Tirsdagspigerne

Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub er måske svaret du søger. Er du kvinde, mindst 18 år, medlem i Aabenraa Golfklub og har du max hcp 54 er du velkommen.

Følg os også på Facebook – klik her

Vores motto er:

 • Vi vil have nogle gode timer og oplevelser sammen
 • Vi vil udvikle vort golfspil og det sociale samvær
 • Vi vil respektere forskellighed
 • Vi vil udvise høj moral og etik
 • Tirsdagspigerne arbejder målbevidst for at hjælpe og støtte hinanden. Her kan du få venskaber for livet.

Når det gælder Kræftens Bekæmpelse’s kampagne “Støt Brysterne” hører vi til de sejeste i landet. Vi går foran med solidaritet for vore medsøstre ved indsamlingerne hvert år hvor vi spiller “Pink Cup”.

Tirsdagspigerne er en “klub i klubben”, hvor vi rigtig gerne vil være flere, der har lyst til at spille golf. P.t. er vi cirka 50 medlemmer.

Skulle du få lyst til at være med i Tirsdagspigerne meld dig ind via fanebladet “Indmeldelse” herunder eller henvend dig til en fra bestyrelsen, hvis du ønsker at vide mere.

Corona tilpasning: Vi har KUN løbende start og ingen samlinger eller spiseaftener, indtil andet meldes ud – også selvom der står noget andet på programmet (vi tilpasser os løbende diverse udmeldinger fra AAGK’s bestyrelse/DGU).

Spilleplan for Tirsdagspigerne 2021 – OBS ny udgave 13.05.21

Specielle arrangementer:

Her vil blive posted invitationer til specielle arrangementer for Tirsdagspigerne, når de bliver aktuelle.

Bestyrelsen for Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub: 

Anne Marie Damgård : Formand Tirsdagspigerne / Kontaktperson Sydjysk Damematch

Anne Marie Damgård

Formand Tirsdagspigerne / Kontaktperson Sydjysk Damematch
Email: amdchr@gmail.com
Telefon: 25 28 41 40Lisbeth Kjeldsen : Kasserer

Lisbeth Kjeldsen

Kasserer
Email: lisbethkjeldsen@stofanet.dk
Telefon: 20 31 74 09Ulla Skaarup : Kontaktperson Spisning

Ulla Skaarup

Kontaktperson Spisning
Email: upskaarup@gmail.com
Telefon: 40 31 60 16Mette Luff Damm : Bestyrelsesmedlem

Mette Luff Damm

Bestyrelsesmedlem
Email: dammprivat@gmail.com
Telefon: 22 96 06 94Anette Kraft : Bestyrelsesmedlem

Anette Kraft

Bestyrelsesmedlem
Email: anette_kraft@hotmail.com
Telefon: 20 82 37 97Inge Berg Lassen : Bestyrelsesmedlem

Inge Berg Lassen

Bestyrelsesmedlem
Email: ingeberglassen@gmail.com
Telefon: 23 96 50 66SÅDAN SPILLER DU GOLF I TIRSDAGSPIGEKLUBBEN

Som medlem af Tirsdagspigeklubben kan du spille ud, på alle tidspunkter i løbet af tirsdag – det foregår på denne måde:

 • Vi har fortsat reserveret tidsrummet 16-17 til Tirsdagspigerne, og du opfordres til i videst muligt omfang at spille ud i dette tidsrum for at fremme det sociale samvær
 • Du skal spille på en tirsdag og din markør skal være medlem af pigeklubben, for at dit scorekort tæller med i turneringen – men der må gerne være andre med på flighten .
 • Du kan også spille ud EFTER kl. 17
 • Du er selv ansvarlig for at opgøre dit scorekort i forhold til den spilform, der er gældende den pågældende dag – tjek evt. spiloversigten på opslagstavlen i klubhuset eller på hjemmesiden.
 • Dit scorekort afleveres i kassen eller plasticlommen i klubhuset – husk din markør skal være medlem af Tirsdagspigeklubben
 • Hvis du vil spille EDS, skal du aftale det med din markør, inden du spiller ud
 • Der er kun en starter på de dage, hvor vi har fællesspisning – øvrige dage skal du selv tjekke hvilken spilform, der er gældende
 • Vi spiller tættest på flag på hul 7 – 15 – 18, og på hul 12 i 2.slag. Sidste flight husker at tage sedler med ind fra kasserne!
 • Husk at påføre birdies meget tydeligt på dit scorekort
 • Der er præmieoverrækkelse én gang om måneden til fællespisningen – er du forhindret i at være med der, bliver din præmie lagt til side til dig

