Bestyrelsesmøde 9. februar 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR),

Fraværende: Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Der var ingen efterretninger.

Ad 3:

Økonomi:

Resultatet for 2020 udviser et overskud på 131.000 kr. og regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Budgettet for 2021 viser en overskud på 200.000 kr. og blev ligeledes godkendt af bestyrelsen. OH planlægger møde med Sydbank i den nærmeste fremtid. Vi er i fuld gang med af fakturere sponsorer og medlemmer for 2021 af likviditetshensyn.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer.

Ad 4:

Sponsorudvalg:

PR har skaffet 5 nye sponsorer og alle for 2 årige aftaler, hvilket er med til at styrke vores økonomi.

Baneudvalg:  

Stenen ved indkørslen flyttes og erstattes af nyt og større skilt af hensyn til gæster.

Indoor golf i butikslokalet er stadig en udfordring grundet loftshøjde. Lokale i Feriecenter kan måske overvejes.

Ad 5:

Marts:

Generalforsamling – udskudt indtil videre grundet corona.

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Generelt er alt arrangement planlægning på standby indtil videre.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Renovering af parkeringspladsen starter når vejret tillader det. Vi søger frivillig hjælp via nyhedsbrev, når tiden er inde.

Vandtårnet ved hul 9 / 17 bliver ikke længere brugt af Arwos, og der arbejdes på, at området kan indgå som en del af golfbanen.

Oliefyret i maskinhuset er udslidt og ikke økonomisk længere. Vi har fået et tilbud fra Overby VVS på 96.300 kr. incl. moms på udskiftning til Bosch varmepumpe. Investeringen vil være tjent hjem på 4 – 5 år og vil hjælpe os med en grønnere profil. Bestyrelsen besluttede at foretage denne udskiftning nu.

Vores energiaftale med Scanenergi opsiges, når vi har modtaget vores tilskud på 15.000 kr. Ny leveringsaftale laves med GNP Energy Danmark, hvilket vil give en årlig besparelse mellem 5.000 til 6.000 kr. Der var fuld opbakning til dette skridt.

Der blev diskuteret forskellige finansieringsformer for renoveringen af hul 18 og ligeledes blev mulighederne for fondsstøtte og andre støttemuligheder diskuteret. Vi inddrager DGI i disse overvejelser.

Referent

Torben Petersen

Forlængelse af COVID restriktioner…

De restriktioner der trådte i kraft i starten af året er jo nu blevet forlænget og der er kommet nyt fra DGU.

Nedenstående er et relevant uddrag af disse anbefalinger og udsendes som orientering fra Aabenraa Golfklub. Du kan læse alle DGUs anbefalinger her

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.
   

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
 3. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 5 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
 4. Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 5. Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
 6. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 5 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.
 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
   
 8. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum 2 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 4. Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
 5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 6. Proshoppen skal holde lukket til og med 28. februar 2021.
   

Anbefalinger vedr. klubhuset

 1. Klubhuset og indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket for offentligheden. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Dog kan der være adgang til restauranten for take away. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 5 personer.
 2. Bagrum og toiletter kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 5 personer.
 3. Proshoppen skal holde lukket frem til den 28. februar 2021.
 4. Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 person. 
 5. Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. 
 6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter
 7. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
 8. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
   

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 3. DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 
 5. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 6. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 7. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 8. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Læs DGU’s opdaterede anbefalinger her

Bestyrelsesmøde, 12. januar 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 12. januar 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC),

Fraværende:

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

KMJ har været i kontakt med Sønderborg Golfklub for at høre nærmere om fonde m.m., som hjalp Sønderborg Golfklub med et lignende projekt, som vi skal i gang med på hul 18. KMJ fik inspiration til diverse støttemuligheder.

Vi fik nok gavedonationer til at også få momsrefusion for 2020.

Ad 3:

Økonomi:

Resultatet for 2020 er næsten klart, der forventes ikke store ændringer. Resultatet forventes at blive et plus på 135.000 kr. eller 35.000 kr. højere end budgettet med afvigelser indenfor enkeltposter.

Budget for 2021 viser et overskud på 200.000 kr. Dog er der ikke taget højde for renovation af hul 18 samt bro, da omkostningerne til disse ting endnu ikke er fuldt oplyste og ej heller vedtaget.

Budgettet er realistisk, og der er taget højde for ændringer i leasingudgifterne grundet nødvendige
udskiftninger i maskinparken.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer.

Ad 4:

Baneudvalg:  

Intet møde siden sidst.

Vi har fået et tilbud på renovation af hul 18. Dette er forholdsvis dyrt, hvorfor kontratilbud skal indhentes. Samtidig er PR i kontakt med banearkitekt Traasdahl Møller for at sikre renovationen gøres forsvarligt og ikke skader membran i søen, da vi har brug for vandet.

