Referat Ord. Generalforsamling 2021

Aabenraa Golfklub

Referat ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19:00 Folkehjemmet, Aabenraa

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Palle Christensen (modtager genvalg)

Ole Højen (modtager genvalg)

Jonna Andersen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Jytte Callesen

 1. Valg af suppleanter

På valg er:

Peter Riggelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår Preben Skellgaard

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

 

Antal stemmeberettigede fremmødte medlemmer:

 • 38 stemmeberettigede

Ad 1

Forsamlingen valgte Finn Aagaard som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt for sent i forhold til vedtægterne, men grundet Corona situation var den lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2

Ingen afstemning, vælges hvis det viser sig nødvendigt.

Ad 3

Klaus Milton Jensen forelagde formandens beretning – se denne separat på hjemmesiden.

Forsamlingen tog med applaus beretningen til efterretning. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Klaus takkede også samtidig Jonna for lang og trofast indsats i bestyrelsen og som mangeårig formand, og forsamlingen gav også Jonna stor applaus.

Ad 4

Ole Højen gennemgik foreningen regnskab og status, som kan findes på foreningens hjemmeside.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5

Ole Højen forelagde bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af kontingent indeværende år. Budget kan ses på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter for 2021.                                       

Spørgsmål:

 • Hul 18. Der blev spurgt om pris og konsekvenser. Hul 18 er ikke indeholdt i budgettet, da skadernes omfang blev først endelig konstateret efter at budgettet var færdigt. Den forventede pris er ca. 300.000 kr., men dels har baneejerne indikeret at de vil være behjælpelige med likviditeten, og dels vil vi afskrive forbedringen over en årrække, så konsekvenserne på resultatet for 2021 vil være begrænset.
 • Aftale baneejere. Aftalen løber indtil 2025, hvorefter aftalen skal genforhandles.

 Bestyrelsens forslag til budget og kontingenter blev enstemmigt godkendt.   

Ad 6

Bestyrelsen foreslog en teknisk tilføjelse til kontingenterne, således at Astronauter kan fortsætte med Astronaut kontingent så længe de ikke har bane rettigheder.

Forsamlingen godkendte denne tilføjelse.

Ad 7

Der var ikke fremkommet nogle forslag til bestyrelsen.

Ad 8

Palle Christensen og Ole Højen blev genvalgt til bestyrelsen.

Jytte Callesen blev indvalgt i bestyrelsen.

Ad 9

Peter Riggelsen blev genvalgt som suppleant og Preben Skellgaard blev indvalgt som suppleant.

Ad 10

Jens Skov og Ejler Schutt blev valgt som revisorer.                

Ad 11

 • Huller i vej op til klubhus. Bestyrelsen er opmærksomme på dette, men der har ikke været økonomi til en større reparation.
 • Et tredje shelter. Der ligger stadig en ansøgning hos Aabenraa Kommune, som skal på plads for vi kan komme videre.
 • Ekstra øl automat på 1. sal. Bestyrelsen tror ikke, at en ekstra automat kan forrente sig, hvorfor den ikke står øverst på listen.
 • Mere lys ved bagrum. Solcellelys er sikkert ikke tilstrækkelig grundet meget skygge, så der skal laves elinstallation. Dette overvejes.
 • Vej hul 4 – hul 6. Dette er en offentlig vej som ikke kan lukkes. Til gengæld er færdsel på eget ansvar, hvilket også fremgår af skiltning.
 • Hul 13. Det er stadig under overvejelse at lave dette hul til et par 5 hul, men koster penge.
 • Uge 29. Denne aktivitet er blevet en væsentlig indtægtskilde for klubben, men der er behov for frivillig assistance for at gennemføre arrangementet. Behov kommunikeres snarest i nyhedsbrev.
 • Hul 18. Der køres jord på næste torsdag, og så mangler der bare at blive sået græs. Hul 18 er forhåbentlig helt klar til uge 29.
 • Tomt butikslokale. Bestyrelsen overvejer at omdanne dette til golfsimulator rum, men der er et problem med loftshøjde, som skal løses, før dette kan gennemføres.
 • Telt materielgården. Der ønskes assistance til at rejse det nye telt. Interesserede kan kontakte Carl Åge.
 • Forskønnelse klublokale 1 sal. Ønske om at gøre rummet hyggeligere – bestyrelsen tager det med i sine overvejelser.

Derefter konstaterede dirigenten at dagsordenen var udtømt, hvorefter han nedlagde hvervet som dirigent for forsamlingen.

Referent: Torben Petersen

                            

Læs også Formandens Beretning her

Se Bestyrelsens sammensætning her

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.