Turneringsbestemmelser

Nedenstående generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle turneringer arrangeret af Aabenraa Golfklubs turneringsudvalg. Betingelser, der fremgår ved turneringerne i golfbox, træder altid i stedet for de generelle betingelser.

 1. Regler

Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews’ sidst vedtagne regler samt Aabenraa Golfklubs lokale regler (link indsættes) og generelle turneringsbestemmelser. Medmindre andet er anført for den enkelte turnering, spiller herrer/junior fra gul tee og damer/junior fra rød tee.
Enhver regeltvist afgøres af turneringsledelsen. Spilleren kan senest 8 dage efter turneringen skriftligt anke en afgørelse til turneringsudvalget.

 1. Deltagere

Alle medlemmer, der ikke er i restance med kontingent eller turneringsfee, og andre med gyldigt DGU-kort eller lignende kan deltage i klubbens turneringer i overensstemmelse med propositionerne for den enkelte turnering.
Kun klubbens egne PRO’er kan deltage i turneringer med handicap.

 1. Proportioner

Oplysninger om rækkeinddeling, max. deltagere, turneringsfee, tilmeldingsfrist, handicapbegrænsning etc. vil fremgå af proportionerne for den enkelte turnering, der bekendtgøres senest 14 dage før afvikling. Det er deltagernes pligt at være bekendt med den enkelte turnerings bestemmelser. Juniorer deltager i klubbens turneringer på lige fod med seniorer. Dog kan turneringsudvalget i udvalgte turneringer lave en særskilt juniorrække.

 1. Tilmelding og betaling

Tilmelding til turneringer foretages via www.golfbox.dk.
Betaling af turneringsfee sker i forbindelse med tilmeldingen på golfbox, eller efter aftale med turneringsleder/kontoret.
Turneringsfee fastsættes af bestyrelsen og fremgår af bestemmelserne for den enkelte turnering.
Turneringslederen kan efter tilmeldingsfristens udløb kontaktes for evt. deltagelse. Hvis det er praktisk muligt, vil eftertilmeldte kunne deltage i turneringen.

 

 1. Afbud/udeblivelse

Afbud skal meddeles til turneringsledelsen (på telefon eller SMS) senest 1 time før turneringsstart.
Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb refunderes turneringsfee ikke.
Udeblivelse uden afbud kan medføre 1 spilleberettiget turneringsdags karantæne.

 1. Startliste med mere

Startliste offentliggøres senest kl. 12.00 dagen før turneringen på Golfbox. Starttider og rækkefølge skal nøje overholdes.
Turneringslederen kan træffe afgørelse om ændring af holdsammensætning og starttid i særlige tilfælde, f.eks. ved afbud. Ændring af holdsammensætning ved start eller under spil, uden turneringsledelsens accept, medfører diskvalifikation.
Hver flight har ansvar for, at runden gennemføres i et tempo der følger forangående og ikke bremser bagvedgående unødigt. Turneringslederen kan henstille til højere tempo.
Startsted er normalt altid hul 1. Undtaget er turneringer med gunstart, der er fastlagt i programmet. Igangsætning eller afbrydelse af en turnering sker ved tuden med horn.

 1. Scorekort

Scorekort udleveres i klubhuset fra 1 time før første start og skal være afhentet senest 30 min. før første start. Det er det underskrevne scorekort som er gældende i klubbens turneringer. Scorekort afleveres umiddelbart efter runden.

 1. Afgørelse ved lige resultat

8.a Almindelige klubturneringer
Slagspil: Ved lige resultater mellem præmiemodtagere benyttes den matematiske metode (banens sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste). Derefter lodtrækning.

8.b Klubmesterskaber
I tilfælde af lige scores, afgøres resultatet på følgende måde, jfr. anbefaling fra R&A ved Klubmesterskab slagspil:
1. plads:
Sudden death play-off på først hul 18, dernæst hul 17 og så igen hul 18. Denne rækkefølge gentages indtil play-off er afgjort.
Øvrige placeringer:
Bedst på banens sidste 36, 18, 9, 6, 3 og sidste hul(ler).

8.c Klubmesterskab hulspil:
Sudden death play-off fortsætter på hul 1 osv. indtil afgørelse – også gældende for finalerne.

 1. Præmier

Præmieantal beregnes normalt i forhold til deltagerantallet i rækken. Sædvanligvis uddeles én præmie pr. påbegyndt 7 til 8 deltagere.
I slagspilsturneringer vil der evt. være ekstrapræmier for laveste bruttoscore evt. både for damer og herrer.
I visse turneringer er der vandrepræmier, som overrækkes i henhold til bestemmelserne, og de kan evt. dække én eller flere rækker.
I sponsorstøttede turneringer, uddeles præmierne i henhold til bestemmelserne for den pågældende turnering.

Præmier kan kun udleveres til den spiller, der har præsteret resultatet. Er denne ikke tilstede ved præmieoverrækkelsen, overdrages præmien til den næste på resultatlisten osv.

Der kan være præmier til “Nærmest flag” (bolden skal ligge på green), “Længste drive” (bolden skal ligge på fairway), tættest på flaget i 2. slaget på par 4 huller, tættest på linje på fairway. Præmierne overgår til “Klappepræmie”, hvis ikke vinderen er til stede ved præmieoverrækkelsen (dvs. der trækkes lod mellem de tilstedeværende deltagere fra turneringen, der ikke har modtaget en præmie.)

Juniorer må ikke modtage præmier med alkohol. I disse tilfælde vil præmien blive ændret til en anden præmie med tilsvarende værdi.

En diskvalificeret spiller er ude af turneringen. Hulpræmie/længste drive mv. indgår som præmie. Dvs. en diskvalificeret spiller kan ikke modtage præmier.

 1. Klubmesterskab

Klubmesterskaber afvikles for fuldgyldige medlemmer med hjemmeklub i Aabenraa Golfklub.
Turneringsudvalget og Eliteudvalget fastsætter turneringsbetingelser.

 1. Brug af golfcars og caddie

Brug af golfcar i en turnering, er kun tilladt for spillere, som har truffet aftale med kontoret i Aabenraa Golfklub. Det store klubmesterskab er kun for gående. I aldersmesterskaber og stableford mesterskaber kan der gives tilladelse til at være kørende efter aflevering af lægeerklæring til kontoret.
Brug af caddie er normalt tilladt. Det er dog aldrig tilladt for juniorer at benytte en forælder som caddie.

 1. Banerekord

Jfr. DGU´s anbefaling, er gældende scores for banerekord opnået under turneringsbetingelser.

 1. Afstandsmåler/Mobiltelefon

Mobiltelefon skal være lydløs under spillet og samtaler er ikke tilladt under en turnering. Undtagelse er opkald til 112 Alarmcentralen, turneringsleder og dommer.

 1. Dyr

Det er ikke tilladt at medbringe dyr i turneringer.

 

Revideret af Turneringsudvalget februar 2022.