Broen må vi udbedre ved frivillig arbejdskraft, så det blot er materialeomkostninger.

PR og Per Ditlev har været banen rundt og i den forbindelse er der lavet en liste med steder, hvor der med fordel kan plantes nye træer på sigt.

Der skal laves ny skilt ved vores indkørsel, så klubben bliver mere synlig. Nuværende sten med klublogo genplaceres et passende sted.

Vi har stadig ikke fået godkendelse fra kommunen til ny placering af det tredje shelter. PR kontakter kommunen.

Sponsorudvalg:

Grundet corona situationen er Hotel Østersø lukket og dermed er der endnu ikke underskrevet aftale med hotellet. Derfor ingen informationer på hjemmesiden endnu.

Det er lykkedes at forny næsten alle sponsoraftaler, som udløb med udgangen af 2020, og der har vist sig et par yderligere muligheder, så håbet er at få en anelse højere sponsorindtægter i 2021 i forhold til 2020.

Ad 5:

Februar:

Generalforsamling. Det forventes ikke, af vi kan gennemføre generalforsamling i februar grundet Corona situationen. Da bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2021, bliver disse faktureret i starten af februar grundet den almene likviditetssituation. Vi udsender nyhedsbrev med yderligere informationer.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde. Er pt. på standby grundet corona situationen.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Simulator overvejelser. Butikken er eneste mulighed og der skal glaskuppel i taget for at opnå tilstrækkelig højde, men spær sætter sine begrænsninger på størrelsen af kuplen. LR og Ronni laver en test opstilling og afprøver, hvorvidt den mulige størrelse er tilstrækkelig – også psykologisk.

Parkeringspladsen er ikke indbydende. PR har mulighed for at skaffe et antal gamle jernbanesveller og har fundet brugbare solcelle lamper, som kan gøre området mere oplyst om aftenen. Endvidere er affaldscontaineren ikke et kønt syn, et hegn overvejes. Der vil blive behov for frivillig arbejdskraft for at få parkeringspladsen reetableret, hvilket vi håber vi kan finde. Info vil komme i nyhedsbrev, så snart vi har yderligere informationer.

Referent
Torben Petersen

Nyt handicap system i 2021 – VIGTIGT!

Som mange nok allerede har fået med, så indføres der i 2021 et nyt handicap system indenfor golf i det meste af verden kaldet WHS – World Handicap System. 

Systemet indføres for at ensrette måderne at udregne ens golf handicap på, da de indtil nu har været forskellige alt efter hvilken del af verden du befandt dig i. 

Nu kan vi jo desværre ikke rejse på golf ferier med mere for tiden – men så har du måske en god mulighed for at sætte dig ind i det nye system i mellemtiden. 

Specielt en artikel ønsker Regel- og Handicapudvalget i Aabenraa Golfklub at vores medlemmer bliver præsenteret for – den finder du via linket herunder med titlen:

 
Linket fører dig til en del af Dansk Golf Unions side dedikeret til information omkring det nye handicap system. På deres hjemmeside finder du mange flere artikler omkring det nye handicapsystem, såfremt du ønsker yderligere forståelse for hvorledes det udregnes, baggrunden for indførelse mm. 

Rigtig god læsning 🙂 
 

Bestyrelsesmøde, 8. december 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 8. december 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR),

Fraværende: Palle Christensen (PC),

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

KM afholder MUS samtaler med fastansatte fredag.

Indtil videre har vi modtaget 80 gaver i forbindelse med momsrefusion. Næste år fastsættes en konkret projekt, som gaverne skal anvendes til.

Vi afventer tilbud på reparation af træværk og bro på hul 18.

Vi har fået tilbud på 32.000 kr. for ændring af loftkonstruktion i butik, hvilket vil give mulighed for at have en simulator i rummet.

Golfhæftet er opsagt, og sidste år er 2021.

Der er lavet foreløbig turneringsplan for 2021, hvor Benniksgaard’s turneringer også fremgår.

Ad 3:

Økonomi:

Budgettet for 2020 holder og resultatet bliver på niveau med budgettet med afvigelser på enkeltposter. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2021, og i fald der ikke kan afholdes generalforsamling i februar grundet corona-situationen, vil der blive udsendt kontingentopkrævninger i starten af februar til medlemmerne af hensyn til likviditetssituationen med forventet senere godkendelse på generalforsamlingen.

