Vedtægter

Vedtægter for Aabenraa Golfklub

Navn og hjemsted

§ 1
Foreningens navn er Aabenraa Golfklub (AaGK) og foreningens hjemsted er i Aabenraa kommune, stiftet 11. 12.2002.

Formål

§ 2
Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til golfsporten.
Foreningen skal etablere og drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at foreningens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

Foreningens medlemskab

§ 3
Foreningen skal være medlem af Dansk Golf Union. Yderligere medlemskab besluttes af bestyrelsen.

Medlemmer

§ 4
Som aktive eller passive medlemmer optages enkeltpersoner.

Kontingent

§ 5
Kontingent og maksimalt indskud fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling for de til enhver tid gældende kontingentgrupper. Kontingentgrupperne og definitionen på disse samt vilkår for indskud og betaling af dette fastlægges løbende af bestyrelsen og skal til enhver tid være tilgængelige for klubbens medlemmer ved forespørgsel på kontoret, hhv. ved opslag på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen har ret til løbende at tilpasse kontingentgrupperne, så de afspejler den efterspørgsel, der måtte herske blandt egne såvel som nye medlemmer, og i den sammenhæng kan bestyrelsen fastsætte kontingentet for en ny kontingentgruppe frem til den kommende generalforsamling, hvor generalforsamlingen fastsætter kontingentet for den indeværende sæson.

Stk. 2. Medlemskab er bindende for et år ad gangen fra 1. januar at regne. Udmeldelse og skift af kontingentgruppe kan kun ske ved skriftlig henvendelse til klubben med 2 måneders varsel til årets udgang.
Overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan dog herudover ske som følge af sygdom. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde, efter en konkret vurdering af forholdet, betingelserne herfor.

Stk. 3: De af medlemmerne betalte indskud tilbagebetales ved ophør efter minimum 5 års aktivt medlemskab, såfremt Foreningen på tidspunktet for udmeldelse har minimum 500 medlemmer i kontingentgruppen “Aktiv senior medlem”.
Tidspunkt for udmeldelse, dato og klokkeslæt er afgørende for antallet af medlemmer i kontingentgruppen “Aktiv senior medlem”. Medlemstallet for medlemmer i kontingentgruppen “Aktiv senior medlem” opgøres løbende, i henhold til ind-/udmeldelser og eksklusioner. Ekskluderede medlemmer medtages i opgørelsen fra den dato de skylder kontingent – ikke den dato, de er ekskluderet.

§ 6
Kontingentrestance udover 3 måneder medfører eksklusion uden ret til tilbagebetaling af indskud, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra.
Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede, og genoptagelse sker på vilkår svarende til ny optagelse, for så vidt angår samtlige forhold, herunder ny betaling af indskud, anciennitet mv.

Generalforsamling

§ 7
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes i Aabenraa kommune hvert år inden udgangen af 3 måneder efter regnskabsårets afslutning. Indkaldelse skal ske ved opslag i golfklubhuset samt annoncering på klubbens hjemmeside og i evt. klubblad, med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen valgt dirigent.

Stk. 3: Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som er fyldt 16 år. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 5 pr. medlem. Medlemmer med “Passivt medlemskab” må gerne deltage i generalforsamlinger, men har ikke stemmeret.

Stk. 4: Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Vedtagelse af vedtægtsændringer, optagelse af større lån, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt foreningens opløsning i henhold til § 16 kræver dog, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer derfor. Vedtages forslaget med 2/3 af de fremmødte medlemmer, men er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne til stede på generalforsamlingen, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal uanset hvor mange, der er mødt.

Stk. 5: På opfordring af mindst 4 stemmeberettigede medlemmers forlangende, eller såfremt dirigenten finder dette formålstjenligt, skal der afholdes skriftlig afstemning.
Ved personvalg skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning.
Følgende afstemningsmetode anvendes ved personvalg: Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadigt er ubesatte poster.

Stk. 6: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 20 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Stk. 7. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 8
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent.
Udpegning af stemmetællere
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fremlæggelse af regnskab jf. §14 til godkendelse.
Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valg af revisor og revisor-suppleant.
Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. januar.

Bestyrelse

§ 9
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2: Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Stk. 3: I tilfælde af vakance i bestyrelsen indtræder suppleanterne primært, sekundært supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

§ 10
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Over bestyrelsens forhandlinger føres referat, der offentliggøres på hjemmesiden.

§ 11
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer, med bindende virkning, beslutning i foreningens anliggender.

Stk. 2: Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Tegningsberettiget er dog alene myndige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

§ 12
For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 13
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.
Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene, som derefter udpeger øvrige medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Regnskab og revision

§ 14
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3: Regnskabet gennemgås af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for to år.

Stk. 4: Revisorerne skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt retvisende. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

Klubbens medlemskaber

§ 15
Foreningen respekterer de af Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbund fastlagte betingelser for medlemskab, ligesom foreningen respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af Nordisk- og DGU-kort.
For golfspillet i foreningen gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Stk. 2: Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for foreningens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra foreningen, idet medlemmet kan kræve afgørelsen om udelukkelse forelagt en generalforsamling. Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Stk. 4: Bestyrelsens og/eller generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg, hvis afgørelse er endelig.

Opløsning

§ 16
Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen træffer ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.
Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder ungdomsarbejde i Aabenraa Kommune.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 7. marts 2023.