Herreklubben

Tak for i år. Vi starter igen onsdag den 1. april 2020 kl. 15.00.

                                            Vi ses.

Kalender for 2020 kommer snart.

Bliv medlem i Herreklubben ved at udfylde nedenstående:

Kontingent for 2019 er 400,00 kr. der skal betales til konto 7910-0269111.

Dit navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnr. & By (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon/mobil

Medlemsnummer (skal udfyldes)

Dit handicap ved indmeldelse (skal udfyldes)

Fødselsdato f.eks. 29.03.1976 (skal udfyldes)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Ryder Cup er en turnering i Herreklubbens års program, der afsluttes med, at de spillere der kvalificerer sig, deles op i to hold og spiller mod hinanden som Europa mod USA. Finalen finder sted søndag den 15. september 2019.

Hvordan kvalificerer man sig?

Kaptajnen for de to hold er den person der henholdsvis vinder *hulspils matchen i a-rækken og b-rækken. Blandt disse to personer trækkes der lod om hvilket hold man er kaptajn for. Kaptajnen har et wildcard til fordeling blandt de herreklub medlemmer, der ikke kvalificerer sig. Der spilles 6 individuelle runder i en a-række (Til og med handicap 17,7) og b-række (Fra handicap 17,8) den 25. april, 9. maj, 30. maj, 13. juni, 8. august og 29. august. Der spilles stableford og de 4 bedst tællende scores er gældende. Spilleren forbliver i den kvalifikationsrække man påbegynder i. Ved lige score, er det lavest handicap der er gældende. De 10 bedst placerede i hver række er kvalificeret. Ved afbud eller anden hindring tages den næste i placerings rækkefølgen og indtræder i den forhindres sted.
Alle ulige placeringer (1, 3, 5, 7. 9) i A-rækken deltager på Europas hold og lige placeringer (2, 4, 6, 8, 10) på USA’s hold. Alle ulige placeringer (1, 3, 5, 7. 9) i B-rækken deltager på USA´s hold og lige placeringer (2, 4, 6, 8, 10) på Europas hold.

 Afvikling af Ryder Cup:

Afviklingen sker den 15. september, mødetid er kl. 7.00. hvor der serveres morgenmad. Første start er kl. 8.00. Der serveres lidt at spise efter der er spillet foursome kl. ca. 11.30. – 12.30. Herefter spilles der singler. Afslutning forventes kl. ca. 16.30. hvor der også er præmieoverrækkelse. Om formiddagen spilles der foursome hulspil. (Holdet skal så vidt muligt, bestå af en a-række og b-række spiller) hver par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige huller. Spillerhandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap og laveste handicap nulstilles.
Om eftermiddagen spilles der single hulspil. Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. Laveste score på hullet vinder pointet, er scoren ens, deles hullet. Ved ens point efter sidste hul, deles matchen med ½ point til hver. Der spilles med almindeligt handicap og laveste handicap nulstilles.

Vinderen af Ryder Cup, er det hold der opnår flest point (Der spille i alt om 18 point) Ved point lighed, vælger kaptajnen 3 spillere, der på hul 18 spiller nærmest hullet i 1. slag. (Bolden skal vær på green). Det hold der er nærmest vinder årets Ryder Cup. Hvis ingen er på green, vælger kaptajnen en ny spiller o.s.v.

Kaptajnerne skal inden den første match, have offentliggjort hvilke spillere der spiller 1. foursome osv. samt første single osv.

Matchledelse: Herreklubbens bestyrelse.

*Hulspil er en individuel turnering i Herreklubbens års program, der afsluttes med, at den spiller der vinder turneringen, henholdsvis i a-rækken og b-rækken bliver kaptajn for Ryder Cup holdene. Der trækkes lod om kaptajn rollen på Europa eller USA holdet.

Her finder du resultaterne for Ryder Cup 2019

Her finder du resultaterne for Ryder Cup 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her finder du resultaterne for Ryder Cup 2017 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her finder du resultaterne for Ryder Cup 2016 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her finder du resultaterne for Ryder Cup 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Her finder du resultaterne for Ryder Cup 2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hulspil er en individuel turnering i Herreklubbens års program, der afsluttes med, at den spiller der vinder turneringen, henholdsvis i a-rækken og b-rækken bliver kaptajn for Ryder Cup holdene. Der trækkes lod om kaptajn rollen på Europa eller USA holdet.

Hvordan kvalificerer man sig?
Alle medlemmer af Herreklubben med udgangen af uge 16 (Midt april) det år turneringen afvikles, er automatisk tilmeldt hulspils turneringen og vil snarest efter denne dato få besked om, hvem der skal spilles mod. Ønsker man ikke at deltage, afviser man blot invitationen og den spiller man skulle have spillet mod, er automatisk videre til næste runde. Det er også denne datos handicap, der er afgørende for, hvilken række man deltager i. A-rækkes til og med handicap 17,7 – B-rækken fra handicap 17,8.

