Referat Ordinær Generalforsamling 2024

Referat fra generalforsamling onsdag den 7.februar 2024

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Udpegning af stemmetællere
 3. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. (se regnskab her)
 5. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
  • Ingen
 7. Forslag fra medlemmerne.
  • Ingen
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
  • Klaus Milton Jensen (Modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Rasmus Christensen.
  • Preben Skellgaard (Modtager genvalg).
  • Lars Rømer Olsen (Modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår Jan Povlsen.
  • Carl Aage Lassen (Modtager genvalg).
  • Anne Louise Erholt (Modtager genvalg) Skal vælges for 1 år. *)
   • Suppleanter:
   • Peter Riggelsen (Modtager genvalg)
   • Bestyrelsen foreslår Brian Mattich
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Jens Skov (Modtager genvalg).
  • Eiler Schøtt (Modtager genvalg)
 10. Eventuelt.
  • Indoor/simulator
  • Alle

 

Antal stemmeberettigede, fremmødte medlemmer:  74

Ad 1

René Aagaard blev valgt uden modkandidat.

Ad 2

Punktet udsat til, hvis det skulle blive nødvendigt.

Ad 3

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt af forsamlingen. Beretningen kan læses i sin helhed her.

Ad 4

Kassereren gennemgik det godkendte regnskabet i hovedtal. Det samlede regnskab med tilhørende noter, har været tilgængeligt på klubbens hjemmeside (se det her). Regnskabet blev godkendt.

Ad 5

Bestyrelsens forslag til budget og kontingent blev godkendt og er som følger:

Senior:                                 kr. 6.750,00 
Flex Hverdag:                     kr. 4.900,00 
Flex:                                     kr. 2.800,00
Astronaut:                           kr. 1.000,00
Junior:                                 kr. 1.600,00
Ynglinge:                             kr. 3.250,00
Long distance senior:       kr. 3.250,00
Long distance, yngling:    kr. 1.600,00
Long distance, junior:       kr. 1.000,00
Passiv:                                  kr.    900,00
Prøvemedlemskab             kr.    750,00
Studenterrabat:  50%

Ad 6

Ingen.

Ad 7

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

Ad 8

Bestyrelsen:

 • Klaus Milton Jensen (Modtager ikke genvalg).
 • Preben Skellgaard (Modtager genvalg). Genvalgt.
 • Lars Rømer Olsen (Modtager ikke genvalg).
 • Carl Aage Lassen (Modtager genvalg). Genvalgt.
 • Anne Louise Erholt (Modtager genvalg). Genvalgt for 1 år. *)
 • Jan Povlsen og Rasmus Christensen blev nyvalgt til bestyrelsen.

Suppleanter:

 • Peter Riggelsen (Modtager genvalg). Genvalgt
 • Vakant: Brian Mattich blev nyvalgt som suppleant.

Ad 9

 • Jens Skov (Modtager genvalg). Genvalgt. Jens Skov ønsker at blive afløst næste år.
 • Eiler Schøtt (Modtager genvalg). Genvalgt.

Ad 10

 • Indoor/simulator. Ronni Christensen redegjorde for forløbet med etablering af golfsimulator. Projektet gik i stå på grund af omstændigheder, vi ikke har haft indflydelse på. Klubben lider ikke økonomisk tab af den grund. Der skal arbejdes på en fremadrettet løsning.
 • Formanden kunne berette, at baneejerne endnu engang sponsorerer ca. 70 – 75 nye træer til banen. Chefgreenkeeper Per Ditlev har udarbejdet en plan for placering af træerne. En mere detaljeret orientering vil blive sendt ud som nyhedsbrev.
 • Modernisering af det store mødelokale. Bestyrelsen er enig i, at det trænger til en make-over. Har ikke drøftet i detaljer, men vil på et tidspunkt indkalde gode ideer fra medlemmerne
 •  
 • Kan der blive sat solfilter for ruderne i det store mødelokale? Et ønske, der deles af mange. Ifølge et tilbud fra 2021 vil prisen være 26.830,50 kr. + moms. Det har vi ikke kunnet finde økonomi til.
 • Hvad har baneejerne sagt i forhold til evt. ny ejerstuktur? Baneejerne har rådet klubben derhen, at tiden måske er ved at være inde til at kigge på en ny struktur. Der er ikke lagt nogen form for pres på klubben.
 • Der kommer mange nye birketræer. Har man taget højde for, at der er allergikere, der ikke tåler birkepollen? Tror det næppe. Der findes i forvejen omkring 100 birketræer på banen. Ved ikke, om det er til gene for nogle allergikere.
 • Hvordan anvendes det beløb, der kommer ind som pengegaver? Som udgangspunkt vil pengene blive benyttet på noget, der kommer alle medlemmer til gode. Forskønnelser, nyanskaffelser mv. Selve den momsrefusion, som gaverne giver anledning til, disponeres af bestyrelsen i lighed med den øvrige økonomi. Der føres ikke noget særskilt regnskab i den forbindelse.
 • Ole Svenningsen skal, når vejret bliver lidt mildere, foretage reparationer på broen til green 18. Efterlyser i den forbindelse hjælp til opgaven.
 • Hvorfor er vores Wall og Fame ikke ajourført? Det er den faktisk. Kan måske præsenteres på en anden måde. Bestyrelsen modtager gerne forslag. Den nuværende er ikke helt billigt, og det er lidt besværligt.
 • Kan vi komme med i de rabatordninger, som andre sønderjyske klubber er med i? Kender ikke ordningerne i detaljer, men vil gerne undersøge. Bestyrelsen har tidligere takket nej til en fritspilsaftale med 2 andre jyske klubber.
 • Søren Hansen redegjorde for klubbens deltagelse i regionsgolf i 2024. Vi deltager igen i alle rækker.
 • Fra forsamlingen og fra bestyrelsen blev der rettet en stor tak til Klaus Milton Jensen og Lars Rømer Olsen for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet. Klaus har heldigvis lovet at være kaptajn for dette års uge 29.
 • Turneringsudvalget ved Jytte Koch kårede året vinder af Order of Merit som i 2023 blev Jesper Gubbe Olsen.
 • Tak til René Aagaard for at føre os sikkert gennem generalforsamlingen.

 

Konstituering

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:

 • Formand: Preben Skellgaard
 • Næstformand: Jan Povlsen
 • Kasserer: Ole Højen
 • Sekretær: Carl Aage Lassen
 • Bestyrelsesmedlem: Jytte Callesen
 • Bestyrelsesmedlem: Anne Louise Erholt
 • Bestyrelsesmedlem: Rasmus Christensen

Suppleanter:

 • Peter Riggelsen
 • Brian Mattich

 

 

Referent: Preben Skellgaard

Dirigent: René Aagaard Andersen

 

 

*) Indtrådt i bestyrelsen i stedet for Asger S. Schmidt.

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.