Tirsdagspigerne

Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub er måske svaret du søger. Er du kvinde, mindst 18 år, medlem i Aabenraa Golfklub og har du max hcp 54 er du velkommen.

Følg os også på Facebook – klik her

Vores motto er:

 • Vi vil have nogle gode timer og oplevelser sammen
 • Vi vil udvikle vort golfspil og det sociale samvær
 • Vi vil respektere forskellighed
 • Vi vil udvise høj moral og etik
 • Tirsdagspigerne arbejder målbevidst for at hjælpe og støtte hinanden. Her kan du få venskaber for livet.

Når det gælder Kræftens Bekæmpelse’s kampagne “Støt Brysterne” hører vi til de sejeste i landet. Vi går foran med solidaritet for vore medsøstre ved indsamlingerne hvert år hvor vi spiller “Pink Cup”.

Tirsdagspigerne er en “klub i klubben”, hvor vi rigtig gerne vil være flere, der har lyst til at spille golf. P.t. er vi cirka 50 medlemmer.

Skulle du få lyst til at være med i Tirsdagspigerne meld dig ind via fanebladet “Indmeldelse” herunder eller henvend dig til en fra bestyrelsen, hvis du ønsker at vide mere.

 
Har du spørgsmål i forhold til at blive medlem, så kontakt gerne en fra bestyrelsen – alle mindst 18-årige  kvindelige fuldtidsmedlemmer i AAGK er velkomne!.

Specielle arrangementer:

Opstartsmøde Tirsdagspigerne 26. marts 2024

Bestyrelsen for Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub: 

Anne Marie Damgård : Formand Tirsdagspigerne / Kontaktperson Sydjysk Damematch

Anne Marie Damgård

Formand Tirsdagspigerne / Kontaktperson Sydjysk Damematch
Email: amdchr@gmail.com
Telefon: 25 28 41 40Lisbeth Kjeldsen : Kasserer

Lisbeth Kjeldsen

Kasserer
Email: lisbethkjeldsen@stofanet.dk
Telefon: 20 31 74 09Mette Luff Damm : Bestyrelsesmedlem

Mette Luff Damm

Bestyrelsesmedlem
Email: dammprivat@gmail.com
Telefon: 22 96 06 94Lena Remer Lund : Bestyrelsesmedlem

Lena Remer Lund

Bestyrelsesmedlem
Email: lena@lojtkloster.dk
Telefon: 61 33 84 11Birgit Cleemann : Bestyrelsesmedlem

Birgit Cleemann

Bestyrelsesmedlem
Email: birgit@cleemann.dk
Telefon: 40 42 01 24Karen Hjort : Bestyrelsesmedlem

Karen Hjort

Bestyrelsesmedlem
Email: hjortkaren@gmail.com
Telefon: 21 47 86 93Helle Paulsen : Bestyrelsesmedlem

Helle Paulsen

Bestyrelsesmedlem
Email: helleelsborg@gmail.com
Telefon: 29 20 11 32SÅDAN SPILLER DU GOLF I TIRSDAGSPIGEKLUBBEN

Spilletidspunkt

Du kan spille ud hele dagen, men tidsrummet kl. 16-17 er forbeholdt Tirsdagspigerne i Golfbox, og du opfordres til i videst muligt omfang at spille ud i dette tidsrum for at fremme det sociale samvær.

For at dit scorekort tæller med i turneringen, SKAL du spille på en tirsdag OG din markør SKAL være medlem af Tirsdagspigerne – derudover må der gerne være andre med på flighten.

Du kan også spille ud EFTER kl. 17, men skal i så fald give besked til dagens matchleder (se spilleplanen)

Scorekort

Du er selv ansvarlig for at opgøre dit scorekort i forhold til den spilform, der er gældende den pågældende dag – tjek evt. spilleplanen på opslagstavlen i klubhuset eller på hjemmesiden.

Dit scorekort afleveres underskrevet i kassen i klubhuset (dameomklædningsrummet)– husk din markør skal være medlem af Tirsdagspigeklubben.