Afvikling af Hulspil:
Alle medlemmer får besked via sms/mail hvem de skal spille mod.
Begge spillere er ansvarlige for, at matchen bliver afviklet inden deadline og indberettet til Asger på mail eller SMS.
Uoverensstemmelser afgøres af matchledelsen som er Herreklubbens bestyrelse.

Kvalifikationsmatcherne skal afvikles senest med udgangen af uge 19(12/5)

1/16 matcherne skal afvikles senest med udgangen af uge 21 (26/5)

1/8 matcherne skal afvikles senest med udgangen af uge 26 (30/6) Vær venligst opmærksom på sommerferien.

Kvartfinalerne skal afvikles senest med udgangen af uge 32 (11/8)

Semifinalerne skal afvikles senest med udgangen af uge 34 (25/8)

Finalen i a-rækken og b-rækken afvikles lørdag den 7. september kl. 12.00. og kl. 12.07.

Matchledelse:
Herreklubbens bestyrelse.

Vindere:

Her finder du vinderne af Hulspil igennem årene.

Bestyrelsen i Herreklubben er som følger:

Asger Schmidt : Formand

Asger Schmidt

Formand
Email: asgerss@bbsyd.dk
Telefon: 21952804


Erik Skov Nielsen : Kasserer

Erik Skov Nielsen

Kasserer
Email: skov1957@hotmail.com
Telefon: 23383557


Finn Asmussen : Bestyrelsesmedlem Herreklub

Finn Asmussen

Bestyrelsesmedlem Herreklub
Email: kloster25@bbsyd.dk
Telefon: 51314771


Erik Dahl : Herreklubbens bestyrelse / Begynderudvalg

Erik Dahl

Herreklubbens bestyrelse / Begynderudvalg
Email: dahlerik@live.dk
Telefon: 23603570


Jens Jørn Dreier : Bestyrelsesmedlem

Jens Jørn Dreier

Bestyrelsesmedlem
Email: jens.dreier@mail.dk
Telefon: 61630894


Kaj Schmidt : Bestyrelses suppleant

Kaj Schmidt

Bestyrelses suppleant
Email: ksi@soenderjysk.dk
Telefon: 20167501


Henrik Petersen : Bestyrelses suppleant

Henrik Petersen

Bestyrelses suppleant
Email: henrik@gravengaard.eu
Telefon: 40847997


Vedtægter Herreklubben

§ 1. Klubbens formål er at arrangere en ugentlig match for herrer, etablere evt. Venskabs-matcher med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i klubben.

§ 2. Ethvert mandligt medlem af Aabenraa Golfklub, der betaler fuldtidskontingent som aktiv, kan blive medlem fra det år, hvor han fylder 19 år- uanset handicap. En eventuel fremtidig medlemsbegrænsning skal godkendes af såvel Herrklubbens generalforsamling som bestyrelsen for Aabenraa Golfklub.

§ 3. Matcherne afvikles normalt efter stableford systemet, men der kan endvidere spilles som slagspil og andre former efter spilleudvalget/bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år et matchmprogram og matchbestemmelser for den kommende sæson.

§ 4. Bestyrelsen fremsætter – til godkendelse på generalforsamlingen – foreslag til kontingent, evt. Indskud og evt. Matchfee for den kommende sæson.

§ 5. Bestyrelsen fastsætter præmierne til vinderne af de enkelte onsdagsmatcher. Præmierne uddeles til vinderne i forbindelse med den sidste match i måneden.

§ 6. Herreklubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker på årets generalforsamling, idet formanden vælges særskilt. Den valgte bestyrelse udpeger selv kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 2 og 3 medlemer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til gennemførelse af klubbens aktiviteter, herunder matcher o.l..

§ 7. Generalforsamlingen er herreklubbens øverste myndighed. Hvert år i oktober måned afholds der ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremæggelse af regnskab
  • Fremlæggelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent samt evt. Matchfee og evt. Indskud ved indmeldelse i Klubben for den kommende sæson.
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af formand ( hvis han er på valg)
  • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5. skal fremsættes skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt fremsatte forslag, herunder ændringer af vedtægterne kræver afstemning, sker afgørelsen ved simpel flertalsbeslutning af de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning kan finde sted såfremt dirigenten skønner at dette er formålstjentligt. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted på bestyrelsen foranledning, eller såfremt mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsætter forslag herom. Evt. Vedtagelse af klubbens ophør kræver mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers godkendelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 1 måneds varsel og bekendtgøres ved opslag i klubben, i Golfbox og på golfklubbens hjemmeside.

§ 8. Klubbens regnskabsår er 1/9- 30/8

§ 9. I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder evt. Formue Aabenraa Golfklub.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 2005 og ændret den 27. februar 2007 og 26. september 2012.

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2019 – klik her

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2018 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2017 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2016 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2015 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)