Bestyrelsesmøde, 7. marts 2023

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 7. marts 2023, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS), Lars Rømer (LR),

Asger Stenhøj Schmidt (AS). Anne Louise Erholt (ALE), Carl Aage Lassen (CAL), Jytte Callesen, (JC)

Afbud: Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referat godkendt.
 2. Efterretninger
 • Introduktion af den nye bestyrelse (fortsat fra seneste møde). Fortsatte, hvor vi slap.
 • Der blev opsamlet 2700 bolde i søen ved hul 18.
 • Resultat fra ekstraordinær generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer endeligt godkendt.

     3. Status på igangværende sager

 • G-drev til referater fra udvalgene. Intet.
 • Banekontrol/Golf More? Gratister på træningsfaciliteter? En egentlig banekontrolgruppe er under etablering. Kontrolgruppen skal også tjekke brugere af driving range. Der sættes evt. videokamera op til overvågning. Orientering om Golf More udsættes til kommende møde.
 • Omdeling af flyers. Et udvalg af alle flyers ligger fremme i klubhuset. Medlemmerne opfordres til at fordele dem i deres nærområde, fx i fitnesscentre forretninger mv.
 • Etablering af ny sendemast på P-pladsen. Masten er rejst. Belysningen omkring er genetableret. PR har oplyst, at der ikke er udestående med entreprenør eller andre.
 • Golfhæftet. PLUS? – UGE 29? Vi er atter med i Golfhæftet, også med PLUS-delen. Vilkårene for medlemskab er ændret, så det er blevet mere attraktivt for klubberne at være med. PLUS-delen bliver gældende på hverdage, UGE 29 undtaget.
 • Opdatering af hjemmesiden. Der foreligger en række forslag til opdatering/ændring af vores hjemmeside. PS videresender disse til webmaster.
 • Adgang og aktion. Bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til klubbens mail. Der er oprettet etikette for alle medlemmer, hvor relevante mails arkiveres. Hvis en mail åbnes/læses uden der tage aktion, skal den markeres som ulæst. Bliver mailen behandlet, arkiveres den under rette etikette.

      4. Økonomi og medlemssituation

 • Vi følger stort set budgettet. Der er markante stigninger på udgifter til baneleje (indeksreguleret) samt EDB (Golfbox). Der er opnået en forbedret indkøbsaftale på drikkevarer.
 • Medlemstal: 563.

     5. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder

 • Aktivitetsudvalg (JC). Der er 14 tilmeldte til weekend for måske kommende medlemmer. Der er endnu ingen tilmeldinger til ”Kvinder & Golf”. ”Golfens dag” plejer at være sammenfaldende med klubbens åbningsturnering. Det er den ikke i år. Der gennemføres et hjertestarterkursus 17. april.
 • Arbejdsgrupperne (AS). Tingene er ved at falde på plads. De fleste grupper er etablerede. En gruppe til banekontrol er under etablering. Hjemmesiden skal opdateres i forhold til arbejdsgrupperne.
 • Baneudvalg (CAL). CAL er indtrådt som ny formand. Skal snart mødes med greenkeeper. Der skal kigges på klubbens vandingsmuligheder. Er vi ligestillet med andre klubber hvad angår vandingstilladelse? Tages op på førstkommende G7 møde. Udvalg og greenkeeper bør kigge på muligheden for projekter til fremme af biodiversitet, hvortil der kan søges økonomiske midler.
 • Begynderudvalg (PS). Desværre kun få tilmeldinger til begynderhold indtil nu. Der skal boostes på Facebook, bl.a. med en lille grafik, der viser, hvor billigt, det egentlig er at starte som golfspiller hos os. Alle medlemmer opfordres atter til at tage en nabo, ven, kollega mv. en tur med på golfbanen. Den personlige relation er i sidste ende nok det, der virker bedst.
 • Eliteudvalg (LR). Kort orientering om relationer til Aabenraa Elite. Arbejdet i udvalget kører på skinner.
 • Juniorudvalg (LR). Ronni Christensen skal inviteres til at orientere bestyrelsen om tanker og idéer til udvikling af juniorarbejdet. PS inviterer.
 • Regel- og handicapudvalg (LR). ALE indtrådt i udvalget.
 • Sponsorudvalg (PR). SuperBrugsen har vist interesse for sponsorat.
 • Turneringsudvalg (LR). Udvalget ønsker, at der kan stilles en buggy til rådighed for matchleder ved turneringer. Udvalget kan fremover bestille buggy til turneringer. Bestilles via Flexboks. Prisen rettes til 0,- med formålskoden ”Servicekørsel”.
 • UGE 29 udvalg (KM). ALE indtræder i udvalget, der skal mødes i nærmeste fremtid.

     6. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling

 • 11 marts på greenkeepergården. Det er et infomøde for medlemmer, der ønsker at hjælpe til med banevedligehold.
 • Åbent hus på greenkeepergården den 25. marts. Alle er velkomne til at møde op. Greenkeeperen giver en orientering kl. 1000. Efter oplægget er klubben vært ved en hotdog + øl/vand.

      7. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag. Intet.

     8. Der er noget efterladt/arvet grej i bagrummet. Det skal sælges ved en aktion.

Referent 

 

 

 

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.