Bestyrelsesmøde, 9. november 2022

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 9. november 2022, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS),
Carl Aage Lassen (CAL), Jytte Callesen, (JC), Palle Christensen (PC), Asger Stenhøj Schmidt (AS).

Afbud: Peter Riggelsen (PR) og Lars Rømer (LR).

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste møde

 • Ingen bemærkninger

2. Efterretninger

 • Desværre er der til dato ingen, der har vist interessere for formandsposten.

3. Status på igangværende sager

 • Simulatorgolf. Byggetilladelse er meddelt. Høringsfasen på 4 uger er endnu ikke udløbet. Der skal indhentes tre tilbud på ombygning. OH og PC holder et møde med Ronni om projektet under de nye vilkår. Lokalet i Feriecentret viste ikke egnet til formålet. Projektet sættes i gang i 2023.
 • Flugtveje fra mødelokale. Alle flugtvejsdøre bliver gennemgået/ændret, så de kan åbnes indefra uden brug af nøgle.
 • G-drev til referater fra udvalgene. AS har udarbejdet et forslag til strukturering af drevet. AS og KM arbejder videre, så det kan tages i brug i 2023. Nuværende filer gemmes i et arkiv.
 • Nye trolleyer. Virksomheden afviklet. AS forhører sig, om det stadig er muligt at få fat på nogle. Alternativt skal vi indkøbe gennem Ronni.

4. Økonomi og medlemssituation

 • Medlemstal uændret. Desværre er der varslet mange udmeldelser til årsskiftet. En tendens, som ifølge DGU er landsdækkende – lige bortset fra de større byer.
 • Perioderegnskabet er lidt bedre end det forrige. Klubben er som alle andre underlagt prisstigninger. Vi er lidt bagud i forhold til budgettet.

5. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder

 • Aktivitetsudvalg (JC). Der er sat dato på stort set alle hverveaktiviteter for 2023. Der blev debatteret for og imod udefra kommende hjælp til hvervning. Hjælpen er dyr, og der er ingen garanti for resultat. Der bør afsættes midler til markedsføring i det kommende budget.
 • Arbejdsgrupperne (AS). Af forskellige årsager indkaldes grupperne først primo 2023.
 • Baneudvalg (CAL). Intet.
 • Begynderudvalg (PS). Intet.
 • Eliteudvalg (LR). Intet.
 • Regel- og handicapudvalg (LR). Intet.
 • Sponsorudvalg (PC). Der er kommet en ny sponsor til, men der er også en, der er faldet fra.
 • Turneringsudvalg (LR). Intet.

6. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling

 • Jubilæum – gløgg og æbleskiver. Klubben har 20-års jubilæum. Det bliver markeret med en invitation til alle medlemmer m.fl. til gløgg og æbleskiver den 11. december. Offentliggøres via nyhedsbrev og Facebook.
 • Julefrokost for ansatte. Bestyrelsen finder det mere passende med et arrangement for alle ansatte i det tidligere forår. Kan evt. kombineres med ”åbent hus” på greenkeepergården.

7. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag

 • Afhentning af pokaler fra klubmesterskab. PC tager sig af sagen

8 Eventuelt

 • Intet

Referent: Preben Skellgaard

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.