Turneringsbestemmelser

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer i Aabenraa Golfklub medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

1. Regler

Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews' sidst vedtagne regler samt Aabenraa Golfklubs lokale regler og generelle turneringsbestemmelser. Medmindre andet er anført for den enkelte turnering, spiller herrer/junior fra gul tee og damer/junior fra rød tee. Enhver regeltvist afgøres af turneringsledelsen. Spilleren kan senest 8 dage efter turneringen skriftligt anke en afgørelse til turneringsudvalget.

2. Deltagere

Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance med kontingent eller turneringsfee og andre med gyldigt DGU-kort eller lignende kan deltage i klubbens turneringer i overensstemmelse med propositionerne for den enkelte turnering. Den ansvarlige turneringsleder kan ikke deltage.

Deltagere i turneringer have et EGA-handicap med mindre andet er angivet i den enkelte turnerings bestemmelser. (Begynder- og D-turneringer)

3. Rækkeinddeling

Individuelle turneringer: Der spilles fortrinsvis i 3 rækker - Parturnering: Max handicap pr. par er 72. Der afholdes særskilte D-rækketurneringer for spillere med handicap fra 30 til 54. Oplysninger om max. deltagere, turneringsfee, tilmeldingsfrist, handicapbegrænsning etc. vil fremgå af proportionerne for den enkelte turnering, der bekendtgøres senest 14 dage før afvikling. Det er deltagernes pligt at være bekendt med den enkelte turnerings bestemmelser. Juniorer deltager i klubbens turneringer på lige fod med seniorer. Dog kan turneringsudvalget i udvalgte turneringer lave en særskilt juniorrække, ligesom de i udvalgte turneringer kan bestemme, at juniorer ikke kan deltage.

4. Tilmelding og betaling

Tilmelding til turneringer foretages via www.golfbox.dk eller på touch-screen i Aabenraa Golfklub, på www.golfbox.dk.

Betaling af turneringsfee sker i forbindelse med tilmeldingen på golfboks, eller efter aftale med kontoret.

Er turneringsfee ikke betalt inden udløb af tilmeldingsfristen i den enkelte turnering bortfalder ens tilmelding. Turneringsfee fastsættes af bestyrelsen og fremgår af bestemmelserne for den enkelte turnering.

5. Afbud/udeblivelse

Afbud skal meddeles til turneringsledelsen (på telefon eller SMS) senest 1 time før turneringsstart. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb refunderes turneringsfee ikke.

Udeblivelse uden afbud medfører 1 spilleberettiget turneringsdags karantæne.

6 Startliste med mere

Startliste offentliggøres senest kl. 12.00 to dage før turneringen på Golfbox samt ved opslag på tavler ved klubhuset. Starttider og rækkefølge skal nøje overholdes.

Turneringslederen kan træffe afgørelse om ændring af holdsammensætning og starttid i særlige tilfælde, f.eks. ved afbud. Ændring af holdsammensætning ved start eller under spil, uden turneringsledelsens accept, medfører diskvalifikation. Hver flight har ansvar for, at runden gennemføres i et tempo der følger forangående og ikke bremser bagvedgående unødigt. Turneringslederen kan henstille til højere tempo. Efterkommes henstillingen ikke, kan straf tildeles. Startsted er normalt altid hul 1. Undtaget er turneringer med gunstart, der er fastlagt i programmet. Igangsætning eller afbrydelse af en turnering sker ved tuden med horn. Bemærk i øvrigt at HOLE-IN-ONE kun accepteres ved spil af hullerne i normal rækkefølge, dvs. med start fra hul 1, med mindre andet er fastsat af turneringsledelsen, f.eks. ved gunstart.

7. Afhentning af scorekort

Scorekort udleveres i klubhuset fra 1 time før første start, og skal være afhentet senest 30 min. før første start.

8. Afgørelse ved lige resultat

I tilfælde af lige scores, afgøres resultatet på følgende måde, jfr. anbefaling fra R&A ved Klubmesterskab slagspil:

1. plads:

Sudden death play-off på først hul 18, dernæst hul 17 og så igen hul 18. Denne rækkefølge gentages indtil play-off er afgjort.

Øvrige placeringer:

Bedst på sidste 18, 9, 6, 3 og sidste hul(ler).

Klubmesterskab hulspil:

Sudden death play-off først hul 18, dernæst hul 17 og så igen hul 18. Denne rækkefølge gentages indtil play-off er afgjort.

For øvrige turneringer:

Slagspil: Laveste handicap. Derefter lodtrækning.

Laveste bruttoscore: Højeste handicap. Derefter lodtrækning. Stableford: Laveste handicap. Derefter lodtrækning.

9. Præmier

Præmieantal beregnes normalt i forhold til deltagerantallet i rækken. Sædvanligvis uddeles én præmie pr. påbegyndt 7 til 8 deltagere.

I slagspilsturneringer vil der evt. være ekstrapræmier for laveste bruttoscore evt. både for damer og herrer.

I visse turneringer er der vandrepræmier som overrækkes i henhold til bestemmelserne, og kan evt. dække én eller flere rækker.

I sponsorstøttede turneringer, uddeles præmierne i henhold til bestemmelserne for den pågældende turnering.

Præmier kan kun udleveres til den spiller, der har præsteret resultatet. Er denne ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, overdrages præmien til den næste på resultatlisten osv.

Præmier til "Nærmest flag" (bolden skal ligge på green) og "Længste drive" (bolden skal ligge på fairway) overgår til "Klappepræmie" hvis ikke vinderen er til stede ved præmieoverrækkelsen (dvs. der trækkes lod mellem de tilstedeværende deltagere fra turneringen, der ikke har modtaget en præmie.)

Juniorer må ikke modtage præmier med alkohol. I disse tilfælde vil præmien blive ændret til en anden præmie med tilsvarende værdi.

10. Pro'ers deltagelse

Medmindre andet fremgår, kan Professionelle, Pro-elever/-assistenter og Non-amatører ikke deltage i klubmesterskaberne.

11. Klubmesterskab

Klubmesterskaber afvikles for medlemmer med hjemmeklub i Aabenraa Golfklub.

Turneringsudvalget og Eliteudvalget fastsætter turneringsbetingelser.

12. Brug af golfcars og caddie

Brug af golfcar i en turnering, er kun tilladt for spillere som har fået dispensation af baneudvalget i Aabenraa Golfklub. Dispensation gælder maksimalt for et år af gangen og søges direkte til turneringsudvalget. Ansøgningsskema fås på Kontoret. Liste over spillere med dispensation findes på Kontoret. Spilleren med dispensation har ansvar for at det kun er egne køller/bag og egen forplejning, der medbringes i golfcar'en. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation af både spilleren med dispensation samt medspillere, som personlig er blevet kørt/har kørt eller fået hjælp mht. fragt af bag/køller. Dispensationen kan til enhver tid trækkes tilbage af baneudvalget. Brug af caddie er normalt tilladt. Det er dog aldrig tilladt for juniorer at benytte en forælder som caddie.

13. Banerekord

Jfr. DGU´s anbefaling, er gældende scores for banerekord opnået under turneringsbetingelser.

14. Afstandsmåler/Mobiltelefon

Afstandsmålere/GPS er tilladt, dog er kombinerede afstands- og højdemåleudstyr ikke tilladt. Mobiltelefoner skal være slukkede/lydløs under spillet. Telefon må dog anvendes til 112-opkald/Alarmcentralen. Overtrædelse medfører diskvalifikation.

Revideret ved turneringsudvalgets møde den 6. november 2013