Vi spiller tættest på flag på hul 7 – 15 – 18, og på hul 12 i 2. slag.
OBS! Dagens sidste flight husker at tage sedler med ind fra kasserne!

Birdies udfylder du selv og hænger på vores billede i omklædningsrummet.

Du skal selv indberette dit scorekort – gerne hver gang du spiller, men som minimum de dage, der er afkrydset i spilleplanen. Scorekortet SKAL indberettes på spilledagen inden midnat.

Gunstart – spiseaftener

Du er KUN med i denne dags turnering, hvis du spiller med i Gunstarten.

Der er typisk gunstart kl. 16.30. Du melder dig til i AAGK’s turneringskalender (Golfbox) Matchleder laver startlister og sætter eventuelle hold ud fra de tilmeldte.

Tilmelding senest kl. 12 mandagen før. Denne tilmelding gælder samtidig som bindende tilmelding til spisning.

Ønsker du ikke at spise med, men kun spille golf, SKAL DU framelde spisning til Ulla Skaarup (skaarup@privat.dk – Mobil: 40 31 60 16) senest mandag kl. 12:00

Hvis du melder fra på Golfbox senere end kl. 12.00 om mandagen, må du regne med at blive opkrævet betaling for maden.

Resultater og præmier

Resultater af dagens match bliver offentliggjort på opslagstavlen og på Facebook

Der er præmieoverrækkelse en gang om måneden til fællespisningen – er du forhindret i at være med der, bliver din præmie lagt til side til dig.

Regler for Tirsdagspigerne.

Generelt:

Gældende er Tirsdagspigernes vedtægter. Alle turneringer spilles efter The Royal Ancient Golf Club og St. Andrews regler, Aabenraa Golfklubs lokale regler samt almindelige turnerings-bestemmelser.

Kontingent:
Kontingent er fastsat til kr. 500,- og bedes indbetalt til pigeklubbens konto i Kreditbanken:
7930 1099366 . Ved tilmelding efter 1. juli betales kr. 250,- for resten af sæsonen.

Turneringer:

Der spilles i 3 lige store rækker.

Præmier:
1-6 deltagere i en række: 1 præmie
7-12 deltagere i en række: 2 præmier
13 eller flere deltagere i en række: 3 præmier

Ved meget få spillere, forbeholder matchleder sig ret til slå rækker sammen.
Ved holdspil afgør matchleder antal og vilkår for præmier

Scorekort udfyldning

Du er ansvarlig for, at dit scorekort er korrekt udfyldt. Et korrekt udfyldt scorekort er et kort, der er påført fornavn, efternavn, handicap, tildelte slag, række, medlemsnummer, dato og matchform. Desuden skal scoren på hvert hul være anført i kolonnen ”spiller”, og den samlede score skal være ført ned i feltet ”resultat”, Scorekortet underskrives af såvel spiller som markør med navn og medlemsnummer. Et ikke korrekt udfyldt/ulæseligt scorekort vil medføre diskvalifikation. OBS: Hvis du går ind, før matchen er slut, SKAL du aflevere scorekortet påført ”No return”.
Du skal SELV indberette din score – tag evt. et billede – og det SKAL gøres på spilledagen!

Venskabsklubber

Matcher mod venskabsklubber afvikles efter de mellem venskabsklubberne aftalte matchproportioner.

Gæstespillere:

Kvindelige medlemmer (min 18 år gyldigt DGU-kort) af AAGK er velkomne til at spille med som gæstespillere i op til 5 matcher i en sæson hos Tirsdagspigerne mod betaling af 50 kr. pr. match. Pengene kan betales kontant til matchleder eller overføres til vores konto (se under ”kontingent”.)
Som gæstespiller er det er ikke muligt at tilmelde sig på golfbox i tiden 16-17, men spil på et andet tidspunkt eller mød op – så finder vi ud af det.

§1.

Foreningens navn er Aabenraa Golfklub – Tirsdagspigerne – en klub i klubben under Aabenraa Golfklub.

