Bestyrelsesmøde 14. maj 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 14. maj 2018, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH) Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Jytte Callesen, (JC),

Fraværende: Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Henning Kjeldsen (HK)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rappport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt.

Ad 2:

CompuPartner, leverandør af check-in system til Golfbox og betaling i klubhus har også udviklet modul med nøglebox til golfcart og booking via Golfbox, dog stadig nogle indkøringsproblemer i Golfbox, som forventes løst indenfor en måned. CompuPartner er billigere end andre undersøgte alternativer, hvorfor vi fortsætter med  CompuPartner fremover.

Golfcarts. Bestyrelsen besluttede sidste år at lease Golf Carts og sælge egne biler. Nu er der kommet et interessant tilbud fra ClubCar gældende for 5 år incl. service og reservedele. Dette implementeres snarest muligt.

Der kører et projekt Skolegolf over sommeren, som involverer flere skoler. Ronni er primus motor med flere assistenter og Finn Aagaard er presseansvarlig.

AAGK er af DGU udvalgt til et puslinge projekt, Astronauterne. Projektet er blevet konkretiseret, Ronni og JA er kontaktpersonerne for projektet og der søges om støtte fra DGI’s foreningspulje til opstartsomkostningerne.

Vores bankaftale og kassekredit er blevet fornyet. OH leverer fremover kvartalsvis rapportering til Sydbank.

Ad 3.

Økonomi:

Økonomien blev gennemgået. Der er en mindre negativ afvigelse i kontingenter i forhold til budgettet, hvilket OH undersøger nærmere. Udgifterne er som budgetteret, hvorfor det samlede resultat er en anelse dårligere end budgetteret.   

Medlemssituationen:

Pt. 601 medlemmer.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Golfens dag 28 april gav 5 nye medlemmer. Nyt forslag om kontingent rabat til eksisterende medlemmer ved hvervelse af nye medlemmer. Der arbejdes videre med forslaget.

Baneudvalg:

2 shelters færdige. Der er ansøgt om ny placering for shelter nr. 3 ved kommunen.

Baneudvalget har foreslået, at par 3 banen lukkes for fremmede og kan fremover kun bruges af medlemmer. Samtidig vil par 3 banen fremover kun være på 3 huller af økonomiske årsager. Bestyrelsen vedtog dette forslag.

Græsset foran driving range må kun benyttes på nederste del af driving range (ved boldmaskine), græsset på IKKE benyttes foran det overdækkede område.

Der planlægges ny skiltning på banen, design ikke endelig fastlagt endnu. Forventes færdig inden sæsonstart næste år. Banes rating fastholdes.

Dropregel for hul 18 skal afklares, evt. ved ny lokalregel. Skal diskuteres i regeludvalget.

Frivillige udvalg:

Listerne er opdaterede og kan ses på opslagstavle før omklædningsrummene.

Administration:

Der planlægges ekstraordinær generalforsamling torsdag den 13. juni. Indkaldelse udsendes i sidst i næste uge.

Ad 5:

Henvendelse vedr. herreklubbens månedlige gunstart. Tidligere beslutning om start på for 9 og kun for 9 og kl 16.30 fastholdes og indskærpes overfor herreklubben. Golfbox viser, at der er blokeret for herreklubben fra 15.00 til 15.52, men reelt er der blokeret indtil kl. 17.00, idet det kun er herreklubbens medlemmer som kan booke tid mellem 16.00 og 17.00. Andre bliver afvist af Golfbox, både på Internettet og ved fremmøde i klubben. Tilsvarende system er gældende for damernes tirsdagsklub.

Henvendelse vedr. manglende nyhedsbreve fra Seniorklubben. Grundet den nye persondatalov må vi ikke længere selv opdatere mailinglisten for nyhedsbreve. Tilmelding til nyhedsbreve kan kun ske via tilmelding på hjemmesiden, det samme gælder for framelding. Orientering udsendes via Golfbox til alle medlemmer. Systemet sender automatisk en bekræftigelsesmail til den på mail adresse, som skal bekræftes for tilmeldingen er endelig. Folk opfordres til at checke deres spam mail.

Ad 6:

Vi kan tilsyneladende ikke skaffe nye pæle til parkeringspladsen som erstatning for rådne pæle. Alternativer overvejes.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.