Udkast til budget for 2021 viser indtil videre et overskud på 200.000 kr. Budgettet er realistisk og der er taget højde for ændringer i leasingudgifterne grundet nødvendige udskiftninger i maskinparken. Klubhuset trænger til visse renovationer, hvilket der skal afsættes penge til i det kommende budget. Der er ikke afsat penge til renovation af træværk og bro på hul 18 i budgettet.

Medlemssituationen:

Pt. 687 medlemmer – 59 medlemmer forlader klubben pr. 31. januar 2020 af forskellige årsager, på niveau med tidligere år

Ad 4:

Baneudvalg:  

Der er ingen tvivl om af robot plæneklippere bliver fremtiden af mange forskellige årsager. Der er aftalt prøve af nye robotklippere i foråret 2021.

Regel og HCP udvalg:

Generelt ønskes der tættere samarbejde og kommunikation med bestyrelsen. Fx kan nævnes lokalregler og midlertidige ændringer, datoer på midlertidige skilte på banen m.m. Endvidere ønskes kursus i Golfbox og Handicap regulering.

Hverveudvalg:

Samarbejdet med kommunen fortsætter i 2021 og de første arrangementer er planlagt og datoer fastsat og koordineret med Ronni.

Sponsorudvalg:

Vi fastholder at AAGK ikke skal sælge golfophold men blot henvise til relevante overnatningsmuligheder. PC og TP laver tekst til hjemmesiden og får færdiggjort aftale med Hotel Østersø.

Ad 5:

Februar:

Generalforsamling. Dato og sted diskuteres på januar bestyrelsesmødet og afhænger af corona situationen.

Marts:

Fælles udvalgs – og frivillige møde.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Vi er blevet indmeldt i DGI, og første opgave bliver med DGI’s hjælp af få udarbejdet forslag til reviderede vedtægter og en generel revision af vores forretningsorden.

Referent

Torben Petersen

COVID19 restriktioner….

Først – rigtig godt nytår til alle !!!
 

Og ja….det er træls at skulle starte det nye år med nye restriktioner, men heldigvis ser det jo ud til, at vi ikke skal trække med disse i hele 2021 🙂 

Vi har modtaget nedenstående fra DGU som udsendes som orientering fra Aabenraa Golfklub:

Pga. den britiske variant af coronavirussen har Statsministeriet i dag (5/1-21) indført nye restriktioner i det danske samfund.
 
Nedenstående restriktioner tilføjes i morgen d. 6. januar og foreløbigt til og med d. 17. januar de restriktioner, der blev indført umiddelbart før jul:

 • forsamlingsloftet sænkes fra 10 til 5 personer
 • der opfordres til at holde 2 meters afstand til andre personer i stedet for den nuværende 1 meter
 • der opfordres til, at man generelt bliver hjemme, aflyser aftaler og ser max 5 personer udover dem i sin husstand

Læs mere her (siden er under opdatering)
 
For golfsporten betyder det, at vi skal være ekstra opmærksomme på, at spillere ikke forsamles mere 5 personer på noget tidspunkt i klubhusområdet og lokalt på golfbanen; f.eks. ved tee-steder.
 
Der kan fortsat spilles golf i privat regi, men DGU anbefaler at man tidligst ankommer 20 min før sin starttid og at man tager direkte hjem efter afsluttet runde. Der skal til enhver tid holdes 2 meters afstand til personer, der ikke er den del af sin husstand.
 
DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes.
 
Der bør ikke afvikles aktiviteter, hvor der er risiko for, at forsamlingsloftet brydes. DGU anbefaler, at der ikke arrangeres turneringer med gunstart og ej heller turneringer med løbende start i traditionel forstand. Det er fortsat en mulighed, at registrere spillede runder til en løbende turnering/rangliste.
 
Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner. Hvis flere grupper træner samtidigt, skal der sikres tydelig afstand mellem grupperne.
 
I forhold til drift af golfklubben anbefales det, at der ikke afvikles møder (fx bestyrelsesmøder og udvalgsmøder) med fysisk fremmøde. Alle møder bør udskydes eller afvikles online. 
 
Læs DGU’s opdaterede anbefalinger her

Greens lukkes….

Vi har netop været ude og sprøjte mod svamp på vores greens og må konstatere at de er i dårlig forfatning. Sygdommen har spredt sig og det vil den fortsat gøre, blandt andet ved stress af græsset og sporer der bliver flyttet rundt af golfspillere.

Vi lukker derfor greens på fredag, altså den 4 december fra morgenstund. Samtidig er banen om morgenen lukket indtil kl. 09:00 til og med udgangen af Februar for at beskytte banen imod morgen frost.

Hvis alt så går vel og greens kommer sig i løbet af vinteren, så kan vi åbne tidligere end normalt.

Skralde spande er taget ind nu, så vi beder spillere selv tage deres affald med ind.