Herreklubben

Så er Herreklubben klar til sæson 2020.

Alle herrespillere inviteres hermed til at deltage i Herreklubbens aktiviteter.

Vi spiller hver onsdag fra april til og med oktober. Fra kl. 15.00. – 17.00. er første tee reserveret Herreklubbens medlemmer. Fra kl. 16.00. kan alle Herreklubbens medlemmer booke sig på golfbox, for at sikre sig, at der er en eller flere at spille med.

Sidste onsdag i hver måned afvikles match med gunstart, her er tilmelding på golfbox nødvendig. Efter matchen er der præmie overrækkelse for samtlige matcher i måneden samt spisning for egen regning i klubhuset.

Herreklubben arrangerer:

 • Spil hver onsdag. Information om dagens spilform finder du i Herreklubbens spillekalender.
 • Præmie til de tre bedste spillere i A og B rækken og tættest på hul 4 og 18.
 • En tur med overnatning til Tyskland, den 5. 6. og 7. juni. Invitation udsendes og er på opslagstavlen.
 • En Ryder Cup, hvor man skal kvalificere sig til finalen for at deltage.
 • En hulspils match (A og B række), hvor spillerne selv aftaler spilletidspunkt.
 • Venskabsmatch mod Tirsdagspigerne i forår og efterår, samt match mod herreklubben i Tønder i foråret.

Kontingent i herreklubben er 400,00 kr. pr. år, og skal indbetales til konto 7910-0269111

Hvis du deltager i Herreklubbens matcher, hvor der er tilmelding via golfbox, vil denne match være tællende i henhold til handicap reguleringerne. Det betyder bl.a. i henhold til de nye handicapregler, at hvis du deltager i samtlige matcher med tilmelding via golfbox, så vil du opnå et EGA handicap, der giver dig ret til deltagelse i turneringer, og gør at dit handicap løbende bliver reguleret.

Er der noget du ønsker at spørge om, eller har du en god ide til aktiviteter i herreklubben, så kontakt en fra bestyrelsen.

Bliv medlem i Herreklubben ved at udfylde nedenstående:

Kontingent for 2020 er 400,00 kr. der skal betales til konto 7910-0269111.

Dit navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

Postnr. & By (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Telefon/mobil

Medlemsnummer (skal udfyldes)

Dit handicap ved indmeldelse (skal udfyldes)

Fødselsdato f.eks. 29.03.1976 (skal udfyldes)

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.

Bestyrelsen i Herreklubben er som følger:

Asger Schmidt : Formand

Asger Schmidt

Formand
Email: asgerss@bbsyd.dk
Telefon: 21952804


Erik Skov Nielsen : Kasserer

Erik Skov Nielsen

Kasserer
Email: skov1957@hotmail.com
Telefon: 23383557


Finn Asmussen : Bestyrelsesmedlem Herreklub

Finn Asmussen

Bestyrelsesmedlem Herreklub
Email: kloster25@bbsyd.dk
Telefon: 51314771


Erik Dahl : Herreklubbens bestyrelse / Begynderudvalg

Erik Dahl

Herreklubbens bestyrelse / Begynderudvalg
Email: dahlerik@live.dk
Telefon: 23603570


Jens Jørn Dreier : Bestyrelsesmedlem

Jens Jørn Dreier

Bestyrelsesmedlem
Email: jens.dreier@mail.dk
Telefon: 61630894


Kaj Schmidt : Bestyrelses suppleant

Kaj Schmidt

Bestyrelses suppleant
Email: ksi@soenderjysk.dk
Telefon: 20167501


Henrik Petersen : Bestyrelses suppleant

Henrik Petersen

Bestyrelses suppleant
Email: henrik@gravengaard.eu
Telefon: 40847997


Vedtægter Herreklubben

§ 1. Klubbens formål er at arrangere en ugentlig match for herrer, etablere evt. Venskabs-matcher med andre klubber i området, samt udbygge det sportslige og sociale samvær i klubben.

§ 2. Ethvert mandligt medlem af Aabenraa Golfklub, der betaler fuldtidskontingent som aktiv, kan blive medlem fra det år, hvor han fylder 19 år- uanset handicap. En eventuel fremtidig medlemsbegrænsning skal godkendes af såvel Herrklubbens generalforsamling som bestyrelsen for Aabenraa Golfklub.

§ 3. Matcherne afvikles normalt efter stableford systemet, men der kan endvidere spilles som slagspil og andre former efter spilleudvalget/bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år et matchmprogram og matchbestemmelser for den kommende sæson.

§ 4. Bestyrelsen fremsætter – til godkendelse på generalforsamlingen – foreslag til kontingent, evt. Indskud og evt. Matchfee for den kommende sæson.

§ 5. Bestyrelsen fastsætter præmierne til vinderne af de enkelte onsdagsmatcher. Præmierne uddeles til vinderne i forbindelse med den sidste match i måneden.

§ 6. Herreklubben ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer. Valg til bestyrelsen sker på årets generalforsamling, idet formanden vælges særskilt. Den valgte bestyrelse udpeger selv kasserer og sekretær. Valget gælder for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår hhv. 2 og 3 medlemer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til gennemførelse af klubbens aktiviteter, herunder matcher o.l..

§ 7. Generalforsamlingen er herreklubbens øverste myndighed. Hvert år i oktober måned afholds der ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremæggelse af regnskab
 • Fremlæggelse af budget samt forslag til fastsættelse af kontingent samt evt. Matchfee og evt. Indskud ved indmeldelse i Klubben for den kommende sæson.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af formand ( hvis han er på valg)
 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 5. skal fremsættes skriftlig og være bestyrelsen i hænde senest 14 dag før afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt fremsatte forslag, herunder ændringer af vedtægterne kræver afstemning, sker afgørelsen ved simpel flertalsbeslutning af de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Skriftlig afstemning kan finde sted såfremt dirigenten skønner at dette er formålstjentligt. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted på bestyrelsen foranledning, eller såfremt mindst 1/5 af klubbens medlemmer fremsætter forslag herom. Evt. Vedtagelse af klubbens ophør kræver mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers godkendelse. Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 1 måneds varsel og bekendtgøres ved opslag i klubben, i Golfbox og på golfklubbens hjemmeside.

§ 8. Klubbens regnskabsår er 1/9- 30/8

§ 9. I tilfælde af klubbens ophør, tilfalder evt. Formue Aabenraa Golfklub.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18. januar 2005 og ændret den 27. februar 2007 og 26. september 2012.

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2019 – klik her

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2018 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2017 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2016 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)

Referat af Herreklubbens Ord. Generalforsamling 2015 – klik her (pdf-fil åbner i nyt vindue)