Spisedage med præmieoverrækkelse een gang om måneden – se spiloversigten

Her gælder følgende:

 • Du er KUN med i denne dags turnering, hvis du spiller med i Gunstarten.
 • Der er typisk gunstart kl. 16.30. Du melder dig til i klubbens turneringskalender, (golfklubbens hjemmeside). Starteren sætter hold ud fra de tilmeldte.
 • Tilmelding senest kl. 18 søndagen før. Denne tilmelding gælder samtidig som bindende tilmelding til spisning.
 • Ønsker du ikke at spise med, men kun spille golf, SKAL DU framelde spisning til Ulla Skaarup (skaarup@privat.dk – Mobil: 40 31 60 16) senest mandag kl. 12:00
 • Hvis du melder fra på Golfbox senere end kl. 12.00 mandagen, må du regne med at blive opkrævet betaling for maden.

Regler for klublivet for Tirsdagspigerne.

Generelt:
Gældende er Tirsdagspigernes vedtægter. Alle turneringer spilles efter The Royal ancient Golf Club og St. Andrews regler, Aabenraa Golfklubs lokale regler samt almindelige turnerings-bestemmelser.

Kontingent: Kontingent er fastsat til kr. 500,- og bedes indbetalt til pigeklubbens konto i Kreditbanken: 7930 1099366 . Ved tilmelding efter 1. juli betales kr. 250,- for resten af sæsonen.

Turneringer:
Der spilles i 2 rækker A og B- række. Inddeling afhænger af de tilmeldtes spillehandicap ved sæsonstart.

Præmier: Der er max. 3 præmier i hver række. Er der under 10 deltagere i en række, er der 2 præmier, under 5 deltagere er der 1 præmie. Præmiestørrelsen tilpasses budgettet. Ved holdmatcher er der præmier til 1. og 2. pladsen. Birdies markeres på scorekortet, og der udleveres en ”birdie”.

Mødetid er 10 minutter før starttid på hul 1.

Scorekortet Du er ansvarlig for, at dit scorekort er korrekt udfyldt. Et korrekt udfyldt scorekort er et kort, der er påført fornavn, efternavn, handicap, tildelte slag, række, medlemsnummer, dato og matchform. Desuden skal scoren på hvert hul være anført i kolonnen ”spiller”, og den samlede score skal være ført ned i feltet ”resultat”, Scorekortet underskrives af såvel spiller som markør med navn og medlemsnummer. Et ikke korrekt udfyldt/ulæseligt scorekort vil medføre diskvalifikation. OBS: Hvis du går ind, før matchen er slut, skal du aflevere scorekortet påført ”No return”.

Handicaptællende turneringer:
Hvis regulering af HCP skal finde sted, skal scoren altid – uanset turneringsform – af spilleren selv – omregnes til Stableford-point inden aflevering af scorekort. Scorekort til nedregulering af HCP sørger spilleren selv for at indberette.

Venskabsklubber
Matcher mod venskabsklubber afvikles efter de aftalte matchproportioner

Tilmelding både til match og spisning 

Gæstespillere:
Kvindelige medlemmer (min 18 år og max hip. 45) af AAGK, er velkomne til at spille med som gæstespillere i op til 5 matcher i en sæson hos Tirsdagspigerne mod betaling af 50 kr. pr. match. Pengene kan betales kontant til matchleder eller overføres til vores konto (se under ”kontingent”.) Som gæstespiller er det er ikke muligt at tilmelde sig på golfbox. Derfor skal gæstespilleren henvende sig til matchleder forinden for at høre, om der er plads den pågældende tirsdag. Hvem der er matchleder, kan ses på vores hjemmeside under årets turneringsprogram.