§2.

Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til golfsporten.

§3.

Som aktive medlemmer optages piger, der er fyldt 18 år (fra og med det kalenderår man fylder 18 år).  Medlemskab (fuldtids) af Aabenraa Golfklub og gyldigt DGU-kort er en forudsætning for optagelse.

Stk. 2. En eventuel fremtidig medlemsbegrænsning skal godkendes af såvel Tirsdagspigernes generalforsamling som Bestyrelsen for Aabenraa Golfklub.

§4.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige generalforsamling i oktober måned forud for den kommende golfsæson (1.4. – 31.10.)

§5.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker ved opslag i klubhus og ved annoncering i årsprogrammet. Opslag i klubhuset skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 3 Stemmeberettigede er kun medlemmer af Aabenraa Golfklub – Tirsdagspigerne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Dette ved opslag i klubhus og på klubbens hjemmeside.

§6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af stemmetællere.
 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer..
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. september.

§7.

Bestyrelsen består af højest 7 og mindst 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 4 og 3 medlemmer[1].

Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af Aabenraa Golfklub – Tirsdagspigerne.

§8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer samt fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab

§9.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer de fornødne beslutninger inden for rammerne af det vedtagne budget. Herudover fastlægger bestyrelsen:

 1. I hvor mange rækker der skal spilles
 2. Præmiestørrelser. Antallet af spillere pr. flight
 3. Årsprogram Rammerne for afvikling af turneringer (9/18 huller)
 4. Antallet af venskabsbesøg
 5. Regelsæt for klublivet.

§10

Turneringerne afvikles tirsdage.

§11.

Klubbens regnskabsår går fra 1.10. – 30.9.

§12.

Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Aabenraa Golfklubs juniorarbejde.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. januar 2005 og ændret;

2.10. 2012 (§10 – spil hele dagen)
7.10. 2014 (§3 – handicapbegrænsning)
3.10. 2017 (§7 – antal i bestyrelse og generel  forenkling af vedtægter)
12.10.2021 (§3 – ophævet handicapbegrænsning)
11.10.2022 (§7 – slettet ”Genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange i træk”) og (§8 tilføjet: ”Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab”)

[1] Ved 5 bestyrelsesmedlemmer afgår årligt hhv. 3 og 2 medlemmer, ved 3 bestyrelsesmedlemmer afgår årligt hhv. 2 og 1 medlem

 

Kontingent i Tirsdagspigerne er 500 kr. pr. år – betales ved tilmelding på konto 7930 – 1099366

BEMÆRK: Selvom du var medlem sidste sæson, SKAL du igen indmelde dig her på siden.

Du kan blive indmeldt i Tirsdagspigerne ved at udfylde nedenstående:

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. & By (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefon/mobil

  Medlemsnummer (skal udfyldes)

  Handicap (skal udfyldes)

  Fødselsdato f.eks. 26.12.1967 (skal udfyldes)

  Må dine kontaktinfo (navn, ny, mobil) deles med medlemmer af Tirsdagspigerne (skal udfyldes)

  Vil du give samtykke til, at vi må bringe opslag og billeder fra vores aktiviteter på Tirsdagspigernes Facebookside (skal udfyldes)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Best-ball Stableford

  Holdmatch. Alle spiller deres egen bold som ved almindelig Stableford, og der føres scorekort som sædvanlig. Efter hvert hul noteres holdets tre bedste scores målt i point på et af scorekortene (holdscorekortet).

  Alle scorekort afleveres samlet.

  Cirkelinematch

  Spilles som almindelig Stableford. Hver flight får udleveret en bold, Cirkeline, som har et specielt kendetegn (farve, reklame e.lign). Bolden skal cirkulere i rækkefølge blandt spillerne i flighten. På hul 17 og 18 spilles der IKKE med Cirkelinebolden – dvs. disse to huller tæller ikke med i holdmatchen.

  Cirkelines score noteres særskilt på scorekortet. Det drejer sig om at få Cirkeline med hjem med flest point.

