Seniorklubben

Seniorklubben er klubben-i-klubben for de “ældre” medlemmer af Aabenraa Golfklub. For at være en del af seniorklubben skal du være fyldt 55 år.

Klubben er det sociale omdrejningspunkt for rigtig mange medlemmer og mange aktiviteter i Aabenraa Golfklub. Det være sig både i det lokale klubliv – men også via mange forskellige golf udflugter og rejser i løbet af året.

Årligt kontingent i Seniorklubben er kr. 300,- og kan indbetales på konto 9734-0003111601.

 

Du kan se Seniorklubbens Turneringsplan for 2023 ved at klikke på nedenstående link:

Spilleplan Seniorklubben 2024

Stableford

På hvert hul opnås points efter følgende skala, hvor par her er lig med banens par + spillerens tildelte antal slag på hullet:

 • Mere end 1 slag over par giver 0 points
 • 1 slag over par giver 1 point
 • Antal slag lig med par giver 2 points
 • 1 slag under par giver 3 points
 • 2 slag under par giver 4 points
 • 3 slag under par giver 5 points
 • 4 slag under par giver 6 points

NB: En bold, som ikke kan give point, bør samles op.

Slagspil

Antal brugte slag på hvert hul noteres på scorekortet. Efter runden lægges antallet af brugte slag på hvert hul sammen. Det samlede antal slag udgør bruttoscoren.

Trækkes spilhandicappet fra bruttoscoren, har man nettoscoren.

Spilleren der har brugt færrest slag (nettoscoren) er vinder.

Hallington

Det enkelte huls par ganges med 2. På et par 5 hul får man således 10 slag. På et par 4 hul 8 slag. På et par 3 hul 6 slag.

De opnåede points på hullet beregnes ved trække antal brugte slag fra hullets par x 2.

Eksempler:

 • Spilles et par 5 hul i 7 slag, opnår man 10 (5×2) – 7 = 3 point.
 • Spilles et par 4 hul i 3 slag, opnår man 8 (4×2) – 3 = 5 point.
 • Spilles et par 4 hul i 7 slag opnår man 8 (4×2) – 7 = 1 point.
 • Spilles et par 3 i 4 slag opnår man 6 (3×2) – 4 = 2 points

Hvis der bruges flere slag end 2 x hullets par, fås 0 point.

Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag.

Spilresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.

Texas Scramble

Texas Scramble er et holdspil. På hvert hold vælges en holdkaptajn.

Når alle på holdet har drivet ud, vælger holdet/kaptajnen den ”bedste bold”. Bolden markeres. Holdet har nu brugt 1 slag.

Ejeren af ”den bedste bold” slår derefter sin bold som den ligger. Resten af holdet slår herefter deres bolde fra samme placering/markering. Holdet har nu brugt 2 slag.

Den ”bedste bold” vælges igen og markeres. Ejeren af ”den bedste bold” slår derefter sin bold som den ligger, og resten af holdet slår herefter deres bolde fra samme placering/markering. Holdet har nu brugt 3 slag.

Således fortsættes indtil første bold er i hul.

På scorekortet noteres holdets bruttoscore for ”bedste bold”.

Bemærk:

 • Ved en 4-bold på 18 huller skal den enkelte spiller drive min. 4 gange.
 • Ved en 3-bold på 18 huller skal den enkelte spiller drive 6 gange.

Tre-jerns turnering

Spilles som almindelig stableford.

Hver spiller må dog kun medbringe og anvende 3 køller, hvoraf den ene skal være en putter, når der spilles til sommergreens.

Den gyldne bold

Holdmatch med 3 eller 4 spillere på hvert hold. Der udleveres en “gylden” bold pr. hold. Spilles i øvrigt som almindelig stableford match.

Holdet bestemmer selv, hvem der skal spille den gyldne bold på hullet, da den skal gå på omgang.

Den gyldne bolds score er holdets score på hullet samt scoren på hullet for den, der har spillet med den gyldne bold.