§ 1.

Foreningens navn er Aabenraa Golfklub – Tirsdagspigerne – en klub i klubben under Aabenraa Golfklub.

§ 2.

Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at udbrede kendskabet til golfsporten.

§ 3.

Som aktive medlemmer optages piger, der er fyldt 18 år (fra og med det kalenderår man fylder 18 år). Medlemskab af Aabenraa Golfklub og max hcp 54 er en forudsætning for optagelse.

Stk. 2. En eventuel fremtidig medlemsbegrænsning skal godkendes af såvel Tirsdagspigernes generalforsamling som Bestyrelsen for Aabenraa Golfklub.

§ 4.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og godkendes på den årlige generalforsamling i oktober måned forud for den kommende golfsæson (1.4. – 31.10.)

§ 5.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. Indkaldelse sker ved opslag i klubhus og ved annoncering i årsprogrammet. Opslag i klubhuset skal ske med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Stk. 3 Stemmeberettigede er kun medlemmer af Aabenraa Golfklub – Tirsdagspigerne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 50 % af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel. Dette ved opslag i klubhus og på klubbens hjemmeside.

§ 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af stemmetællere.
 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Forslag fra medlemmerne.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer..
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. september.

§ 7.

Bestyrelsen består af højest 7 og mindst 3 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 4 og 3 medlemmer[1]. Genvalg kan finde sted, dog højest 2 gange i træk.

Stk. 2 Valgbar til bestyrelsen er medlemmer af Aabenraa Golfklub – Tirsdagspigerne.

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer samt fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer de fornødne beslutninger inden for rammerne af det vedtagne budget. Herudover fastlægger bestyrelsen:

 1. I hvor mange rækker der skal spilles
 2. Præmiestørrelser. Antallet af spillere pr. flight
 3. Årsprogram Rammerne for afvikling af turneringer (9/18 huller)
 4. Antallet af venskabsbesøg
 5. Regelsæt for klublivet.

§ 10.

Turneringerne afvikles tirsdage.

§ 11.

Klubbens regnskabsår går fra 1.10. – 30.9.

§ 12.

Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder Aabenraa Golfklubs juniorarbejde.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. januar 2005 og ændret den 2.10. 2012 (spil hele dagen) og 7.10. 2014 (handicapbegrænsning) og 3.10. 2017 (antal i bestyrelse og generel forenkling af vedtægter)

[1] Ved 5 bestyrelsesmedlemmer afgår årligt hhv. 3 og 2 medlemmer, ved 3 bestyrelsesmedlemmer afgår årligt hhv. 2 og 1 medlem

Kontingent i Tirsdagspigerne er normalt 500 kr. pr. år – men pga. af den usikre coronasituation, vil vi bede dig vente med at indbetale kontingent, til du får en besked om det.

Det er dog vigtigt, at du MELDER DIG IND her på siden, da du ellers ikke kan booke tider tirsdage kl. 16-17, hvis det er der, du gerne vil spille.

BEMÆRK: Selvom du var medlem sidste sæson, SKAL du igen indmelde dig her på siden.

 

Du kan blive indmeldt i Tirsdagspigerne ved at udfylde nedenstående:

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. & By (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefon/mobil

  Medlemsnummer (skal udfyldes)

  Handicap (skal udfyldes)

  Fødselsdato f.eks. 26.12.1967 (skal udfyldes)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Best-ball Stableford

  Holdmatch. Alle spiller deres egen bold som ved almindelig Stableford, og der føres scorekort som

  sædvanlig. Efter hvert hul noteres holdets tre bedste scores målt i point på et af scorekortene (holdscorekortet).

  Alle scorekort afleveres samlet.

  Cirkelinematch

  Spilles som almindelig Stableford. Hver flight får udleveret en bold, Cirkeline, som har et specielt kendetegn

  (farve, reklame e.lign). Bolden skal cirkulere blandt spillerne i flighten.