  Hvis Cirkeline mistes undervejs, noteres det på scorekortet, og flighten spiller videre med deres egne bolde.

  Eclectic-match

  Eclectic er et slagspil, der spilles over en hel sæson.

  Det foregår således, at man ”lukker” et hul, når man mener, man har opnået den bedst tænkelige score på det aktuelle hul. (Et hul lukkes typisk, når man opnår en birdie, et par eller en bogey).

  Man ”lukker” hullet ved at skrive antal slag og dato på et eclectic skema på opslagstavlen, og spiller og markør skriver under. Så det afgørende er, hvor længe man tør vente på at få en god score. Resultatet SKAL på føres skemaet på den dag, man spiller.

  Et hul kan kun lukkes på tirsdagspige-dagene, og kun på egen bane. Sidste tællende spilledag angives på turneringsprogrammet.

  Hvis der er huller, man ikke når at lukke i sæsonen, påføres de til sidst af matchleder med hullets par gange 2 (Altså fx et par 3 hul lukkes i 6 slag).

  Afgørelse:

  Bruttoscorevinder: lavest antal slag.

  Nettoscorevinder: Bruttoscore minus det aktuelle spillehcp.

  Ved lige scorer afgøres vinder på sidste 9 huller, sidste 6 huller, sidste 3 huller, lodtrækning

  Flagspil:

  Man spiller indtil man har brugt alle sine slag dvs. banens par plus dine tildelte slag.

  Har man f.eks. 21 tildelte slag spiller man indtil man har brugt 71+21 dvs. 92 slag og så sætter man flaget der, hvor bolden er.

  Har man flere slag efter at have spillet 18 huller, fortsætter man på hul 1, indtil man ikke har flere slag.

  Foursome Stableford

  Parmatch. Der spilles en bold pr. par, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de ulige huller, mens makkeren slår ud på de lige huller. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

  Greensome Stableford

  Parmatch. Der spilles en bold pr. par, dog slår begge spillere ud på hvert hul. Herefter vælger parret så det bedste drive at spille videre med, og skiftes efterfølgende til at slå.

  Spillehandicap beregnes således: Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent, mens makkeren kun vægter 40 procent. Eks.: Lone har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14 (0,5 og derover rundes op).

  Gul tee

  Husk at beregne antal slag i konverteringstabel: Teefarve gul – damer.

  Der spilles ellers som beskrevet under dagens matchform.

  Hallington

  Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point.

  Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + spillehandicap.

  Jernmatch

  Der spilles stableford, og hver spiller må KUN medbringe og bruge jern samt putter.

  Jokermatch

  Stableford.

  Før i går ud, meddeler du din markør, hvilke 4 huller DU vælger som jokerhuller. Disse huller noteres på dit scorekort.

  Et jokerhul giver det dobbelte af den opnåede score på det pågældende hul. Har du f.eks. valgt hul 1 som jokerhul og scorer 2 point på hullet, så tildeles du 4 point på huller.

  Norsk Stableford:

  Der spilles efter Stableford-regler, dog SKAL hver spiller kaste bolden én gang pr. hul. Kommer bolden i hul uden kastet er brugt, tildeles 2 straffeslag. Kastet gælder IKKE som slag.

  Rævehalematch:

  Navnet hentyder til, at præmien kan være en rævehale, som vinderen har ret til at “bære” ved næste års match.

  Første spiller, der slår ud i hver række ”bestemmer” hullets par. Det antal slag, spilleren bruger til hullet er dette huls par. Spilleren skriver sit antal brugte slag på en seddel i en plastfolder, som vil være placeret ved udslagsstedet til det følgende hul.

  De efterfølgende spillere udregner deres scorer ud fra denne score. Scoren udregnes i stableford-points for hvert hul.

  Scottish Twosome

  Parmatch. Begge partnere slår ud på teestederne.

  På par-4 og par-5 hullerne slår begge andet-slaget til partnerens bold.

