Bestyrelsesmøde 11. januar 2022

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 11. januar 2022, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Preben Skellgaard (PS), Peter Riggelsen (PR), Torben Petersen (TP), Palle Christensen (PC), Jytte Callesen (JC), Lars Rømer (LR), Ole Højen (OH)

Fraværende: Carl Aage Lassen (CAL),

Formøde med Ronni Christensen ang. golfsimulator:

I forbindelse med overvejelserne om etablering af golfsimulator i Aabenraa Golfklub er der kommet en ny mulighed i spil. Klubben låner Trackmann af Ronni i ubenyttede perioder, klubben ombygger butikslokale, og de to parter deler derefter udgifter til etablering og deler også indtægterne fremadrettet. Et sådant samarbejde gør økonomien langt mindre risikofyldt og dermed mere realistisk.

Ronni gennemgik sine tanker omkring booking af simulator, priser, abonnementsordning m.m. Man vil også kunne afholde turneringer og andre arrangementer over vinteren. Ronni er pt. ved at undersøge, hvorledes andre klubber har løst opgaven,

Der var generel opbakning til denne model, som der arbejdes videre med og nærmere info kan måske gives på kommende generalforsamling. Hvis projektet findes realistisk, forventes det klar til september 2022.

 

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Ingen nye efterretninger.

Ad 3:

Økonomi:

Det endelige regnskab er ikke færdigt. Der forventes et bedre resultat end budgetteret til trods for at der er direkte udgiftsført 92.000 kr. til renovering af hul 18. Resten af udgifterne til hul 18 afskrives over 15 år. Ny varmepumpe i maskinhuset indgår også og afskrives over 10 år. Desuden er der foretaget hensættelser til etablering af vaskeplads ved bagrum, renovering af eksisterende vaskeplads samt andre hensættelser. Et efter omstændighederne tilfredsstillende resultat.

Budgettet for 2022 viser et lavere resultat end 2021, bl.a. grundet stigende leasingudgifter, lønomkostninger m.m.

Medlemssituationen:

Pt. 601 medlemmer.

Ad 4:

Begynderudvalg:

De første nybegyndere har meldt sig ind i 2022.

Ad 5:

Generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes den 9. februar kl. 19.00 i klubhuset. Dette er tilladt ifølge de gældende Corona regler, Corona pas er nødvendigt. Indkaldelse vil ske ved opslag i klubhuset og opslag på klubbens hjemmeside senest 14 dage før afholdelse. Det forventes at regnskab 2021 og budget 2022 vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Ad 6:

Ingen henvendelser

Ad 7:

Inden sæsonstart skal det indskærpes, at tider skal bekræftes i Golfbox og alt spil skal registreres i Golfbox. Der er stadig for mange eksempler på at man kan møde folk på banen, som ikke kan ses i Golfbox. Der er stadig behov for jævnlig banekontrol.

 

Referent

Torben Petersen

Næste møde:

Tirsdag den 8. februar 2022

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.