Mister holdet den gyldne bold, er man ude af holdmatchen, men den enkelte spiller deltager fortsat i den individuelle konkurrence.

Bemærk:

 • Ved en 4-bold på 18 huller skal den enkelte spiller spille den gyldne bold min 4 gange.
 • Ved en 3-bold på 18 huller skal den enkelte spiller spille den gyldne bold 6 gange.

Spil fra gul tee

Alle spillere spiller fra gul tee med det dertil hørende spillehandicap. Spilles i øvrigt som almindelig stablefordmatch.

Spil fra rød tee

Alle spillere spiller fra rød tee med det dertil hørende spillehandicap. Spilles i øvrigt som almindelig stablefordmatch.

Foursome

For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til.

Den ene spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige.

Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Norsk Stableford

Norsk Stableford er en variation af det traditionelle Stableford, hvor hver spiller dog skal kaste bolden én gang pr. hul!

Kastet tæller som et slag!

Kommer bolden i hul, uden at spilleren har brugt sit kast, tildeles 2 straffeslag!

Jokermatch, frivillige huller

Spilles ved stableford turnering.

Før i går ud, meddeler du din markør, hvilke 4 huller DU vælger som jokerhuller. Disse huller noteres på dit scorekort.

Et jokerhul giver det dobbelte af den opnåede score på det pågældende hul. Har du f.eks. valgt hul 1 som jokerhul og scorer 2 point på hullet, så tildeles du 4 point på huller.

Irish Rumble

Stableford med fuldt spillehandicap

Turneringen spilles som en Best-ball holdturnering.

På hullerne 1 – 6 er det den bedste score på holdet der tæller.

På hullerne 7 – 12 er det de 2 bedste scores på holdet der tæller.

På hullerne 13 – 18 er det de 3 bedste score på holdet der tæller.

Seniorklubben er en “Klub i klubben” under Aabenraa Golfklub, men med egen bestyrelse og vedtægter.
Bestyrelsen vælges hvert år på den ordinære generalforsamling, der afholdes i henhold til vedtægterne.
Seneste generalforsamling gav følgende sammensætning af bestyrelsen: 

Leif Nørgaard Lauridsen : Formand Seniorklubben

Leif Nørgaard Lauridsen

Formand Seniorklubben
Email: lmnl@stofanet.dk
Telefon: 20435088Jan Kruse Hansen : Næstformand

Jan Kruse Hansen

Næstformand
Email: jan.kruse@sol.dk
Telefon: 40969271Marianne Hagedorn : Bestyrelsesmedlem

Marianne Hagedorn

Bestyrelsesmedlem
Email: tomaha@youmail.dk
Telefon: 28206682Jytte Hansen : Kasserer

Jytte Hansen

Kasserer
Email: bejy@bbsyd.dk
Telefon: 22624483Grethe Nielsen : Sekretær Seniorklubben

Grethe Nielsen

Sekretær Seniorklubben
Email: margretheni@gmail.com
Telefon: 55562809Christian Andersen : Medlem Turneringsudvalget / Suppleant Seniorklubben

Christian Andersen

Medlem Turneringsudvalget / Suppleant Seniorklubben
Email: ca7913@gmail.com
Telefon: 20402006Helge Jefsen : Suppleant

Helge Jefsen

Suppleant
Email: helge@jefsen.dk
Telefon: 21448035§ 1: Klubbens formål er at arrangere en ugentlig match for medlemmer, evt. arrangere venskabsmatcher med andre klubber i området, og ellers skabe gode muligheder for at udbygge det sportslige og sociale samvær i klubben.

§ 2:   Som medlemmer kan optages medlemmer af Aabenraa Golfklub, fra det år medlemmet fylder 55 år, og enten betaler seniorfuldtids kontingent, hverdagsflex kontingent eller langdistance kontingent. Medlemstallet er foreløbigt ikke begrænset. En medlemsbegrænsning kan kun ske efter vedtagelse på klubbens generalforsamling og efter forinden at være drøftet med Aabenraa Golfklubs bestyrelse.