  Først efter andet-slaget vælges, hvilken bold man vil spille videre med.

  Den spiller, hvis andet-slag, man ikke anvendte, slår tredjeslaget.

  Herefter slår man skiftevis til bolden, indtil den er i hul.

  På par 3 hullerne vælger man hvilken bold, man spiller videre med efter udslaget. Den spiller, hvis udslagman ikke anvendte, slår andet-slaget. Herefter slå man skiftevis til bolden, indtil den er i hul.

  Spillehandicap beregnes således: Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent, mens makkeren kun vægter 40 procent. Eks.: Lone har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14 (0,5 og derover rundes op).

  Slagspil

  Der spilles med handicap. Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden. Spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren. Spilleren, der har brugt færrest slag, vinder.

  Stableford

  Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. På hvert hul opnås point efter følgende skala:

  Nettoscore: Par giver 2 point

  1 slag over par giver 1 point

  Mere end 1 slag over par giver 0 point

  1 slag under par giver 3 point

  2 slag under par giver 4 point

  3 slag under par giver 5 point osv.

  Texas Scramble

  Holdturnering – på hvert hul driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive.

  Herfra slår alle deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv.- dog skal den, hvis slag vælges, altid slå først videre..

  Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

  Dette skal dokumenteres på scorekortet.

  Point udregnes som Stableford, og fightens handicap udregnes som gennemsnittet af spillernes handicap.

  Tirsdagspige Scramble 

  Vi spiller slagspil fra scratch – dvs. vi spiller indtil bolden er i hul på alle 18 huller, og spillehandicap bruges ikke.

  Alle slår ud, hvorefter stedet for næste slag vælges. Stedet markeres og herfra slår alle deres andet slag – dog ikke den, hvis bold vælges. Sådan fortsætter spillet til bolden er i hul

  DOG

  Par 3 huller spilles almindeligt af alle tre spillere – og det samlede antal slag for hullet noteres på scorekortet

  Der SKAL bruges 4 drives fra hver spiller på holdet (på par-4 og par-5 hullerne) – én spiller kan levere 5 drives – holdet trækker på første hul lod om, hvem det er. Det skal dokumenteres på scorekort, hvis drive der er valgt på hvert hul.

  Der føres kun 1 scorekort

  Her finder du referatet fra Tirsdagspigernes Generalforsamling 2023 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Her finder du Formandens Beretning 2023 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Yderligere referater:

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2022 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Formandens Beretning 2022 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2021 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Formandens Beretning 2021 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2020 – klik her pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Formandens Beretning 2020 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2019 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Formandens Beretning 2019 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2018 – klik her

  Formandens Beretning 2018 – klik her

  Tirsdagspigerne Generalforsamling 2017 – klik her

  Formandens Beretning 2017 – klik her

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2016 – klik her

  Formandens Beretning 2016 – klik her

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2015 – klik her

  Formandens Beretning 2015 – klik her

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2014 – klik her

  Formandens Beretning 2014 – klik her

  Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub deltager hvert år i indsamlingerne til Kræftens Bekæmpelse – Støt Brysterne – via Pink Cup.

  Udover den årlige Pink Cup turnering i Aabenraa Golfklub, sættes der også mange andre ting i søen, som alle har til formål, at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelse.

  I alle de senere år har Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub formået at kvalificere sig til det årlige Pink Cup arrangement, der afholdes af Kræftens Bekæmpelse på en ny bane hvert år. Her deltager vinderne fra Pink Cup matchen i de klubber, der har indsamlet flest penge til Kræftens Bekæmpelse via deres aktiviteter ude i klubberne.

  En stor cadeau til Pink Cup udvalget – og husk at støtte alle aktiviteter med dette formål. Såfremt du eller din virksomhed har lyst til at støtte Pink Cup og ikke allerede gør det, så er du velkommen til at skrive til Marente Andersen på marenteand@gmail.com

  Datoer for AAGK’s Pink Cup match fremgår af Tirsdagspigernes årsprogram.

  Læs mere om Pink Cup her