Bestyrelsesmøde 14. juni 2022

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. juni 2022, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Lars Rømer (LR), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS), Jytte Callesen, Peter Riggelsen (PR), Asger Stenhøj Schmidt (AS)

Afbud fra Carl Aage Lassen, Palle Christensen

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referatet godkendt.
 2. Efterretninger
  • KM gennemgik forskellige forslag til ombygning af den gamle shop. Der vælges en løsning, hvor taget hæves lige meget overalt i stedet for en ”pyramide”.
  • Verisure vil fremsende et tilbud på alarm/sikring/overvågning som alternativ til nuværende leverandør, Telesikring (PR).
 1. Status på igangværende sager
  • Simulatorgolf. Tegninger gennemgået. Der skal foretages ingeniørberegning for det valgte forslag.
  • Shelter nr. 3. Materialer er blevet leveret. Ole er så småt i gang med opførelsen.
  • G-drev til referater fra udvalgene. Mødedato er aftalt.
  • Råd/svamp i bagrum. Anerkendt som forsikringsskade. Der er indkaldt tilbud på udbedring af skaderne.
  • Klokker på hul 4 og 13. Regeludvalget har svaret. Kan ikke anbefale klokker på hul 4 og 13 samt sigtepind på hul 13. Baneudvalget har ikke svaret. Har aftalt møde førstkommende tirsdag, hvor emnet tages op.
  • Skiltning på hul 10. Afventer stadig (PC).
  • PC på kontoret. Er leveret. Programmer skal installeres (KM).
  • Tilbud på rengøring. CAL har videresendt tilbuddet. Tages op på kommende møde.
  • Lamperne på P-pladsen. En enkelt lampe er blevet flyttet som et forsøg. Mellemstykkerne bør vendes, så lamperne ikke boltes fast i endetræ. Lamperne bør placeres symmetrisk.
  • Nye trollyer. De gamle bør udskiftes. Der er mulighed for køb af 6 – 8 stk. i ler aluminium. Ronni skal ind over. (LR).
 1. Økonomi og medlemssituation
  • Aktuelt medlemstal er 628.
  • Perioderegnskabet er ikke klart, men OH vurderer, at budgettet følges.
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  • Aktivitetsudvalg: Generelt har det ”op ad bakke” for hvervearrangementer. Der er tilmeldt 3 hold til kommende spil-med-dag, som LR står for. Projektet ”Kvinder og Golf” er under afslutning. Deltagerne tilbydes at fortsættes i Klub 37.
  • Baneudvalg: Møde planlagt til førstkommende tirsdag.
  • Begynderudvalg: Der har ikke været så mange prøvemedlemmer som tidligere år. En del af prøvemedlemmerne er godt i gang i Klub 37.
  • Eliteudvalg: Betingelserne for at være med i elitegruppen er blevet præciseret. Udvalget kører ellers upåklageligt.
  • Regel- og handicapudvalg: Har bedt om en enkelt redaktionel rettelse (at tee bolden op på teestedet) i klubbens baneregler, hvilket efterkommes.
  • Sponsorudvalg: Intet.
  • Turneringsudvalg: Kører planmæssigt.
 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  • Arbejdsgrupperne/medlemsundersøgelser: Der skal lidt mere styr på de forskellige arbejdsgrupper, og det skal sikres, at de medlemmer, der udtrykker ønsker om at bidrage til det frivillige arbejde i klubben, bliver kontaktet. AS tilbyder at være tovholder/kontaktperson for området. Vil tage kontakt til/indkalde de eksisterende grupper i løbet af efteråret.
  • Lade standere på parkeringspladsen. Virker umiddelbart som et godt servicetilbud til ejere af el-biler. Det er dog uklart, om der overhovedet er strøm nok til rådighed, og det er uafklaret, hvor mange standere, der skal til for at dække behovet. Klubben vil kun involveres, såfremt det omkostningsneutralt.
 1. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  • Nu vil jeg så benytte lejligheden til at anmode om, at nogle skjulte bunkere gøres “synlige”!  Det drejer sig om greenbunkeren til venstre for 12. green, samt de 2 bunkere til venstre for 13. green. Jeg har gjort baneudvalgsformanden opmærksom på min holdning til disse bunkere, men det er flere år siden. Finn C.O. Forslaget blev ikke imødekommet med henvisning infotavler på teested og gratis baneguide i GOLFR. PS svarer Finn C.O. direkte.
  • Aftaler vedr. klubmesterskaber (AS). KM og LR sørger for de nødvendige oplysninger.
  • Aftaler vedr. Greenkeepers hævn (AS). Det er klubben, der står for turneringen. KM kommer med de manglende oplysninger.
  • Der mangler datoer for Hjælperturnering og Sponsormatch. KM tager aktion.
 1. Eventuelt
  • Vores bane får generelt megen ros for pasning/klipning og tilstand generelt. Måske skal der lidt mere fokus på bunkers, som vedligeholdsmæssigt er en tung post. Et egentlig bunkers-udvalg/arbejdsgruppe skal måske overvejes.

Referent:       Preben Skellgaard

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.