  Eksempel: På en flight med 4 deltagere spiller første kvinde med Cirkeline på hul 1, 5, 9, 13 og 17. Næste

  kvinde spiller med Cirkeline på hul 2, 6, 10, 14 og 18. Tredje kvinde spiller med Cirkeline på hul 3, 7, 11 og

  15, og fjerde kvinde spiller med Cirkeline på hul 4, 8, 12 og 16.

  Cirkelines score noteres særskilt på scorekortet. Det drejer sig om at få Cirkeline med hjem med flest point.

  Hvis Cirkeline mistes undervejs, noteres det på scorekortet, og flighten spiller videre med deres egne bolde.

  Eclectic-match

  Eclectic er et slagspil, der spilles over en hel sæson.

  Det foregår således, at man ”lukker” et hul, når man mener, man har opnået den bedst tænkelige score på

  det aktuelle hul. (Et hul lukkes typisk, når man opnår en birdie, et par eller en bogey).

  Man ”lukker” hullet ved at skrive det på skemaet i mappen, sammen med den dato, det er ”lukket”, og spiller

  og markør skriver under. Man kan nedjustere én gang pr. hul, hvis man opnår en bedre score – derefter

  kan det ikke ændres, så det afgørende er, hvor længe man tør vente på at få en god score. Hullet kan lukkes

  på spilleaftenen – eller senest ugen efter, HVIS man har opbevaret scorekort OG man selv og markør er til

  stede og kan skrive under!

  Hvis der er huller, man ikke når at lukke i sæsonen, påføres de til sidst af spilleder med hullets par gange 2

  (Altså fx et par 3 hul lukkes i 6 slag).

  Et hul kan kun lukkes på tirsdagspige-dagene, og kun på egen bane. Sidste tællende spilledag angives på

  turneringsprogrammet.

  Afgørelse:

  Bruttoscorevinder: lavest antal slag.

  Nettoscorevinder: Bruttoscore minus det aktuelle spillehcp.

  Ved lige scorer afgøres vinder på sidste 9 huller, sidste 6 huller, sidste 3 huller, højeste handicap

  Greensome Stableford

  Parmatch. Der spilles en bold pr. par, dog slår begge spillere ud på hvert hul. Herefter vælger parret så det

  bedste drive at spille videre med, og skiftes efterfølgende til at slå. Her udregnes spillehandicappet ud fra en

  formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.

  Eks.: Lone har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som

  afrundes til 14 (0,5 og derover rundes op).

  Foursome Stableford

  Parmatch. Der spilles en bold pr. par, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de ulige huller,

  mens makkeren slår ud på de lige huller. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets

  spillehandicap.

  Hallington

  Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis

  der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point.

  Spilles derimod et par 4-hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til

  slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag.

  Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

  Jernmatch

  Hver spiller må kun medbringe og bruge jern samt potter.

  Der spilles Stableford.

  Scottish Twosome

  Parmatch. Begge partnere slår ud på teestederne.

  På par-4 og par-5 hullerne slår begge andetslaget til partnerens bold.

  Først efter andetslaget vælges, hvilken bold man vil spille videre med.

  Den spiller, hvis andetslag man ikke anvendte, slår tredjeslaget.

  Herefter slår man skiftevis til bolden, indtil den er i hul.

  På par 3 hullerne vælger man hvilken bold, man spiller videre med efter udslaget. Den spiller, hvis udslag

  man ikke anvendte, slår andetslaget. Herefter slå man skiftevis til bolden, indtil den er i hul.

  Handicap beregnes som 6/10 af laveste handicap + 4/10 af højeste handicap (normal op- og nedrunding)

  Eksempel 1: partner 1 har 22 slag og partner 2 har 32 slag.

  22/10X6=13,6 + 32/10×4=12,8 = 26,4. Afrundes til 26 slag

  Eksempel 2: partner 1 har 22 slag og partner 2 har 33 slag.

  22/10X6=13,6 + 33/10×4=13,2 = 26,8. Afrundes til 27 slag

  Slagspil

  Der spilles med handicap. Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden. Spillehandicappet

  trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren. Spilleren der har brugt færrest slag vinder.

