Bestyrelsesmøde 9. september 2019

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 9. september 2019, kl. 18.30

Sted:Aabenraa Golfklub

Deltagere: Jonna Andersen (JA), Klaus Milton Jensen (KM), Torben Petersen (TP), Mette Lillebæk (ML), Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen, (JC), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC), Ole Højen (OH)

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  6. Eventuelt

Ad 1:

Intet referat fra sidste møde.

Ad 2:

Vi har modtaget 45.000 kr. i støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje til vores Astronaut projekt. Ronni laver en prioritetsliste over, hvilke materialer der skal bruges frem til næste sommer. Separat plan laves i fald der bliver mulighed for vintergolf i 19/20.

Golf carts. Der arbejdes på at komme af med de gamle golf carts, samtidig med at sponsorudvalget prøver at finde sponsorer til de nye golf carts.

Ad 3.

Økonomi:

Der er et underskud i forhold til budgettet. Afvigelserne skyldes primært manglende kontingentindtægter, manglende greenfee indtægter samt skift af greenkeeper. Kvartalsregnskab samt forventninger til årsresultat kommer på næste bestyrelsesmøde.

Medlemssituationen:

Pt. 629 medlemmer. 

Ad 4:

Baneudvalg:

3’ shelter er stadig udestående. Klaus sender kort til Peter med ønsket placering af 3’ shelter.

Sommer greens lukkes 3 måneder til vinter grundet svamp samt efterslæb fra tidligere år. Til gengæld er der blevet lovet forbedrede vintergreens i forhold til tidligere år. 

Begynderudvalg:

Begynderturnering flyttes snart til søndag eftermiddag grundet den mørke tid. Preben Skellgaard har overtaget teoriundervisningen.

Hverveudvalg:

Pt. ingen aktiviteter, der undersøges hvilke muligheder der findes i forbindelse med Facebook.

Diverse:

Hjælperturnering lørdag den 5. oktober. Indbydelse udsendes snarest. Da turneringen er for hjælpere, arrangeres turneringen af bestyrelsen og andre frivillige.

Årligt medlemsmøde er planlagt til søndag den 17. november kl. 10. Indbydelse udsendes senere.

Ad 5:

Ingen henvendelser.

Ad 6:

4 personer er på valg til næste generalforsamling. Der agiteres for mulige emner på det kommende medlemsmøde.

”Wall of Fame” skal ændres grundet pladsmangel. Speedy er behjælpelig med dette, men egnet stillads skal findes.

Der blev udvekslet strøtanker vedrørende revidering af vedtægter, bestyrelsessammensætning samt fremtidig struktur.

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.