§ 3: Medlemskontingentet fastsættes efter bestyrelsens indstilling på den årlige generalforsamling. Ved indmeldelse efter sommerferien betales 50 % af årskontingentet. Evt. matchfee besluttes af bestyrelsen.

§ 4: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned med følgende dagsorden:

 • valg af dirigent
 • udpegning af stemmetællere
 • bestyrelsens beretning
 • fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 • fremlæggelse af kommende års budget og fastlæggelse af kontingent
 • behandling af indkomne forslag – herunder fra bestyrelsen
 • valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • valg af revisor og revisorsuppleant
 • eventuelt.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i klubhus med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og via udsendelse i Nyhedsbrev til Seniorklubbens medlemmer. Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Kun medlemmer af klubben har stemmeret, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. På ethvert forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted på bestyrelsens foranledning eller såfremt mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsætter forslag herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal holdes inden 4 uger efter begærings modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubhus og på klubbens hjemmeside. Eventuel vedtagelse af klubbens ophør kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers godkendelse.

§ 7: Seniorklubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker på årets generalforsamling. Den valgte bestyrelse udpeger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Valg gælder for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til gennemførelse af klubbens forskellige aktiviteter. Klubbens regnskabsår går fra 1.10-30.9.

§ 8: Bestyrelsen har den daglige ledelse af seniorklubben og fastlægger bl.a. matcher, præmiestørrelser, antal af spillere pr. flight, rammerne for afvikling af turneringer, evt. venskabsbesøg, regelsæt for klublivet m.v.

§ 9: Turneringer afvikles mandag formiddag.

§ 10: I tilfælde af klubbens ophør tilfalder evt. formue Aabenraa Golfklub.

Vedtægter er sidst revideret på generalforsamling 2011

Bliv indmeldt i Seniorklubben ved at udfylde nedenstående:

  Dit navn (skal udfyldes)

  Adresse (skal udfyldes)

  Postnr. & By (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Telefon/mobil

  Medlemsnummer (skal udfyldes)

  Fødselsdato f.eks. 28.04.1967 (skal udfyldes)

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  Her finder du referater af Bestyrelsesmøder:

  Bestyrelsesmøde 8. januar 2024 – klik her

  Bestyrelsesmøde 11. september 2023 – klik her

  Bestyrelsesmøde 9. januar 2023 – klik her

  Bestyrelsesmøde 11. januar 2022 – klik her

  Bestyrelsesmøde 17. juni 2021 – klik her

  Bestyrelsesmøde 17. maj 2021 – klik her

  Bestyrelsesmøde 20. juli 2020 – klik her

  Bestyrelsesmøde 27. april 2020 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 6. januar 2020 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 23. september 2019 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 7. januar 2019 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 27. august 2018 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 4. januar 2018 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 27. marts 2017 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 9. januar 2017 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 19. september 2016 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 27. juni 2016 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 9. maj 2016 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 21. marts 2016 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 8. februar 2016 – klik her 

  Bestyrelsesmøde 13. januar 2016 – klik her 

  Her finder du referater og beretninger fra Generalforsamlinger:

  Referat af Ordinær Generalforsamling 2023 – klik her
  Formandens beretning for Seniorklubben 2023 – klik her
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2022 – klik her
  Formandens beretning for Seniorklubben 2022 – klik her
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2021 – klik her
  Formandens beretning for Seniorklubben 2021 – klik her
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2020 – klik her
  Formandens beretning for Seniorklubben 2020 – klik her
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2019 – klik her
  Formandens beretning for Seniorklubben 2019 – klik her
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2018 – klik her 
  Formandens beretning for Seniorklubben 2018 – klik her 
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2017 – klik her
  Formandens beretning for Seniorklubben 2017 – klik her 
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2016 – klik her 
  Formandens beretning for Seniorklubben 2016 – klik her 
   
  Referat af Ordinær Generalforsamling 2015 – klik her  
  Formandens beretning for Seniorklubben 2015 – klik her
   
  Referatet af Ordinære Generalforsamling 2014 klik her