  Stableford

  Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. På hvert hul opnås point efter følgende skala:

  Nettoscore: Par giver 2 point

  1 slag over par giver 1 point

  Mere end 1 slag over par giver 0 point

  1 slag under par giver 3 point

  2 slag under par giver 4 point

  3 slag under par giver 5 point osv.

  Stableford fra gul tee-farve

  Husk at beregne antal slag i konverteringstabel: Teefarve gul – damer.

  Der spilles ellers som beskrevet ovenfor under Stableford.

  Tirsdags-Scramble

  Holdturnering, hvor flightens handicap udregnes som gennemsnittet af spillernes handicap. På hvert hul

  driver alle, hvorefter man vælger det bedste drive.

  Herfra slår alle deres andet slag. Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv.

  Samtlige spilleres drives skal vælges mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).

  Dette skal dokumenteres på scorekortet.

  Point udregnes som Stableford.

  Rævehalematch:

  Navnet hentyder til, at præmien kan være en rævehale, som vinderen har ret til at “bære” ved næste års match.

  Der spilles i 3 rækker: A-B-C.

  Første spiller, der slår ud i hver række ”bestemmer” hullets par. Det antal slag, spilleren bruger til hullet er

  dette huls par. Spilleren skriver sit antal brugte slag på en seddel i en plastfolder, som vil være placeret ved

  udslagsstedet til det følgende hul.

  De efterfølgende spillere udregner deres scorer ud fra denne score. Scoren udregnes i stableford-points for

  hvert hul.

  Norsk Stableford:

  Der spilles efter normale Stableford-regler, dog skal hver spiller kaste bolden én gang pr. hul. Kommer bolden i hul uden kastet er brugt, tildeles 2 straffeslag. Kastet gælder ikke som slag.

  Jokermatch, frivillige huller:

  Spilles ved stableford turnering.

  Før i går ud, meddeler du din markør, hvilke 4 huller DU vælger som jokerhuller. Disse huller noteres på dit scorekort.

  Et jokerhul giver det dobbelte af den opnåede score på det pågældende hul. Har du f.eks. valgt hul 1 som jokerhul og scorer 2 point på hullet, så tildeles du 4 point på huller.

  Flagspil:

  Man spiller indtil man har brugt alle sine slag d.v.s. Banens par plus dine tildelte slag.

  Har man f.eks. 21 tildelte slag spiller man indtil man har brugt 71+21 d.v.s. 92 slag og så sætter man flaget der hvor bolden er.

  Har man flere slag efter at have spillet 18 huller fortsætter man på hul 1 indtil man ikke har flere slag.

  Her finder du referatet fra Tirsdagspigernes Generalforsamling 2021 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Her finder du Formandens Beretning 2021 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Yderligere referater:

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2020 – klik her pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Formandens Beretning 2020 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2019 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Formandens Beretning 2019 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2018 – klik her

  Formandens Beretning 2018 – klik her

  Tirsdagspigerne Generalforsamling 2017 – klik her

  Formandens Beretning 2017 – klik her

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2016 – klik her

  Formandens Beretning 2016 – klik her

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2015 – klik her

  Formandens Beretning 2015 – klik her

  Tirsdagspigernes Generalforsamling 2014 – klik her

  Formandens Beretning 2014 – klik her

  Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub deltager hvert år i indsamlingerne til Kræftens Bekæmpelse – Støt Brysterne – via Pink Cup.

  Udover den årlige Pink Cup turnering i Aabenraa Golfklub sætter de også mange andre ting i søen, der alle har det formål at indsamle penge til Kræftens Bekæmpelse.

  I alle de senere år har Tirsdagspigerne i Aabenraa Golfklub formået at kvalificere sig til det årlige Pink Cup arrangement afhold af Kræftens Bekæmpelse. Her kommer kun de klubber med, der har indsamlet flest penge til Kræftens Bekæmpelse via deres aktiviteter ude i klubberne.

  En stor cadeau til Pink Cup udvalget og husk at støtte alle aktiviteter til dette formål. Såfremt du eller din virksomhed har lyst til at støtte Pink Cup og ikke allerede gør det, så er du velkommen til at skrive til Marente Andersen på marenteand@gmail.com