budgettet er realistisk, og der er taget højde for ændringer i leasingudgifterne grundet nødvendige
udskiftninger i maskinparken.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:  

Intet møde siden sidst.

Vi har fået et tilbud på renovation af hul 18. Dette er forholdsvis dyrt, hvorfor kontratilbud skal indhentes. Samtidig er PR i kontakt med banearkitekt Traasdahl Møller for at sikre renovationen gøres forsvarligt og ikke skader membran i søen, da vi har brug for vandet.

Broen må vi udbedre ved frivillig arbejdskraft, så det blot er materialeomkostninger.

PR og Per Ditlev har været banen rundt og i den forbindelse er der lavet en liste med steder, hvor der med fordel kan plantes nye træer på sigt.

Der skal laves ny skilt ved vores indkørsel, så klubben bliver mere synlig. Nuværende sten med klublogo genplaceres et passende sted.

Vi har stadig ikke fået godkendelse fra kommunen til ny placering af det tredje shelter. PR kontakter kommunen.

Sponsorudvalg:

Grundet corona situationen er Hotel Østersø lukket og dermed er der endnu ikke underskrevet aftale med hotellet. Derfor ingen informationer på hjemmesiden endnu.

Det er lykkedes at forny næsten alle sponsoraftaler, som udløb med udgangen af 2020, og der har vist sig et par yderligere muligheder, så håbet er at få en anelse højere sponsorindtægter i 2021 i forhold til 2020.

Ad 5:

Februar:

Generalforsamling. Det forventes ikke, af vi kan gennemføre generalforsamling i februar grundet Corona situationen. Da bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021, bliver disse faktureret i starten af februar grundet den almene likviditetssituation. Vi udsender nyhedsbrev med yderligere informationer.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Simulator overvejelser. Butikken er eneste mulighed og der skal glaskuppel i taget for at opnå tilstrækkelig højde, men spær sætter sine begrænsninger på størrelsen af kuplen. LR og Ronni laver en test opstilling og afprøver, hvorvidt den mulige størrelse er tilstrækkelig – også psykologisk.

Parkeringspladsen er ikke indbydende. PR har mulighed for at skaffe et antal gamle jernbanesveller og har fundet brugbare solcelle lamper, som kan gøre området mere oplyst om aftenen. Endvidere er affaldscontaineren ikke et kønt syn, et hegn overvejes. Der vil blive behov for frivillig arbejdskraft for at få parkeringspladsen reetableret, hvilket vi håber vi kan finde. Info vil komme i nyhedsbrev, så snart vi har yderligere informationer.

Referent
Torben Petersen